BaByliss Shape & Smooth AS82E

Manual de instruções BaByliss Shape & Smooth AS82E

(1)
 • NORSK SUOMI
  ΕΛΛΗΝΙΚΑ
  MAGYAR POLSKI ČESKY РУССКИЙ TÜRKÇE
  SVENSKA
  Щетка для укладки волос
  Производитель: BaByliss SARL
  99 Авеню Аристид Бриан
  92120, Монруж, Франция
  Факс 33 (0) 1 46 56 47 52
  Сделано в Китае
  Дата производства (неделя, год): см. на товаре
  AS82E
  Läs säkerhetsanvisningarna innan du börjar.
  BRUKSANVISNING
  Se till att håret är 80 % torrt och genomkammat för att
  avlägsna eventuellt trassel. Skapa din bena och dela
  håret i sektioner som är färdiga för styling.
  • Sätt fast ett av borsttillbehören på hårstylern.
  Skjut omkopplaren till läge ”*”, ”I” eller ”II” för att slå på
  enheten och välja en värmeinställning som passar din
  hårtyp.
  Ta en sektion hår och placera borsten under, nära
  rötterna.
  Flytta borsten längs med hårsektionen och när du når
  slutet roterar du enheten något för att locka hårändarna
  under.
  För en varaktig frisyr, välj den svala inställningen
  ”*” på varmt hår medan du håller borsthuvudet vid
  hårrötterna.
  • Upprepa vid behov.
  Efter användningen skjuter du omkopplaren till ”0” för
  att stänga av och drar sedan ur kontakten.
  • Låt enheten svalna innan du lägger undan den.
  Värme och inställningar
  Det nns två värmeinställningar för allmän styling och en
  sval inställning. Använd den svala inställningen på varmt
  hår för att sätta frisyren och uppnå bestående eekt.
  Skjut omkopplaren till det första läget ”*” för den svala
  inställningen, andra läget ”I” för låg värme och det tredje
  läget ”II” för att välja hög värme.
  Observera: Använd den lägre temperaturinställningen
  om du har ömtåligt, tunt, blekt eller färgat hår. Använd
  den högre temperaturinställningen för tjockare hår.
  Byta tillbehören
  Placera tillbehöret på handtaget så att de t
  fördjupningarna är i linje med knapparna. Skjut fast
  tillbehöret på handtaget tills det klickar på plats.
  För att ta bort tillbehöret håller du ned de två knapparna
  och drar bort tillbehöret från handtaget.
  RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
  Följ nedanstående steg för att hålla din enhet i bästa
  skick:
  Allmänt
  Se till att enheten är avstängd, att elkontakten är
  utdragen och att enheten har svalnat. Utsidan torkas av
  med en fuktig trasa. Se till att inget vatten kommer in i
  enheten och att den är helt torr innan användning.
  Linda inte upp sladden runt enheten utan rulla ihop den
  löst vid sidan av när du lägger undan den.
  Använd inte enheten med helt sträckt elkabel.
  Dra alltid ur kontakten efter användning.
  Rengöra bakre ltret
  Se till att enheten är avstängd, att elkontakten är
  utdragen och att enheten har svalnat.
  Håll enhetens handtag med ett fast grepp och lyft
  lteröppningen från spåren nära sladdbussningen, så
  att det bakre ltret öppnas.
  Använd en mjuk borste och rengör ltret från hår och
  eventuellt skräp.
  Sätt tillbaka det bakre ltret genom att stänga locket på
  lterluckan.
  AS82E
  Lue turvaohjeet ensin.
  KÄYTTÖ
  Varmista, että hiukset ovat 80-prosenttisen kuivat ja
  takut on poistettu kampaamalla hiukset kauttaaltaan.
  Tee jakaus ja jaa hiukset osioihin, jotka ovat valmiit
  muotoiluun.
  • Kiinnitä yksi harjaosista ilmakihartimeen.
  Käynnistä laite ja valitse hiustyypillesi sopiva
  lämpöasetus liu’uttamalla kytkin ”*”-, ”I”- tai ”II”-
  asentoon.
  Osa hiusosio ja aseta harja osion alle, lähelle hiusten
  juuria.
  Liikuta harjaa hiusosiota pitkin, ja kun tulet hiusten
  latvoihin, käännä laitetta hieman kihartaaksesi latvat
  alle.
  Saat kestävän tuloksen, kun valitset ”*”-viileäasetuksen
  hiusten ollessa lämpimät ja pitäessäsi harjaosaa hiusten
  juurissa.
  • Toista sama tarvittaessa.
  Käytön jälkeen sammuta laite liu’uttamalla kytkin
  ”0”-asentoon ja kytke se irti verkkovirrasta.
  • Anna laitteen jäähtyä ennen säilytystä.
  Lämpö ja asetukset
  Lämpöasetuksia on kaksi yleiseen muotoiluun, ja lisäksi
  mukana on viileäasetus. Käytä viileäasetusta lämpimiin
  hiuksiin viimeistelläksesi muotoilun ja saavuttaaksesi
  kestävän tuloksen. Liu’uta kytkin ensimmäiseen
  asentoon viileäasetusta ”*” varten, toiseen asentoon
  alhaista lämpöä ”I” varten ja kolmanteen asentoon
  valitaksesi korkean lämmön ”II”.
  Huomaa: Käytä alhaisempaa lämpöasetusta, jos hiuksesi
  ovat hauraat, ohuet, valkaistut tai värjätyt. Jos sinulla on
  paksut hiukset, käytä korkeampaa lämpöasetusta.
  Lisäosien vaihtaminen
  Aseta lisäosa kahvaan niin, että kaksi lovea ovat linjassa
  painikkeiden kanssa. Työnnä lisäosaa kahvaan, kunnes
  se napsahtaa paikalleen.
  Irrota lisäosa painamalla kahta painiketta ja pitämällä ne
  painettuina sekä vetämällä lisäosa irti kahvasta.
  PUHDISTUS JA HUOLTO
  Pitääksesi laitteen parhaassa mahdollisessa
  käyttökunnossa noudata alla olevia ohjeita:
  Yleistä
  Varmista, että laite on sammutettu, kytketty irti
  verkkovirrasta ja kylmä. Puhdista laitteen ulkokuori
  pyyhkimällä kostealla liinalla. Varmista, että laitteeseen
  ei pääse vettä ja että se on täysin kuiva ennen käyttöä.
  Älä kiedo johtoa laitteen ympärille, vaan kierrä johto
  löysästi laitteen viereen.
  Älä käytä laitetta liian kaukana virtalähteestä, muuten
  sen johto kiristyy liikaa.
  Kytke laite aina irti verkkovirrasta käytön jälkeen.
  Takasuodattimen puhdistus
  Varmista, että laite on sammutettu, kytketty irti
  verkkovirrasta ja kylmä.
  Pidä laitteen kahvasta kiinni tiukasti ja nosta suodatin
  auki johtoholkin lähellä olevista urista, jolloin
  takasuodattimen saa avattua.
  Poista hiukset ja muu lika suodattimesta pehmeällä
  harjalla.
  Aseta takasuodatin takaisin paikalleen sulkemalla
  suodatinkansi.
  AS82E
  Les først gjennom sikkerhetsanvisningene.
  BRUK AV APPARATET
  Sørg for at håret er ca. 80 % tørt og gre håret for å løse
  opp i oker. Skill ut håret og del det opp i seksjoner som
  er klare for styling.
  • Sett et av børstehodene på varmluftsbørsten.
  Skyv bryteren til «*», «I» eller «II» for å slå på apparatet,
  og velg en varmeinnstilling som passer til din type hår.
  Ta en seksjon av håret og legg børsten under seksjonen,
  like ved hårroten.
  La børsten gli langs hårseksjonen, og når du kommer
  til tuppene roterer du apparatet lett for å krølle
  hårtuppene under det.
  For en frisyre som holder lenge, velg kaldluft «*» når
  håret er varmt, mens du holder børstehodet like ved
  hårrøttene.
  • Gjenta så mye du ønsker det.
  Etter bruk, skyv bryteren til «0» for å slå av apparatet og
  trekk ut støpselet.
  • La apparatet få kjøle seg ned før du setter det bort.
  Varme og innstillinger
  Det er to varmetrinn for generell styling, samt ett
  kaldlufttrinn. Bruk kaldluft på varmt hår for å holde på
  frisyren og oppnå en langvarig eekt. Skyv bryteren til
  første posisjon for kaldluft «*», den andre posisjonen for
  lav varme «I», og den tredje posisjonen for å velge høy
  varme «II».
  Merk: Hvis du har sensitivt, tynt, bleket eller farget hår,
  bruk den lave varmeinnstillingen. For tykkere hår, kan du
  bruke høy varmeinnstilling.
  Bytte børstehode
  Sett hodet på apparatet slik at de to hakkene er i linje
  med knappene. Press hodet på apparatet slik at det
  klikker på plass.
  For å ta av hodet, press og hold inne de to knappene,
  og trekk av hodet.
  RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
  For holde apparatet i best mulig stand, følg trinnene
  nedenfor:
  Generelt
  Sørg for at apparatet er slått av, at kontakten er trukket
  ut og at apparatet er nedkjølt. For å rengjøre apparatet
  utvendig, tørk av med en fuktig klut. Sørg for at vann
  ikke trenger inn i apparatet, og at det er helt tørt før
  bruk.
  Ikke vikle ledningen rundt apparatet, men kveil den lett
  opp.
  Ikke bruk apparatet langt borte fra stikkontakten.
  Trekk alltid ut kontakten etter bruk.
  Rengjøre det bakre lteret
  Sørg for at apparatet er slått av, at kontakten er trukket
  ut og at apparatet er nedkjølt.
  Hold i håndtaket på apparatet med et fast grep, vipp
  lteret opp fra sporene like ved ledningsfestet, slik at
  det kan åpnes.
  Bruk en myk børste og ern hår og annet smuss fra
  lteret.
  • Sett på plass lteret ved å lukke lterhuset.
  AS82E
  Należy najpierw przeczytać instrukcje bezpieczeństwa.
  JAK UŻYWAĆ URDZENIA
  Upewnij się, że włosy są w 80% suche i dokładnie
  rozczesane. Zrób przedziałek i podziel włosy na pasma,
  przygotowując je do stylizacji.
  • Zamocuj końcówkę szczotki na lokówce.
  Ustaw przełącznik w pozycji „*”, „I” lub „II, żeby włącz
  urządzenie oraz wybrać ustawienie temperatury
  odpowiednie dla Twojego rodzaju włosów.
  Chwyć pasmo włosów i umieść pod nimi szczotkę blisko
  głowy.
  Przesuń szczotkę wzdłuż pasma włosów. Gdy szczotka
  znajdzie się na końcu pasma, delikatnie odwróć
  urządzenie, żeby podwinąć końcówki włosów.
  Dla trwałego efektu ustaw temperaturę na „*” i ułóż
  ciepłe włosy, trzymając końcówkę szczotki blisko głowy.
  • Powtórz czynność, jeśli to konieczne.
  Po zakończeniu ustaw przełącznik w pozycji „0, żeby
  wyłączyć urządzenie, i odłącz je od gniazdka.
  • Przed schowaniem urządzenia upewnij się, że wystygło.
  Ustawienie temperatury
  Dostępne są 2 ustawienia temperatury do stylizacji
  włosów i ustawienie chłodnego nawiewu. Wybierz
  ustawienie niższej temperatury, żeby ułożyć ciepłe
  osy i uzyskać trwały efekt. Ustaw przełącznik w pozycji
  „*” dla chłodnego nawiewu, w pozycji „I” dla niższej
  temperatury, a w pozycji „II” dla wszej temperatury.
  Uwaga: Jeśli masz delikatne, cienkie, rozjaśnione lub
  farbowane włosy, ustaw niższą temperaturę. W przypadku
  grubszych włosów ustaw wyższą temperaturę.
  Zmiana nakładek
  Umieść nakładkę na rączce tak, aby obydwa wcięcia
  znajdowały się w tej samej linii, co przyciski. Dociskaj
  nakładkę do rączki, aż usłyszysz kliknięcie.
  Aby zdjąć nakładkę, naciśnij i przytrzymaj obydwa
  przyciski, a następnie wyciągnij nakładkę z rączki.
  CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
  Aby utrzymać urządzenie w doskonałym stanie, należy
  stosować się do następujących zasad:
  Ogólne
  Upewnij się, że urządzenie jest wączone, odłączone od
  gniazdka elektrycznego i wystudzone. Aby wyczyścić
  zewnętrzną część urządzenia, wytrzyj je wilgotną
  ściereczką. Przed użyciem upewnij się, że do urządzenia
  nie dostaje się woda i że jest ono całkowicie suche.
  Nie owijaj przewodu wokół urdzenia, ale zwiń go
  luźno z boku.
  Nie używaj urdzenia, rozciągając przewód daleko od
  gniazdka.
  Po użyciu zawsze odłączaj urdzenie od gniazdka
  elektrycznego.
  Czyszczenie tylnego ltra
  Upewnij się, że urdzenie jest wyłączone, odłączone
  od gniazdka elektrycznego i wystudzone.
  Trzymając mocno rączkę urdzenia, wyjmij osłonę ltra
  usytuowaną w pobliżu przewodu zasilającego. W ten
  sposób otworzy się tylny ltr.
  Miękką szczoteczką usuń włosy i inne zanieczyszczenia
  z ltra.
  óż z powrotem tylny ltr i zamknij jego osłonę.
  AS82E
  Nejprve si přečtěte bezpečnostní pokyny.
  NÁVOD K POUŽITÍ
  Dbejte na to, aby byly vlasy z 80 % suché a pročesejte je,
  aby nebyly zacuchané. Vlasy rozdělte na sekce, aby byly
  připravené k úpravě.
  Připevněte jeden z kartáčů na vysoušeč.
  Přepněte do polohy *, I nebo II, chcete-li zapnout
  spotřebič a zvolit nastavení teploty, které je vhodné pro
  váš typ vlasů.
  Vezměte část vlasů a umístěte nástavec pod ni blízko ke
  kořínkům.
  Posouvejte nástavec částí vlasů, a jakmile dojdete ke
  konečkům, spotřebič mírně otočte, abyste konečky
  natočili směrem dolů.
  Pro dlouhotrvající účes zvolte studené nastavení * na
  teplé vlasy, zatímco držíte hlavu kartáče u kořínků.
  V případě potřeby opakujte.
  Po použití spotřebič přepněte do polohy 0 a odpojte ze
  zásuvky.
  Před uložením nechte spotřebič vychladnout.
  Nastavení ohřevu
  K dispozici jsou 2 nastavení ohřevu pro úpravu vlasů a
  jedno studené nastavení. Zvolte studené nastavení * na
  teplé vlasy, pokud chcete dosáhnout dlouhotrvajícího
  účesu. Pro studené nastavení * přepněte do první polohy.
  Přepněte do druhé polohy I, pokud chcete nízkou teplotu
  , a do třetí polohy II, pokud chcete vysokou teplotu.
  Upozornění: Pokud máte slabé, jemné, odbarvené nebo
  barvené vlasy, použijte nízkou teplotu. Pro silnější vlasy
  použijte vysokou teplotu.
  Výměna nástavce
  Umístěte nástavec na rukojeť tak, aby byly obě zarážky
  v rovině s tlačítky. Tlačte nástavec do rukojeti, dokud
  nezacvakne na místo.
  Chcete-li nástavec odebrat, stiskněte a podte obě
  tlačítka a vyhněte nástavec z rukojeti.
  ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
  Pokud chcete spotřebič uchovat v co nejlepším stavu,
  postupujte podle kroků níže:
  Obecně
  Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý, vypojený a vychladlý.
  Pokud chcete vyčistit vnější část spotřebiče, otřete
  jej vlhkým hadříkem. Dbejte na to, aby do spotřebiče
  nevnikla voda a aby byl před použitím úplně suchý.
  Vodič neomotávejte kolem spotřebiče, ale vytvořte z
  vodiče volnou smyčku.
  Nepoužívejte spotřebič, pokud by vodič musel být příliš
  napnutý.
  Po použití spotřebič vždy vypojte ze zásuvky.
  Čištění zadního ltru
  Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý, vypojený a vychladlý.
  Držte rukojeť přístroje pevně, zvedněte ltr z drážek v
  blízkosti pouzdra kabelu, což umožní otevření zadního
  ltru.
  Pomocí měkkého karčku odstraňte vlasy a další
  nečistoty z ltru.
  Vyměňte zadní ltr uzavřením víka ltru.
  AS82E
  Συμβουλευτείτε πρώτα τις οδηγίες ασφαλείας.
  ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
  Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά έχουν στεγνώσει κατά 80%
  και χτενίστε τα για να τα ξεμπερδέψετε. Κάντε χωρίστρα
  και χωρίστε τα μαλλιά σε τούφες για το φορμάρισμα.
  • Τοποθετήστε ένα εξάρτημα βούρτσας στη συσκευή.
  Τοποθετήστε τον διακόπτη στη θέση «*», «I» ή «II» για
  να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και να επιλέξετε μια
  κατάλληλη ρύθμιση θερμότητας για τον τύπο των
  μαλλιών σας.
  Σηκώστε μια τούφα και τοποθετήστε τη βούρτσα κάτω
  από αυτήν την τούφα, κοντά στις ρίζες.
  Μετακινήστε τη βούρτσα κατά μήκος της τούφας και,
  καθώς πλησιάζετε τις άκρες των μαλλιών, περιστρέψτε
  ελαφρώς τη συσκευή για να δημιουργήσετε μπούκλες
  στις άκρες.
  Για φορμάρισμα που διαρκεί, επιλέξτε τη ρύθμιση κρύου
  αέρα «*» σε ζεστά μαλλιά, καθώς κρατάτε την κεφαλή
  της βούρτσας στις ρίζες.
  • Επαναλάβετε τη διαδικασία, αν είναι απαραίτητο.
  Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή
  τοποθετώντας τον διακόπτη στη ρύθμιση «0» και
  αποσυνδέστε τη.
  Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν από την
  αποθήκευση.
  Θερμότητα και ρυθμίσεις
  Υπάρχουν 2 ρυθμίσεις θερμότητας για γενικό φορμάρισμα
  και μια ρύθμιση κρύου αέρα. Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση
  κρύου αέρα σε ζεστά μαλλιά για να φιξάρετε το χτένισμα
  για αποτέλεσμα που διαρκεί. Τοποθετήστε τον διακόπτη
  στην πρώτη θέση για τη ρύθμιση κρύου αέρα «*», στη
  δεύτερη θέση για τη χαμηλή ρύθμιση θερμότητας «I» και
  στην τρίτη θέση για την υψηλή ρύθμιση θερμότητας «II».
  Λάβετε υπόψη τα εξής: Εάν τα μαλλιά σας είναι λεπτά,
  εύθραυστα, με ντεκαπάζ ή βαμμένα, χρησιμοποιήστε τη
  χαμηλή ρύθμιση θερμότητας και ταχύτητας. Για μαλλιά
  με πιο χοντρή τρίχα, χρησιμοποιήστε την υψηλή ρύθμιση
  θερμότητας και ταχύτητας.
  Αλλαγή εξαρτημάτων
  Τοποθετήστε το εξάρτημα στη λαβή, ώστε οι δύο εσοχές
  να ευθυγραμμιστούν με τα κουμπιά. Πιέστε το εξάρτημα
  στη λαβή μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του με ένα «κλικ».
  Για να αφαιρέσετε το εξάρτημα, πατήστε παρατεταμένα
  τα δύο κουμπιά και τραβήξτε το εξάρτημα από τη λαβή.
  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
  Για να διατηρήσετε τη συσκευή σας σε άριστη κατάσταση,
  ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
  Γενικά
  Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη,
  αποσυνδεδεμένη και κρύα. Για να καθαρίσετε την
  εξωτερική επιφάνεια της συσκευής, σκουπίστε με ένα
  στεγνό πανί. Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται νερό στη
  συσκευή, καθώς και ότι η συσκευή έχει στεγνώσει
  εντελώς πριν τη χρήση.
  Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή,
  αντιθέτως περιστρέψτε το καλώδιο χαλαρά στο πλάι
  της συσκευής.
  Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μακριά από την πρίζα,
  για να μην τεντώνεται το καλώδιο.
  Αποσυνδέετε τη συσκευή μετά τη χρήση.
  Καθαρισμός πίσω φίλτρου
  Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη,
  αποσυνδεδεμένη και κρύα.
  Κρατήστε τη λαβή της συσκευής σταθερά και
  ανασηκώστε το φίλτρο από τις εγκοπές που βρίσκονται
  κοντά στο περίβλημα του καλωδίου. Με αυτόν τον τρόπο
  θα μπορέσετε να ανοίξετε το πίσω φίλτρο.
  Με μια μαλακή βούρτσα, καθαρίστε τις τρίχες και τα
  υπολείμματα από το φίλτρο.
  Τοποθετήστε ξανά το πίσω φίλτρο κλείνοντας το καπάκι
  φίλτρου.
  AS82E
  Предварительно ознакомьтесь с указаниями по
  технике безопасности.
  РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
  Убедитесь, что волосы сухие на 80% и тщательно и
  аккуратно расчесаны. Сделайте пробор в волосах
  и разделите волосы на пряди, подготовленные для
  укладки.
  Вставьте одну из щеток-насадок в фен для укладки
  волос.
  Переведите переключатель в положение *, I или II,
  чтобы включить прибор и выбрать температурный
  режим, подходящий для вашего типа волос.
  Отделите прядь волос и поместите щетку под прядь,
  близко к корням волос.
  Двигайте щетку по всей длине волос, и когда вы
  дойдете до кончиков волос, слегка поверните
  щетку, чтобы подкрутить кончики волос и сделать их
  закругленными.
  Для длительной укладки выберите прохладный
  режим * для теплых волос, удерживая щетку у
  корней волос.
  Повторите эту процедуру необходимое количество
  раз.
  После использования переведите переключатель
  в положение 0, чтобы выключить устройство и
  отключить прибор от сети.
  Перед тем, как убрать прибор на хранение, дайте ему
  остыть.
  Регулировка температуры
  Прибор имеет 2 предустановленных значения
  температуры для обычной укладки и дополнительно
  прохладный режим. Используйте прохладный режим
  для укладки теплых волос, чтобы создать нужный
  стиль и добиться длительной укладки. Переведите
  переключатель в первое положение, чтобы выбрать
  прохладный режим *, во второе положение,
  чтобы выбрать низкую температуру I, или в третье
  положение, чтобы выбрать высокую температуру II.
  Обращаем Ваше внимание: Если у вас тонкие,
  ломкие, окрашенные или осветленные волосы,
  используйте более холодный температурный режим.
  Для более густых волос используйте более горячий
  температурный режим.
  Замена насадок
  Поместите насадку в ручку прибора так, чтобы две
  выемки были расположены параллельно кнопкам.
  Вставляйте насадку в ручку прибора до тех пор, пока
  насадка не встанет на свое место.
  Для того чтобы удалить насадку, нажмите и
  удерживайте две кнопки и одновременно достаньте
  насадку из ручки.
  ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
  Чтобы прибор прослужил как можно дольше,
  следуйте приведенным ниже инструкциям:
  Общие указания
  Убедитесь в том, что прибор выключен, обесточен
  и охлажден. Для того чтобы очистить внешнюю
  поверхность прибора, протрите ее влажной тряпкой.
  Убедитесь в том, что вода не попала внутрь прибора,
  и полностью просушите его перед повторным
  использованием.
  Не оборачивайте провод вокруг прибора; вместо
  этого сверните его свободными петлями и положите
  рядом с прибором.
  Не пользуйтесь прибором на значительном удалении
  от розетки.
  Всегда выключайте прибор из розетки после
  использования.
  Очистка заднего фильтра
  Убедитесь в том, что прибор выключен, обесточен и
  охлажден.
  Крепко удерживая ручку прибора, поднимите и
  откройте крышку фильтра из пазов около ввода
  провода, что позволит открыть задний фильтр.
  С помощью мягкой щеточки аккуратно удалите
  волосы и прочие загрязнения из фильтра.
  Поместите задний фильтр обратно, закрыв крышечку
  фильтра.
  AS82E
  Először olvassa el a biztonsági utasításokat!
  HASZNÁLAT
  Győződjön meg arról, hogy a haja már 80%-ban
  megszáradt, és kifésülte belőle a gubancokat. Válassza
  el a haját a választéka mentén, és ossza részekre azt a
  hajformázás megkezdéséhez.
  • Illessze az egyik kefefejet a hajformázóra.
  A készülék bekapcsolásához és a hajtípusának megfelelő
  hőmérséklet beállításához csúsztassa a kapcsolót a
  következő fokozatok egyikéhez: *, I, II.
  Fogja a haja egyik részét, és helyezze alá a kefét a
  hajtöveknél.
  Mozgassa a kefét a kiválasztott rész mentén, a hajvégeket
  elérve pedig enyhén forgassa meg a készüléket azok
  lefelé göndörítéséhez.
  A frizura tartóssá tételéhez alkalmazza a hideglevegő-
  fokozatot (*) a még meleg hajon, és tartsa a kefefejet a
  hajtövek irányába.
  • Szükg esetén ismételje ezt meg.
  Használat után csúsztassa a kapcsolót a 0-ás fokozatra
  a készülék kikapcsolásához és hálózatból való
  kihúzásához.
  • Hagyja a készüléket lehűlni, mielőtt elteszi.
  Hőmérséklet-beállítások
  Kétféle, általános hajformázásra szolgáló hőmérséklet-
  beállítás és egy hideglevegő-fokozat választható.
  Használja a hideglevegő-fokozatot még meleg haján
  frizurája elkészítéséhez és annak tartóssá tételéhez.
  A hideglevegő-fokozat kiválasztásához csúsztassa a
  kapcsolót az első (*), az alacsony hőmérséklethez a
  második (I), a magas hőmérséklethez pedig a harmadik
  (II) fokozatra.
  Ügyeljen a következőkre: Ha Önnek sérülékeny,
  vékonyszálú, szőkített vagy festett a haja, válassza az
  alacsonyabb hőmérsékletet. Vastagszálú haj esetében a
  magasabb hőmérsékletet használja.
  Tartozékcsere
  Helyezze fel a tartozékot a fogantra úgy, hogy a két
  bevágás a gombokkal egy vonalban legyen. Tolja rá a
  tartozékot a fogantyúra, amíg az a helyére nem kattan.
  A tartozék levételéhez tartsa lenyomva mindkét
  gombot, és húzza le a tartozékot a fogantyúról.
  TISZTÍS ÉS KARBANTARS
  A készülék kiváló állapotának megőrzéséhez kérjük,
  tartsa be az alábbi lépéseket:
  Általános
  Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék kikapcsolt
  állapotban van, ki van húzva a hálózati csatlakozóból,
  és lehűlt. A készülék külső része nedves ronggyal
  tisztítható. Bizonyosodjon meg arról, hogy ne kerüljön
  víz a készülékbe, és használat előtt tökéletesen
  megszáradjon.
  Ne csavarja a zsinórt a készülékre, hanem lazán tekerje
  össze a készülék mellett.
  Ne használja a készüléket olyan távol a hálózati
  csatlakozótól, hogy a zsinór megfeszüljön.
  Mindig húzza ki a készüléket a hálózati csatlakozóból
  használat után.
  A hátsó szűrő tisztítása
  Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék kikapcsolt
  állapotban van, ki van húzva a hálózati csatlakozóból,
  és lehűlt.
  A hátsó lter kinyitásához tartsa erősen a fogantyút, és a
  kábelgyűrűnél emelje le a szűrőt a bemetszésekről.
  Egy puha kefével tisztítsa meg a szűrőt a hajtól és egyéb
  szennyeződésektől.
  A szűrőfedél lezárásával fejezze be a hátsó szűrő cseréjét.
  AS82E
  Önce güvenlik talimatlarını okuyun.
  NASIL KULLANILIR
  Saçın %80 kuru olduğundan ve tarayarak dolaşıklıkları
  tığınızdan emin olun. Saçınızı ayırın ve şekil vermek
  üzere kısımlara ayırın.
  rça aparatlarından birini saç şekillendiriciye takın.
  Cihazı açmak ve saç tipinize uygun bir sıcaklık ayarı
  seçmek için düğmeyi «*», «I» veya «II» konumuna getirin.
  Saçınızın bir kısmını alın ve fırçayı saç köküne yakın
  olacak şekilde bu kısmın altına yerleştirin.
  Fırçayı saçınız boyunca hareket ettirin ve saçın ucuna
  ulaştığınızda fırçanın altında kalan uçları kıvırmak için
  cihazı hafçe döndürün.
  Saç stilinin uzun süre dayanması için sıcak saçta «*»
  soğuk ayarını seçin ve fırça başlığını saç köklerinde
  tutun.
  • Gerekirse işlemi tekrarlayın.
  Kullandıktan sonra kapatmak için düğmeyi «0»
  konumuna getirin cihazı prizden çekin.
  Cihazı kaldırmadan önce soğumasını bekleyin.
  Isı ve Ayarlar
  Genel şekillendirme için 2 ısı ayarı ve birde soğuk
  ayar vardır. Saçı sabitlemek ve uzun süre bozulmadan
  kalmasını sağlamak için sıcak saçta soğuk ayarı kullanın.
  Düğmeyi, «*» soğuk ayar seçeneği için ilk konuma,
  düşük ısı «I» seçeneği için ikinci konuma ve yüksek ısı «II»
  seçeneği için üçüncü konuma getirin.
  Lütfen dikkat: Hassas, ince, rengi açılmış veya boyalı
  saçlarınız varsa düşük ısı ayarını kullanın. Saçlarınız
  kalınsa yüksek ısı ayarını kullanın.
  Aparatların Değiştirilmesi
  Aparatı, iki girinti düğmelerle hizalanacak şekilde tutma
  yerine takın. Aparatı tutma yerine doğru iterek yerine
  oturtun.
  Aparatı çıkarmak için iki düğmeye basılı tutun ve aparatı
  tutma yerinden çıkaracak şekilde çekin.
  TEMİZLİK VE BAKIM
  Cihazınızı en iyi durumda tutmak için lütfen aşağıdaki
  adımları takip edin:
  Genel
  Cihazın kapalı, prizden çekilmiş ve soğuk olduğundan
  emin olun. Cihazın dış yüzünü temizlemek için nemli
  bir bezle silin. Cihaza su girmediğinden ve kullanmadan
  önce tamamen kuru olduğundan emin olun.
  Kabloyu cihazın etrafına sarmayın, bunun yerine
  kabloyu, cihazın yanında gevşek bir şekilde kendi
  etrafına sarın.
  • Cihazı sürekli prize bağlı halde tutmayın.
  • Kullandıktan sonra mutlaka prizden çekin.
  Arka Filtrenin Temizlenmesi
  Cihazın kapalı, prizden çekilmiş ve soğuk olduğundan
  emin olun.
  Cihazın tutma yerini sıkıca tutarak ltreyi kablo kovanına
  yakın girintilerden kaldırıp açın bu şekilde arka ltre
  açılmış olur.
  Yumuşak bir fırça kullanarak ltredeki saçları ve diğer
  birikintileri temizleyin.
  Filtre kapağını kapatarak arka ltreyi değiştirin.
BaByliss Shape & Smooth AS82E

Precisa de ajuda?

Número de perguntas: 0

Você tem alguma dúvida sobre o BaByliss Shape & Smooth AS82E ou precisa de ajuda? Faça sua pergunta aqui. Forneça uma descrição clara e abrangente do problema e sua pergunta. Quanto mais detalhes você fornecer para seu problema e pergunta, mais fácil será para outros proprietários de BaByliss Shape & Smooth AS82E responderem adequadamente à sua pergunta.

Veja o manual do aqui, de graça. Este manual está na categoria e foi avaliado por pessoas com uma média de . Este manual está disponível nos seguintes idiomas: . Você tem alguma dúvida sobre o ou precisa de ajuda? Faça sua pergunta aqui

BaByliss Shape & Smooth AS82E especificações

Marca BaByliss
Modelo Shape & Smooth AS82E
Produto Alisador
EAN 3030050153347
Língua Português, Holandês, Inglês, Alemão, France, Espagnol, Italien, Suédois, Dinamarquês, Polonês, Russo, Norueguês, Finlandês, Turco, Grego, Húngaro
Tipo de arquivo PDF
Desempenho
Tipo Escova de alisamento
Tecnologia Quente
Alisamento de cabelo
Encaracolamento de cabelo
Texturização de cabelo
Secagem de cabelo
Modelação com iões
Sistema de aquecimento cerâmico
Termóstato regulável
Definições de aquecimento 2
Velocidades 2
Adequado para tipos de cabelo Todo tipo de cabelo
Jacto frio
Compartimento do filtro removível
Conteúdo da embalagem
Quantidade de acessórios 2
Cabeças incluídas 2
Acessórios de cuidado do cabelo Cabeça de escova
Pesos e dimensões
Diâmetro da cabeça de escova 38
Diâmetro da cabeça da escova 2 20
Peso do produto 194
Ergonomia
Comprimento do fio 2
Cabo rotativo
Sem fios
Visor incorporado
Desactivação automática
Interruptor ligar/desligar
Design
Cor do produto Preto
Gestão de energia
Potência 800
Fonte de alimentação CA

Manuais de produtos relacionados

Alisador BaByliss

Utilizamos cookies para assegurar que lhe fornecemos a melhor experiência na nossa página web. Se continuar a utilizar esta página pressupomos que está feliz por a utilizar.

Ler mais