Manual de instruções BaByliss Shape & Smooth AS82E

Consulte aqui o manual do BaByliss Shape & Smooth AS82E. Leu o manual, mas ele responde à sua pergunta? Em seguida, faça a sua pergunta nesta página para outros proprietários de BaByliss Shape & Smooth AS82E.

NORSK SUOMI
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
MAGYAR POLSKI ČESKY РУССКИЙ TÜRKÇE
SVENSKA
Щетка для укладки волос
Производитель: BaByliss SARL
99 Авеню Аристид Бриан
92120, Монруж, Франция
Факс 33 (0) 1 46 56 47 52
Сделано в Китае
Дата производства (неделя, год): см. на товаре
AS82E
Läs säkerhetsanvisningarna innan du börjar.
BRUKSANVISNING
Se till att håret är 80 % torrt och genomkammat för att
avlägsna eventuellt trassel. Skapa din bena och dela
håret i sektioner som är färdiga för styling.
• Sätt fast ett av borsttillbehören på hårstylern.
Skjut omkopplaren till läge ”*”, ”I” eller ”II” för att slå på
enheten och välja en värmeinställning som passar din
hårtyp.
Ta en sektion hår och placera borsten under, nära
rötterna.
Flytta borsten längs med hårsektionen och när du når
slutet roterar du enheten något för att locka hårändarna
under.
För en varaktig frisyr, välj den svala inställningen
”*” på varmt hår medan du håller borsthuvudet vid
hårrötterna.
• Upprepa vid behov.
Efter användningen skjuter du omkopplaren till ”0” för
att stänga av och drar sedan ur kontakten.
• Låt enheten svalna innan du lägger undan den.
Värme och inställningar
Det nns två värmeinställningar för allmän styling och en
sval inställning. Använd den svala inställningen på varmt
hår för att sätta frisyren och uppnå bestående eekt.
Skjut omkopplaren till det första läget ”*” för den svala
inställningen, andra läget ”I” för låg värme och det tredje
läget ”II” för att välja hög värme.
Observera: Använd den lägre temperaturinställningen
om du har ömtåligt, tunt, blekt eller färgat hår. Använd
den högre temperaturinställningen för tjockare hår.
Byta tillbehören
Placera tillbehöret på handtaget så att de t
fördjupningarna är i linje med knapparna. Skjut fast
tillbehöret på handtaget tills det klickar på plats.
För att ta bort tillbehöret håller du ned de två knapparna
och drar bort tillbehöret från handtaget.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Följ nedanstående steg för att hålla din enhet i bästa
skick:
Allmänt
Se till att enheten är avstängd, att elkontakten är
utdragen och att enheten har svalnat. Utsidan torkas av
med en fuktig trasa. Se till att inget vatten kommer in i
enheten och att den är helt torr innan användning.
Linda inte upp sladden runt enheten utan rulla ihop den
löst vid sidan av när du lägger undan den.
Använd inte enheten med helt sträckt elkabel.
Dra alltid ur kontakten efter användning.
Rengöra bakre ltret
Se till att enheten är avstängd, att elkontakten är
utdragen och att enheten har svalnat.
Håll enhetens handtag med ett fast grepp och lyft
lteröppningen från spåren nära sladdbussningen, så
att det bakre ltret öppnas.
Använd en mjuk borste och rengör ltret från hår och
eventuellt skräp.
Sätt tillbaka det bakre ltret genom att stänga locket på
lterluckan.
AS82E
Lue turvaohjeet ensin.
KÄYTTÖ
Varmista, että hiukset ovat 80-prosenttisen kuivat ja
takut on poistettu kampaamalla hiukset kauttaaltaan.
Tee jakaus ja jaa hiukset osioihin, jotka ovat valmiit
muotoiluun.
• Kiinnitä yksi harjaosista ilmakihartimeen.
Käynnistä laite ja valitse hiustyypillesi sopiva
lämpöasetus liu’uttamalla kytkin ”*”-, ”I”- tai ”II”-
asentoon.
Osa hiusosio ja aseta harja osion alle, lähelle hiusten
juuria.
Liikuta harjaa hiusosiota pitkin, ja kun tulet hiusten
latvoihin, käännä laitetta hieman kihartaaksesi latvat
alle.
Saat kestävän tuloksen, kun valitset ”*”-viileäasetuksen
hiusten ollessa lämpimät ja pitäessäsi harjaosaa hiusten
juurissa.
• Toista sama tarvittaessa.
Käytön jälkeen sammuta laite liu’uttamalla kytkin
”0”-asentoon ja kytke se irti verkkovirrasta.
• Anna laitteen jäähtyä ennen säilytystä.
Lämpö ja asetukset
Lämpöasetuksia on kaksi yleiseen muotoiluun, ja lisäksi
mukana on viileäasetus. Käytä viileäasetusta lämpimiin
hiuksiin viimeistelläksesi muotoilun ja saavuttaaksesi
kestävän tuloksen. Liu’uta kytkin ensimmäiseen
asentoon viileäasetusta ”*” varten, toiseen asentoon
alhaista lämpöä ”I” varten ja kolmanteen asentoon
valitaksesi korkean lämmön ”II”.
Huomaa: Käytä alhaisempaa lämpöasetusta, jos hiuksesi
ovat hauraat, ohuet, valkaistut tai värjätyt. Jos sinulla on
paksut hiukset, käytä korkeampaa lämpöasetusta.
Lisäosien vaihtaminen
Aseta lisäosa kahvaan niin, että kaksi lovea ovat linjassa
painikkeiden kanssa. Työnnä lisäosaa kahvaan, kunnes
se napsahtaa paikalleen.
Irrota lisäosa painamalla kahta painiketta ja pitämällä ne
painettuina sekä vetämällä lisäosa irti kahvasta.
PUHDISTUS JA HUOLTO
Pitääksesi laitteen parhaassa mahdollisessa
käyttökunnossa noudata alla olevia ohjeita:
Yleistä
Varmista, että laite on sammutettu, kytketty irti
verkkovirrasta ja kylmä. Puhdista laitteen ulkokuori
pyyhkimällä kostealla liinalla. Varmista, että laitteeseen
ei pääse vettä ja että se on täysin kuiva ennen käyttöä.
Älä kiedo johtoa laitteen ympärille, vaan kierrä johto
löysästi laitteen viereen.
Älä käytä laitetta liian kaukana virtalähteestä, muuten
sen johto kiristyy liikaa.
Kytke laite aina irti verkkovirrasta käytön jälkeen.
Takasuodattimen puhdistus
Varmista, että laite on sammutettu, kytketty irti
verkkovirrasta ja kylmä.
Pidä laitteen kahvasta kiinni tiukasti ja nosta suodatin
auki johtoholkin lähellä olevista urista, jolloin
takasuodattimen saa avattua.
Poista hiukset ja muu lika suodattimesta pehmeällä
harjalla.
Aseta takasuodatin takaisin paikalleen sulkemalla
suodatinkansi.
AS82E
Les først gjennom sikkerhetsanvisningene.
BRUK AV APPARATET
Sørg for at håret er ca. 80 % tørt og gre håret for å løse
opp i oker. Skill ut håret og del det opp i seksjoner som
er klare for styling.
• Sett et av børstehodene på varmluftsbørsten.
Skyv bryteren til «*», «I» eller «II» for å slå på apparatet,
og velg en varmeinnstilling som passer til din type hår.
Ta en seksjon av håret og legg børsten under seksjonen,
like ved hårroten.
La børsten gli langs hårseksjonen, og når du kommer
til tuppene roterer du apparatet lett for å krølle
hårtuppene under det.
For en frisyre som holder lenge, velg kaldluft «*» når
håret er varmt, mens du holder børstehodet like ved
hårrøttene.
• Gjenta så mye du ønsker det.
Etter bruk, skyv bryteren til «0» for å slå av apparatet og
trekk ut støpselet.
• La apparatet få kjøle seg ned før du setter det bort.
Varme og innstillinger
Det er to varmetrinn for generell styling, samt ett
kaldlufttrinn. Bruk kaldluft på varmt hår for å holde på
frisyren og oppnå en langvarig eekt. Skyv bryteren til
første posisjon for kaldluft «*», den andre posisjonen for
lav varme «I», og den tredje posisjonen for å velge høy
varme «II».
Merk: Hvis du har sensitivt, tynt, bleket eller farget hår,
bruk den lave varmeinnstillingen. For tykkere hår, kan du
bruke høy varmeinnstilling.
Bytte børstehode
Sett hodet på apparatet slik at de to hakkene er i linje
med knappene. Press hodet på apparatet slik at det
klikker på plass.
For å ta av hodet, press og hold inne de to knappene,
og trekk av hodet.
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
For holde apparatet i best mulig stand, følg trinnene
nedenfor:
Generelt
Sørg for at apparatet er slått av, at kontakten er trukket
ut og at apparatet er nedkjølt. For å rengjøre apparatet
utvendig, tørk av med en fuktig klut. Sørg for at vann
ikke trenger inn i apparatet, og at det er helt tørt før
bruk.
Ikke vikle ledningen rundt apparatet, men kveil den lett
opp.
Ikke bruk apparatet langt borte fra stikkontakten.
Trekk alltid ut kontakten etter bruk.
Rengjøre det bakre lteret
Sørg for at apparatet er slått av, at kontakten er trukket
ut og at apparatet er nedkjølt.
Hold i håndtaket på apparatet med et fast grep, vipp
lteret opp fra sporene like ved ledningsfestet, slik at
det kan åpnes.
Bruk en myk børste og ern hår og annet smuss fra
lteret.
• Sett på plass lteret ved å lukke lterhuset.
AS82E
Należy najpierw przeczytać instrukcje bezpieczeństwa.
JAK UŻYWAĆ URDZENIA
Upewnij się, że włosy są w 80% suche i dokładnie
rozczesane. Zrób przedziałek i podziel włosy na pasma,
przygotowując je do stylizacji.
• Zamocuj końcówkę szczotki na lokówce.
Ustaw przełącznik w pozycji „*”, „I” lub „II, żeby włącz
urządzenie oraz wybrać ustawienie temperatury
odpowiednie dla Twojego rodzaju włosów.
Chwyć pasmo włosów i umieść pod nimi szczotkę blisko
głowy.
Przesuń szczotkę wzdłuż pasma włosów. Gdy szczotka
znajdzie się na końcu pasma, delikatnie odwróć
urządzenie, żeby podwinąć końcówki włosów.
Dla trwałego efektu ustaw temperaturę na „*” i ułóż
ciepłe włosy, trzymając końcówkę szczotki blisko głowy.
• Powtórz czynność, jeśli to konieczne.
Po zakończeniu ustaw przełącznik w pozycji „0, żeby
wyłączyć urządzenie, i odłącz je od gniazdka.
• Przed schowaniem urządzenia upewnij się, że wystygło.
Ustawienie temperatury
Dostępne są 2 ustawienia temperatury do stylizacji
włosów i ustawienie chłodnego nawiewu. Wybierz
ustawienie niższej temperatury, żeby ułożyć ciepłe
osy i uzyskać trwały efekt. Ustaw przełącznik w pozycji
„*” dla chłodnego nawiewu, w pozycji „I” dla niższej
temperatury, a w pozycji „II” dla wszej temperatury.
Uwaga: Jeśli masz delikatne, cienkie, rozjaśnione lub
farbowane włosy, ustaw niższą temperaturę. W przypadku
grubszych włosów ustaw wyższą temperaturę.
Zmiana nakładek
Umieść nakładkę na rączce tak, aby obydwa wcięcia
znajdowały się w tej samej linii, co przyciski. Dociskaj
nakładkę do rączki, aż usłyszysz kliknięcie.
Aby zdjąć nakładkę, naciśnij i przytrzymaj obydwa
przyciski, a następnie wyciągnij nakładkę z rączki.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Aby utrzymać urządzenie w doskonałym stanie, należy
stosować się do następujących zasad:
Ogólne
Upewnij się, że urządzenie jest wączone, odłączone od
gniazdka elektrycznego i wystudzone. Aby wyczyścić
zewnętrzną część urządzenia, wytrzyj je wilgotną
ściereczką. Przed użyciem upewnij się, że do urządzenia
nie dostaje się woda i że jest ono całkowicie suche.
Nie owijaj przewodu wokół urdzenia, ale zwiń go
luźno z boku.
Nie używaj urdzenia, rozciągając przewód daleko od
gniazdka.
Po użyciu zawsze odłączaj urdzenie od gniazdka
elektrycznego.
Czyszczenie tylnego ltra
Upewnij się, że urdzenie jest wyłączone, odłączone
od gniazdka elektrycznego i wystudzone.
Trzymając mocno rączkę urdzenia, wyjmij osłonę ltra
usytuowaną w pobliżu przewodu zasilającego. W ten
sposób otworzy się tylny ltr.
Miękką szczoteczką usuń włosy i inne zanieczyszczenia
z ltra.
óż z powrotem tylny ltr i zamknij jego osłonę.
AS82E
Nejprve si přečtěte bezpečnostní pokyny.
NÁVOD K POUŽITÍ
Dbejte na to, aby byly vlasy z 80 % suché a pročesejte je,
aby nebyly zacuchané. Vlasy rozdělte na sekce, aby byly
připravené k úpravě.
Připevněte jeden z kartáčů na vysoušeč.
Přepněte do polohy *, I nebo II, chcete-li zapnout
spotřebič a zvolit nastavení teploty, které je vhodné pro
váš typ vlasů.
Vezměte část vlasů a umístěte nástavec pod ni blízko ke
kořínkům.
Posouvejte nástavec částí vlasů, a jakmile dojdete ke
konečkům, spotřebič mírně otočte, abyste konečky
natočili směrem dolů.
Pro dlouhotrvající účes zvolte studené nastavení * na
teplé vlasy, zatímco držíte hlavu kartáče u kořínků.
V případě potřeby opakujte.
Po použití spotřebič přepněte do polohy 0 a odpojte ze
zásuvky.
Před uložením nechte spotřebič vychladnout.
Nastavení ohřevu
K dispozici jsou 2 nastavení ohřevu pro úpravu vlasů a
jedno studené nastavení. Zvolte studené nastavení * na
teplé vlasy, pokud chcete dosáhnout dlouhotrvajícího
účesu. Pro studené nastavení * přepněte do první polohy.
Přepněte do druhé polohy I, pokud chcete nízkou teplotu
, a do třetí polohy II, pokud chcete vysokou teplotu.
Upozornění: Pokud máte slabé, jemné, odbarvené nebo
barvené vlasy, použijte nízkou teplotu. Pro silnější vlasy
použijte vysokou teplotu.
Výměna nástavce
Umístěte nástavec na rukojeť tak, aby byly obě zarážky
v rovině s tlačítky. Tlačte nástavec do rukojeti, dokud
nezacvakne na místo.
Chcete-li nástavec odebrat, stiskněte a podte obě
tlačítka a vyhněte nástavec z rukojeti.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Pokud chcete spotřebič uchovat v co nejlepším stavu,
postupujte podle kroků níže:
Obecně
Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý, vypojený a vychladlý.
Pokud chcete vyčistit vnější část spotřebiče, otřete
jej vlhkým hadříkem. Dbejte na to, aby do spotřebiče
nevnikla voda a aby byl před použitím úplně suchý.
Vodič neomotávejte kolem spotřebiče, ale vytvořte z
vodiče volnou smyčku.
Nepoužívejte spotřebič, pokud by vodič musel být příliš
napnutý.
Po použití spotřebič vždy vypojte ze zásuvky.
Čištění zadního ltru
Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý, vypojený a vychladlý.
Držte rukojeť přístroje pevně, zvedněte ltr z drážek v
blízkosti pouzdra kabelu, což umožní otevření zadního
ltru.
Pomocí měkkého karčku odstraňte vlasy a další
nečistoty z ltru.
Vyměňte zadní ltr uzavřením víka ltru.
AS82E
Συμβουλευτείτε πρώτα τις οδηγίες ασφαλείας.
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά έχουν στεγνώσει κατά 80%
και χτενίστε τα για να τα ξεμπερδέψετε. Κάντε χωρίστρα
και χωρίστε τα μαλλιά σε τούφες για το φορμάρισμα.
• Τοποθετήστε ένα εξάρτημα βούρτσας στη συσκευή.
Τοποθετήστε τον διακόπτη στη θέση «*», «I» ή «II» για
να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και να επιλέξετε μια
κατάλληλη ρύθμιση θερμότητας για τον τύπο των
μαλλιών σας.
Σηκώστε μια τούφα και τοποθετήστε τη βούρτσα κάτω
από αυτήν την τούφα, κοντά στις ρίζες.
Μετακινήστε τη βούρτσα κατά μήκος της τούφας και,
καθώς πλησιάζετε τις άκρες των μαλλιών, περιστρέψτε
ελαφρώς τη συσκευή για να δημιουργήσετε μπούκλες
στις άκρες.
Για φορμάρισμα που διαρκεί, επιλέξτε τη ρύθμιση κρύου
αέρα «*» σε ζεστά μαλλιά, καθώς κρατάτε την κεφαλή
της βούρτσας στις ρίζες.
• Επαναλάβετε τη διαδικασία, αν είναι απαραίτητο.
Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή
τοποθετώντας τον διακόπτη στη ρύθμιση «0» και
αποσυνδέστε τη.
Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν από την
αποθήκευση.
Θερμότητα και ρυθμίσεις
Υπάρχουν 2 ρυθμίσεις θερμότητας για γενικό φορμάρισμα
και μια ρύθμιση κρύου αέρα. Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση
κρύου αέρα σε ζεστά μαλλιά για να φιξάρετε το χτένισμα
για αποτέλεσμα που διαρκεί. Τοποθετήστε τον διακόπτη
στην πρώτη θέση για τη ρύθμιση κρύου αέρα «*», στη
δεύτερη θέση για τη χαμηλή ρύθμιση θερμότητας «I» και
στην τρίτη θέση για την υψηλή ρύθμιση θερμότητας «II».
Λάβετε υπόψη τα εξής: Εάν τα μαλλιά σας είναι λεπτά,
εύθραυστα, με ντεκαπάζ ή βαμμένα, χρησιμοποιήστε τη
χαμηλή ρύθμιση θερμότητας και ταχύτητας. Για μαλλιά
με πιο χοντρή τρίχα, χρησιμοποιήστε την υψηλή ρύθμιση
θερμότητας και ταχύτητας.
Αλλαγή εξαρτημάτων
Τοποθετήστε το εξάρτημα στη λαβή, ώστε οι δύο εσοχές
να ευθυγραμμιστούν με τα κουμπιά. Πιέστε το εξάρτημα
στη λαβή μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του με ένα «κλικ».
Για να αφαιρέσετε το εξάρτημα, πατήστε παρατεταμένα
τα δύο κουμπιά και τραβήξτε το εξάρτημα από τη λαβή.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Για να διατηρήσετε τη συσκευή σας σε άριστη κατάσταση,
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
Γενικά
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη,
αποσυνδεδεμένη και κρύα. Για να καθαρίσετε την
εξωτερική επιφάνεια της συσκευής, σκουπίστε με ένα
στεγνό πανί. Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται νερό στη
συσκευή, καθώς και ότι η συσκευή έχει στεγνώσει
εντελώς πριν τη χρήση.
Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή,
αντιθέτως περιστρέψτε το καλώδιο χαλαρά στο πλάι
της συσκευής.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μακριά από την πρίζα,
για να μην τεντώνεται το καλώδιο.
Αποσυνδέετε τη συσκευή μετά τη χρήση.
Καθαρισμός πίσω φίλτρου
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη,
αποσυνδεδεμένη και κρύα.
Κρατήστε τη λαβή της συσκευής σταθερά και
ανασηκώστε το φίλτρο από τις εγκοπές που βρίσκονται
κοντά στο περίβλημα του καλωδίου. Με αυτόν τον τρόπο
θα μπορέσετε να ανοίξετε το πίσω φίλτρο.
Με μια μαλακή βούρτσα, καθαρίστε τις τρίχες και τα
υπολείμματα από το φίλτρο.
Τοποθετήστε ξανά το πίσω φίλτρο κλείνοντας το καπάκι
φίλτρου.
AS82E
Предварительно ознакомьтесь с указаниями по
технике безопасности.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Убедитесь, что волосы сухие на 80% и тщательно и
аккуратно расчесаны. Сделайте пробор в волосах
и разделите волосы на пряди, подготовленные для
укладки.
Вставьте одну из щеток-насадок в фен для укладки
волос.
Переведите переключатель в положение *, I или II,
чтобы включить прибор и выбрать температурный
режим, подходящий для вашего типа волос.
Отделите прядь волос и поместите щетку под прядь,
близко к корням волос.
Двигайте щетку по всей длине волос, и когда вы
дойдете до кончиков волос, слегка поверните
щетку, чтобы подкрутить кончики волос и сделать их
закругленными.
Для длительной укладки выберите прохладный
режим * для теплых волос, удерживая щетку у
корней волос.
Повторите эту процедуру необходимое количество
раз.
После использования переведите переключатель
в положение 0, чтобы выключить устройство и
отключить прибор от сети.
Перед тем, как убрать прибор на хранение, дайте ему
остыть.
Регулировка температуры
Прибор имеет 2 предустановленных значения
температуры для обычной укладки и дополнительно
прохладный режим. Используйте прохладный режим
для укладки теплых волос, чтобы создать нужный
стиль и добиться длительной укладки. Переведите
переключатель в первое положение, чтобы выбрать
прохладный режим *, во второе положение,
чтобы выбрать низкую температуру I, или в третье
положение, чтобы выбрать высокую температуру II.
Обращаем Ваше внимание: Если у вас тонкие,
ломкие, окрашенные или осветленные волосы,
используйте более холодный температурный режим.
Для более густых волос используйте более горячий
температурный режим.
Замена насадок
Поместите насадку в ручку прибора так, чтобы две
выемки были расположены параллельно кнопкам.
Вставляйте насадку в ручку прибора до тех пор, пока
насадка не встанет на свое место.
Для того чтобы удалить насадку, нажмите и
удерживайте две кнопки и одновременно достаньте
насадку из ручки.
ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Чтобы прибор прослужил как можно дольше,
следуйте приведенным ниже инструкциям:
Общие указания
Убедитесь в том, что прибор выключен, обесточен
и охлажден. Для того чтобы очистить внешнюю
поверхность прибора, протрите ее влажной тряпкой.
Убедитесь в том, что вода не попала внутрь прибора,
и полностью просушите его перед повторным
использованием.
Не оборачивайте провод вокруг прибора; вместо
этого сверните его свободными петлями и положите
рядом с прибором.
Не пользуйтесь прибором на значительном удалении
от розетки.
Всегда выключайте прибор из розетки после
использования.
Очистка заднего фильтра
Убедитесь в том, что прибор выключен, обесточен и
охлажден.
Крепко удерживая ручку прибора, поднимите и
откройте крышку фильтра из пазов около ввода
провода, что позволит открыть задний фильтр.
С помощью мягкой щеточки аккуратно удалите
волосы и прочие загрязнения из фильтра.
Поместите задний фильтр обратно, закрыв крышечку
фильтра.
AS82E
Először olvassa el a biztonsági utasításokat!
HASZNÁLAT
Győződjön meg arról, hogy a haja már 80%-ban
megszáradt, és kifésülte belőle a gubancokat. Válassza
el a haját a választéka mentén, és ossza részekre azt a
hajformázás megkezdéséhez.
• Illessze az egyik kefefejet a hajformázóra.
A készülék bekapcsolásához és a hajtípusának megfelelő
hőmérséklet beállításához csúsztassa a kapcsolót a
következő fokozatok egyikéhez: *, I, II.
Fogja a haja egyik részét, és helyezze alá a kefét a
hajtöveknél.
Mozgassa a kefét a kiválasztott rész mentén, a hajvégeket
elérve pedig enyhén forgassa meg a készüléket azok
lefelé göndörítéséhez.
A frizura tartóssá tételéhez alkalmazza a hideglevegő-
fokozatot (*) a még meleg hajon, és tartsa a kefefejet a
hajtövek irányába.
• Szükg esetén ismételje ezt meg.
Használat után csúsztassa a kapcsolót a 0-ás fokozatra
a készülék kikapcsolásához és hálózatból való
kihúzásához.
• Hagyja a készüléket lehűlni, mielőtt elteszi.
Hőmérséklet-beállítások
Kétféle, általános hajformázásra szolgáló hőmérséklet-
beállítás és egy hideglevegő-fokozat választható.
Használja a hideglevegő-fokozatot még meleg haján
frizurája elkészítéséhez és annak tartóssá tételéhez.
A hideglevegő-fokozat kiválasztásához csúsztassa a
kapcsolót az első (*), az alacsony hőmérséklethez a
második (I), a magas hőmérséklethez pedig a harmadik
(II) fokozatra.
Ügyeljen a következőkre: Ha Önnek sérülékeny,
vékonyszálú, szőkített vagy festett a haja, válassza az
alacsonyabb hőmérsékletet. Vastagszálú haj esetében a
magasabb hőmérsékletet használja.
Tartozékcsere
Helyezze fel a tartozékot a fogantra úgy, hogy a két
bevágás a gombokkal egy vonalban legyen. Tolja rá a
tartozékot a fogantyúra, amíg az a helyére nem kattan.
A tartozék levételéhez tartsa lenyomva mindkét
gombot, és húzza le a tartozékot a fogantyúról.
TISZTÍS ÉS KARBANTARS
A készülék kiváló állapotának megőrzéséhez kérjük,
tartsa be az alábbi lépéseket:
Általános
Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék kikapcsolt
állapotban van, ki van húzva a hálózati csatlakozóból,
és lehűlt. A készülék külső része nedves ronggyal
tisztítható. Bizonyosodjon meg arról, hogy ne kerüljön
víz a készülékbe, és használat előtt tökéletesen
megszáradjon.
Ne csavarja a zsinórt a készülékre, hanem lazán tekerje
össze a készülék mellett.
Ne használja a készüléket olyan távol a hálózati
csatlakozótól, hogy a zsinór megfeszüljön.
Mindig húzza ki a készüléket a hálózati csatlakozóból
használat után.
A hátsó szűrő tisztítása
Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék kikapcsolt
állapotban van, ki van húzva a hálózati csatlakozóból,
és lehűlt.
A hátsó lter kinyitásához tartsa erősen a fogantyút, és a
kábelgyűrűnél emelje le a szűrőt a bemetszésekről.
Egy puha kefével tisztítsa meg a szűrőt a hajtól és egyéb
szennyeződésektől.
A szűrőfedél lezárásával fejezze be a hátsó szűrő cseréjét.
AS82E
Önce güvenlik talimatlarını okuyun.
NASIL KULLANILIR
Saçın %80 kuru olduğundan ve tarayarak dolaşıklıkları
tığınızdan emin olun. Saçınızı ayırın ve şekil vermek
üzere kısımlara ayırın.
rça aparatlarından birini saç şekillendiriciye takın.
Cihazı açmak ve saç tipinize uygun bir sıcaklık ayarı
seçmek için düğmeyi «*», «I» veya «II» konumuna getirin.
Saçınızın bir kısmını alın ve fırçayı saç köküne yakın
olacak şekilde bu kısmın altına yerleştirin.
Fırçayı saçınız boyunca hareket ettirin ve saçın ucuna
ulaştığınızda fırçanın altında kalan uçları kıvırmak için
cihazı hafçe döndürün.
Saç stilinin uzun süre dayanması için sıcak saçta «*»
soğuk ayarını seçin ve fırça başlığını saç köklerinde
tutun.
• Gerekirse işlemi tekrarlayın.
Kullandıktan sonra kapatmak için düğmeyi «0»
konumuna getirin cihazı prizden çekin.
Cihazı kaldırmadan önce soğumasını bekleyin.
Isı ve Ayarlar
Genel şekillendirme için 2 ısı ayarı ve birde soğuk
ayar vardır. Saçı sabitlemek ve uzun süre bozulmadan
kalmasını sağlamak için sıcak saçta soğuk ayarı kullanın.
Düğmeyi, «*» soğuk ayar seçeneği için ilk konuma,
düşük ısı «I» seçeneği için ikinci konuma ve yüksek ısı «II»
seçeneği için üçüncü konuma getirin.
Lütfen dikkat: Hassas, ince, rengi açılmış veya boyalı
saçlarınız varsa düşük ısı ayarını kullanın. Saçlarınız
kalınsa yüksek ısı ayarını kullanın.
Aparatların Değiştirilmesi
Aparatı, iki girinti düğmelerle hizalanacak şekilde tutma
yerine takın. Aparatı tutma yerine doğru iterek yerine
oturtun.
Aparatı çıkarmak için iki düğmeye basılı tutun ve aparatı
tutma yerinden çıkaracak şekilde çekin.
TEMİZLİK VE BAKIM
Cihazınızı en iyi durumda tutmak için lütfen aşağıdaki
adımları takip edin:
Genel
Cihazın kapalı, prizden çekilmiş ve soğuk olduğundan
emin olun. Cihazın dış yüzünü temizlemek için nemli
bir bezle silin. Cihaza su girmediğinden ve kullanmadan
önce tamamen kuru olduğundan emin olun.
Kabloyu cihazın etrafına sarmayın, bunun yerine
kabloyu, cihazın yanında gevşek bir şekilde kendi
etrafına sarın.
• Cihazı sürekli prize bağlı halde tutmayın.
• Kullandıktan sonra mutlaka prizden çekin.
Arka Filtrenin Temizlenmesi
Cihazın kapalı, prizden çekilmiş ve soğuk olduğundan
emin olun.
Cihazın tutma yerini sıkıca tutarak ltreyi kablo kovanına
yakın girintilerden kaldırıp açın bu şekilde arka ltre
açılmış olur.
Yumuşak bir fırça kullanarak ltredeki saçları ve diğer
birikintileri temizleyin.
Filtre kapağını kapatarak arka ltreyi değiştirin.

Você tem alguma pergunta sobre a BaByliss Shape & Smooth AS82E?

Faça a pergunta que você tem sobre o BaByliss Shape & Smooth AS82E aqui simplesmente para outros proprietários do produto. Forneça uma descrição clara e abrangente do problema e da sua pergunta. Quanto melhor forem descritos o seu problema e a sua pergunta, mais fácil será para outros proprietários do BaByliss Shape & Smooth AS82E fornecer uma boa resposta.

Specs

Marca BaByliss
Modelo Shape & Smooth AS82E
Produto Alisador
EAN 3030050153347
Língua Holandês, Inglês, Alemão, France, Espagnol, Italien, Suédois, Português, Dinamarquês, Polonês, Russo, Norueguês, Finlandês, Turco, Grego, Húngaro
Grupo de produtos Alisadores
Tipo de arquivo PDF
Desempenho
Modelo Escova de alisamento
Tecnologia Quente
Alisamento de cabelo
Encaracolamento de cabelo
Texturização de cabelo
Secagem de cabelo
Modelação com iões
Sistema de aquecimento cerâmico
Termóstato regulável
Definições de aquecimento 2
Velocidades 2
Adequado para tipos de cabelo Todo tipo de cabelo
Jacto frio
Compartimento do filtro removível
Conteúdo da embalagem
Quantidade de acessórios 2
Cabeças incluídas 2
Acessórios de cuidado do cabelo Cabeça de escova
Pesos e dimensões
Diâmetro da cabeça de escova 38
Diâmetro da cabeça da escova 2 20
Peso do produto 194
Ergonomia
Comprimento do fio 2
Cabo rotativo
Sem fios
Visor incorporado
Desactivação automática
Interruptor ligar/desligar
Design
Cor da caixa Preto
Gestão de energia
Potência 800
Fonte de alimentação CA