Manual de instruções Beghelli 3311

Beghelli 3311
(1)
 • Número de páginas: 4
 • Tipo de arquivo: PDF
 • OFF
  MIN
  MAX
  LED
  DI RETE
  Illumina LED Beghelli je čvrsta
  prenosna svetilka, izdela-
  na iz vzdržljivega materiala.
  Opremljena je z baterijami za
  polnjenje, zato njihova potra-
  tna menjava ni potrebna.
  Dolgotrajne svetlobne diode
  zagotavljajo visok svetlobni
  izkoristek pri nizkem strošku
  vzdrževanja, majhno pora-
  bo energije in dolgo avtono-
  mijo v primeru, ko zmanjka
  električne energije.
  Priključena v električno
  vtičnico in z vklopnim stika-
  lom na položaju MIN ali MAX,
  se Illumina LED samodejno
  vklopi, ko zmanjka električne
  napetosti ter izklopi, ko se
  slednja povrne (slika B).
  Zelena signalna lučka na
  ohišju kaže, da je svetilka pra-
  vilno priključena na električno
  omrežje.
  - Aparat uporabljajte le za
  namene, za katere je bil
  narejen. Vsi drugi načini
  uporabe so nepravilni in
  nevarni.
  - Poškodovan priključni kabel
  lahko zamenja le proizvaja-
  lec ali pooblaščen servis.
  - Pred vsakim vzdrževalnim
  postopkom morate svetilko
  odklopiti iz omrežja.
  - Priključni kabel ne smete
  postavljati pod preproge,
  podnožja ali tekače. Kabel
  naj ne bo na prehodnih me-
  stih, ker bi tam predstavljal
  nevarno oviro.
  - Naprava z belo svetlobo iz
  svetlobnih diod: Razred tve-
  ganja 0 (po IEC62471).
  - Naprave ne smemo
  odvreči kot navad-
  ni odpadek. Biti mora
  predmet ločenega zbiranja
  v izogib onesnaženju oko-
  lja. V skladu z Direktivo
  2002/96 nacionalnih zako-
  nov o nevarnih odpadkih, je
  neupoštevanje zgoraj nave-
  denega predmet pregona po
  Zakonu.
  - Za menjavo svetlobnih
  diod in baterij ter za dru-
  ga popravila se obrnite na
  pooblaščen servis - zahte-
  vajte uporabo originalnih
  delov. Neupoštevanje tega
  navodila lahko ogrozi var-
  nost naprave.
  - V skladu z veljavnimi zako-
  ni stopi dveletna garancija v
  veljavo z datumom nakupa
  izdelka, ki ga potrjuje doku-
  ment (npr. račun), prejet ob
  nakupu.
  Stranka je dolžna ta doku-
  ment hraniti. Za informa-
  cije o načinu uveljavljan-
  ja garancije se obrnite na
  pooblaščenega prodajalca.
  
  Illumina LED Beghelli - это
  прочная портативная
  лампа, изготовленная из
  противоударного материала.
  Аккумуляторы, которыми
  снабжена данная лампа,
  полностью решили
  дорогостоящую проблему
  замены батареек.
  Светодиоды с длительным
  сроком службы гарантируют
  высокую светоотдачу и
  низкие затраты на ремонт
  и обслуживание, низкое
  потребление энергии и
  длительную автономность при
  энергокризисе (black-out).
  Если присоединить Illumina LED
  к розетке и установить
  переключатель в положение
   или  мощность, то
  она автоматически включается,
  если прекращается подача
  тока и выключается как
  только налаживается подача
  электроэнергии (рис. В).
  Зелёный светодиод,
  расположенный на корпусе
  лампы, указывает на правильное
  подключение к сети.
  - Данный прибор предназначен
  только для запроектированного
  использования. Любое другое
  использование считается
  непредусмотренным и опасным.
  - При повреждении питающего
  провода, он обязательно должен
  быть заменен изготовителем
  или же в уполномоченном
  техническом сервисном центре.
  - Отсоединить от сети перед тем,
  как производить любые операции
  по техническому обслуживанию.
  - Не пропускать питающий провод
  под коврами, подставками или
  дорожки. Установить провод
  далеко от проходной зоны, чтобы
  не создавать опасности падения.
  - Прибор с белым светодиодным
  освещением: класс опасности 0
  (по IEC62471).
  - Устройство не должно
  выбрасываться вместе с
  нормальными городскими
  отходами. Для избежания
  загрязнения окружающей среды,
  данное устройство необходимо
  сдавать в специальный приёмный
  пункт по переработке. В
  соотвествии с Директивой 2002/96
  и Законами, действующими
  на территории,
  относительно переработки
  отходов, неисполнение
  приведенных выше норм влечет
  ответственность, предусмотренную
  Законодательством.
  - Для замены светодиодов,
  аккумуляторов или выполнения
  других ремонтных работ
  необходимо обратиться в
  уполномоченный технический
  сервисный центр и запросить
  установку оригинальных
  запасных частей. Несоблюдение
  данного условия может
  подвергнуть риску безопасность
  прибора.
  -
  Гарантийное обслуживание
  определяется, в соответствии с
  текущими нормативами, сроком
  в два года и отсчитывается
  с момента покупки изделия,
  указанного в соответствующем
  коммерческом документе
  (например чеке), который
  должен сохраняться. Для
  получения информации по
  вопросу гарантийного ремонта
  обратиться к официальному
  торговому представителю
  компании Beghelli.
  
  Illumina LED Beghelli je robu-
  stní přenosná lampa vyrobená
  z protiotěrového materiálu.
  Baterie, kterými je vybavena,
  se dají dobíjet, takže odpadá
  problém s výměnou vybitých
  článků.
  Led lampy zaručují dlouhou
  životnost, vysoký světelný
  výkon, nízké náklady na
  údržbu, nízkou spotřebu
  energie a nezávislost v
  případě přerušení dodávky
  elektrického proudu.
  Pokud se lampa připojí k
  elektrické síti a volič roz-
  svícení je na MIN nebo MAX
  výkonu, Illumina LED se v
  případě přerušení dodávky
  elektrického proudu automa-
  ticky rozsvítí a automaticky
  vypíná při jeho opětovné do-
  dávce (obr. B).
  Zelená LED na lampě signa-
  lizuje správné připojení k
  elektrické síti.
  - Tento přístroj musí být
  používán pouze k účelu, k
  jakému byl zkonstruován.
  Každé jiné použití je třeba
  považovat za nesprávné a
  nebezpečné.
  - Pokud se poškodí napájecí
  kabel, je nutné ho nechat
  vyměnit výrobcem nebo
  autorizovaným technickým
  servisem.
  - Před každou údržbou odpojit
  lampu od elektrické sítě.
  - Nepokládat přívodní kabel
  pod koberce, plošiny a vodi-
  tka. Nepokládat ho do míst,
  kudy se často prochází, aby
  se do něj nikdo nezapletl.
  - Zařízení s bílým LED světlem:
  Riziková třída 0 (dle normy
  IEC62471).
  - Zařízení byste neměli
  vyhodit do domovního
  odpadu. Měli byste jej dát
  do tříděného odpadu, ab-
  yste zabránili škodám na
  životním postředí. Vzhle-
  dem ke směrnici 2002/96
  a současným národním
  zákonům ohledně likvida-
  ce výrobku na konci jejich
  životnosti by nedodržení to-
  hoto pokynu mohlo být dle
  zákona trestné.
  - V případě nutné výměny
  LED, baterie či jiných oprav
  je nutné se obrátit na au-
  torizované centrum tech-
  nické podpory a požádat
  o originální náhradní díly.
  V případě, že toto nebude
  respektováno, bezpečnost
  zařízení bude ohrožena.
  - Záruka dle platných norem
  trvá dva roky a počítá se ode
  dne prodeje výrobku uve-
  deného v dokladu o nákupu
  (např. pokladní stvrzenka),
  který je nutné si uschovat.
  Pro informace ohledně po-
  stupu při reklamaci kon-
  taktovat autorizovaného
  prodejce.
  
   
  A Beghelli Illumina LED terméke
  ütésálló anyagból készült, rend-
  kívül megbízható hordozható
  lámpa. Feltölthető telepeinek
  köszönhetően kiküszöbölhetjük
  azokat a jelentős kiadásokat,
  amelyekkel az elemek folyamatos
  vásárlása jár.
  A tartós LED-ek nagy fényerőt,
  alacsony karbantartási költségeket
  tesznek lehetővé, kisebb energia-
  fogyasztás mellett, továbbá foko-
  zott használati időt biztosítanak
  áramkimaradás esetén.
  Az elektromos hálózatba csatla-
  kozatott Illumina LED kapcsolóját
  MIN vagy MAX helyzetbe állítva
  a lámpa áramkimaradás esetén
  önműködően bekapcsol, majd ki-
  kapcsol, amikor az áramszolgál-
  tatás helyreáll („B” ábra).
  A lámpa testén található zöld LED
  jelzi, hogy a lámpát megfelelően
  csatlakoztattuk-e az elektromos
  hálózatba.
  - A készüléket csak a rendel-
  tetésének megfelelő módon
  szabad használni. Minden
  nem-rendeltetésszerű ha-
  sználat helytelennek és ve-
  szélyesnek minősül.
  - A tápkábel sérülése esetén a
  kábel cseréjével a gyártóhoz
  vagy jogosult szakszervizhez
  kell fordulni.
  - Bármilyen karbantartá-
  si művelet előtt a terméket
  kapcsoljuk le a hálózatról.
  - A tápkábelt ne helyez-
  zük szőnyeg, lábtörlő vagy
  futószőnyeg alá. A kábelt
  tartsuk távol a közlekedési
  területtől, hogy ne képezzen
  veszélyes akadályt.
  - Fehér fényű LED készülék:
  Kockázati osztály 0 (IEC
  62471).
  - A készüléket nem sza-
  bad háztartási hulla-
  dékként feldolgozni.
  Külön begyűjtésnek kell
  alávetni a környezetkáro-
  sítás elkerülése érdekében, a
  2002/96 irányelv és az egyes
  országoknak az élettartam
  végén a termék feldolgozásra
  való átvételére vonatkozó
  nemzeti törvényeinek tiszte-
  letben tartásával; a fentiek
  be nem tartását a törvény
  bünteti.
  - A LED, az akkumulátorok
  cseréje, vagy más javítás ese-
  tén a jogosult szakszervizhez
  kell fordulni, és kérni kell
  eredeti cserealkatrészek ha-
  sználatát. A fentiek gyelmen
  kívül hagyása veszélyezte-
  theti a készülék biztonságos
  használatát.
  - A két évre szóló garanciát a
  hatályos norma előírása sze-
  rint a termék vásárlásának
  időpontjától kell számítani,
  amely a vásárlási bizonyla-
  ton (pl. pénztárblokk) került
  feltűntetésre, és amelyet bi-
  zonyítékként meg kell őrizni.
  Amennyiben a garanciale-
  vélben biztosított segítsé-
  gnyújtási feltételek iránt
  érdeklődik, vegye fel a kapc-
  solatot a viszonteladóval.
  
  

  S L O

  R U
  C Z
  H
  Illumina LED Beghelli on tuke-
  va, iskunkestävästä materia-
  alista valmistettu kannettava
  lamppu. Ladattavat akut, joilla
  lamppu on varustettu, elimi-
  noivat kalliiksi tulevan pari-
  stojen vaihdon.
  Pitkäkestoiset valodiodit ta-
  kaavat hyvän valaisukyvyn ja
  alhaiset huoltokustannukset,
  alhaisen energiankulutuksen
  ja pitkän itsenäisen toiminnan
  sähkökatkon tapauksessa.
  Jos lamppu on kytketty
  pistorasiaan ja sytytysva-
  litsin on asennossa MIN tai
  MAX teho, Illumina LED Be-
  ghelli syttyy automaattisesti
  sähkökatkon tapauksessa ja
  sammuu sähkövirran palates-
  sa (kuva B).
  Lampun rungossa oleva vihreä
  LED osoittaa oikein suoritetun
  kytkennän sähköverkkoon.
  - Tätä laitetta tulee käyttää ai-
  noastaan siihen tarkoitukse-
  en, johon se on valmistettu.
  Muu käyttö on virheellistä ja
  vaarallista.
  - Jos syöttöjohto on vaurio-
  itunut, se on vaihdettava
  valmistajan tai valtuutetun
  teknisen huoltopalvelun toi-
  mesta.
  - Ennen minkään huoltotoi-
  menpiteen suorittamista ir-
  rota laite sähköverkosta.
  - Syöttöjohtoa ei saa asettaa
  mattojen, jalkatukien tai jo-
  htotankojen alle. Johto tulee
  pitää kaukana kävelyalueilta
  kulkuesteen välttämiseksi.
  - Laite valkoisella LED valol-
  la: Riskiluokka 0 (IEC62471
  mukaan).
  - Laitetta ei saa käsitel-
  talousjätteenä. Se
  tulee lajitella erikseen
  ympäristövahinkojen välttä-
  miseksi. Direktiivin 2002/96
  ja kansallisten jätteenkä-
  sittelyä koskevien lakien
  mukaisesti yllämainittujen
  romuttamista koskevien
  ohjeiden laiminlyöminen on
  lailla rangaistava teko.
  - Mahdollisia valodiodien,
  akkujen vaihtoa tai muita
  korjauksia varten käänny
  valtuutetun teknisen huol-
  topalvelun puoleen ja huo-
  lehdi siitä, että käytetään al-
  kuperäisiä varaosia. Tämän
  ohjeen noudattamata jättä-
  minen voi vaarantaa laitteen
  käyttöturvallisuutta.
  - Voimassaolevien määräysten
  mukaisesti takuu on voi-
  massa kaksi vuotta tuotteen
  ostopäivästä lähtien, joka il-
  menee säilytettävästä osto-
  asiakirjasta (esim. ostokuit-
  ti). Takuunalaisia korjauksia
  varten ota yhteys valtuutet-
  tuun jälleenmyyjään.
  VAROITUKSIA/TAKUU
  
  Το Illumina LED Beghel-
  li είναι ένα ανθεκτικό φορητό
  φωτιστικό από υλικό που
  αντέχει στους κραδασμούς.
  Οι επαναφορτιζόμενες
  μπαταρίες που διαθέτει
  εξαλείφουν το δαπανηρό
  πρόβλημα αντικατάστασης των
  μπαταριών. Τα LED μεγάλης
  διάρκειας εξασφαλίζουν υψηλή
  απόδοση φωτεινότητας και
  χαμηλό κόστος συντήρησης,
  μειωμένη κατανάλωση ενέργειας
  και αυξημένη αυτονομία σε
  περίπτωση διακοπής ρεύματος.
  Όταν είναι συνδεδεμένο σε πρίζα
  ηλεκτρικού ρεύματος, και με το
  διακόπτη σε θέση ισχύος 
  ή , το Illumina LED Beghelli
  ανάβει αυτόματα σε περίπτωση
  διακοπής, και σβήνει όταν
  επανέλθει το ηλεκτρικό ρεύμα
  (σχ. Β).
  Ένα πράσινο LED πάνω στο
  φωτιστικό υποδεικνύει τη σωστή
  σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο.
  - Η συσκευή αυτή θα πρέπει
  να χρησιμοποιείται μόνο
  για το σκοπό για τον οποίο
  κατασκευάστηκε. Κάθε άλλη
  χρήση θεωρείται ακατάλληλη και
  επικίνδυνη.
  -
  Σε περίπτωση φθοράς στο
  καλώδιο τροφοδοσίας, αυτό
  θα πρέπει να αντικατασταθεί
  από τον κατασκευαστή ή από
  εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής
  εξυπηρέτησης.
  -
  Πριν από οποιαδήποτε εργασία
  συντήρησης, αποσυνδέστε
  το προϊόν από την παροχή
  ρεύματος.
  -
  Μην περνάτε το καλώδιο
  τροφοδοσίας κάτω από χαλιά,
  εξέδρες ή διαδρόμους. Διατηρείτε
  το καλώδιο μακριά από χώρους
  διάβασης προκειμένου να μην
  αποτελεί επικίνδυνο εμπόδιο.
  -
  Συσκευή με λευκό φωτισμό LED:
  Κλάση κινδύνου 0 (σύμφωνα με
  IEC62471).
  - Η συσκευή δε θα πρέπει
  να διατίθεται στα αστικά
  απορρίμματα. Θα πρέπει να
  απορρίπτεται σε ειδικούς χώρους
  συλλογής για την αποφυγή
  ρύπανσης του περιβάλλοντος.
  Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96
  και την εθνική νομοθεσία σχετικά
  με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού
  και ηλεκτρονικού εξοπλισμού,
  η μη τήρηση των παραπάνω
  οδηγιών τιμωρείται από το
  Νόμο.
  - Για τυχόν αντικατάσταση LED ή
  μπαταριών ή για άλλες επισκευές,
  απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο
  κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης
  και ζητήστε τη χρήση αυθεντικών
  ανταλλακτικών. Η μη τήρηση
  των παραπάνω ενδέχεται να
  διακινδυνεύσει την ασφάλεια της
  συσκευής.
  - Η εγγύηση, διάρκειας δύο ετών
  όπως προβλέπεται από την
  ισχύουσα νομοθεσία, τίθεται
  σε ισχύ από την ημερομηνία
  αγοράς του προϊόντος, και
  αποδεικνύεται από το τεκμήριο
  αγοράς (π.χ. νόμιμη απόδειξη), το
  οποίο θα πρέπει να φυλάσσετε.
  Για περισσότερες πληροφορίες
  σχετικά με τη χρήση της εγγύησης,
  καλέστε τον εξουσιοδοτημένο
  αντιπρόσωπο της Beghelli.
  
  
  Illumina LED Beghelli to mocna
  lampa wykonana z materiału pr-
  zeciwudarowego. Ładowane aku-
  mulatory, w które wyposażona
  jest lampa, eliminują problem
  wymiany baterii. Wytrzymałe
  diody LED o dużej wydajności
  świetlnej zapewniają niewiel-
  kie zużycie energii i długą
  żywotność w razie przerwy w
  zasilaniu elektrycznym.
  W przypadku podłączenia
  do gniazda elektrycznego z
  włącznikiem ustawionym w
  pozycji MIN lub MAX, Illumina
  LED włącza się automatycznie
  w chwili przerwy w zasilaniu
  elektrycznym, by wyłączyć się
  w chwili przywrócenia zasilania
  (rys. B).
  Zielona dioda LED na korpusie
  lampy sygnalizuje prawidłowe
  podłączenie do sieci.
  - Niniejsze urządzenie należy
  wykorzystywać jedynie zgod-
  nie z jego przeznaczeniem.
  Jakiekolwiek inne użycie uz-
  naje się za niewłaściwe i nie-
  bezpieczne.
  - W razie uszkodzenia przewo-
  du zasilającego, musi być on
  wymieniony przez producen-
  ta lub przez autoryzowany
  serwis techniczny.
  - Przed rozpoczęciem prac
  konserwacyjnych należy
  odłączyć produkt od sieci
  zasilającej.
  - Przewód zasilający nie może
  przechodzić pod matami,
  podestami i prowadnicami.
  Powinien się on znajdować
  w oddaleniu od dróg komu-
  nikacyjnych, by nie stanowił
  zagrożenia.
  - Urządzenie świecące białym
  światłem diodowym: klasa
  zagrożenia 0 (IEC62471).
  - Przyrządu nie wolno
  wyrzucać razem z innymi
  odpadami komunalnymi.
  Winien on być przedmio-
  tem zbiórki specjalnych
  odpadów, aby uniknąć za-
  nieczyszczenia środowiska.
  Zgodnie z Dyrektywą
  2002/96 oraz prawami
  krajowymi dotyczącymi
  usuwania produktów
  po okresie ich żywotności,
  niezastosowanie się do
  powyższego polecenia jest
  prawnie karane.
  - W celu ewentualnej wy-
  mian diod, akumulatorów i
  wykonania innych napraw,
  zwrócić się do autoryzowa-
  nego centrum serwisowego
  żądając zastosowania ory-
  ginalnych części zamienny-
  ch. Niezastosowanie się do
  powyższego zalecenia może
  zmniejszać bezpieczeństwo
  użytkowania.
  - Okres dwuletniej gwarancji,
  zgodnie z obowiązującymi
  przepisami, liczy się od daty
  zakupu produktu, oznaczo-
  nej na dowodzie zakupu (np.
  rachunek z kasy skalnej),
  który należy zachować. Infor-
  macje na temat sposobu kor-
  zystania z gwarancji można
  uzyskać kontaktując się z
  autoryzowanym sprzedawcą
  Beghelli.
  
  
  F L
  G R
  P L

  Illumina LED

  ®

  Beghelli

  Instructions for use Gebrauchsanweisung Instrucciones de usoIntruções para o uso Instructiesvoor het gebruik BrugsanvisningBruksanvisningNavodila za uporabo Käyttöohje
  G B
  D
  F
  P
  N L
  D K
  I
  S

  S L O

  R U
  C Z
  H
  F L
  G R
  P L
  230V - 50Hz
  www.beghelli.com
  BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13, 15 - 40050 MONTEVEGLIO (BO)
  Tel. 051 9660411 - Fax 051 9660444
  334.900.851
  A
  B
  Κωδικός Παραγγελίας 3310
  Πηγή φωτεινότητας (LED) 8x7lm
  Μπαταρία NiCd 3,6V 0,75Ah
  Απορρόφηση ρεύματος 230V÷50mA
  Αυτονομία (μετά από
  φόρτιση 24 ωρών)
  6 ώρες (μέση ισχύς)
  3 ώρες (μέγιστη ισχύς)
  
  Код Заказа 3310
  Источник света (СИД) 8x7lm
  Аккумулятор NiCd 3,6V 0,75Ah
  Питание от сети 230V÷50mA
  Автономность
  (после 24 ч зарядки)
  6 ч (средняя мощность)
  3 ч (максимальная мощность)
  
  Tilauskoodi 3310
  Valolähde (LED) 8x7lm
  Akku NiCd 3,6V 0,75Ah
  Verkkojännite 230V÷50mA
  Itsenäinen toiminta (24h kestä-
  neen latauksen jälkeen)
  6h (keskiteho)
  3h (maksimiteho)
  TEKNISET OMINAISUUDET
  Rendelési szám 3310
  Fényforrás (LED) 8x7lm
  Akkumulátor NiCd 3,6V 0,75Ah
  Hálózati áramfelvétel 230V÷50mA
  Használati idő
  (24 óra töltés után )
  6 óra (közepes teljesítménynél)
  3 óra (maximális teljesítménynél
  
  Koda artikla 3310
  Svetlobni vir (svetilna dioda) 8x7lm
  Baterija NiCd 3,6V 0,75Ah
  Obremenitev omrežja 230V÷50mA
  Avtonomija
  (po 24h polnjenja)
  6h (povprečna poraba)
  3h (maksimalna poraba)
  
  Kód objednávky 3310
  Světelný zdroj (LED) 8x7lm
  Baterie NiCd 3,6V 0,75Ah
  Spotřeba energie 230V÷50mA
  Nezávislost
  (po 24h nabíjení)
  6h (střední výkon)
  3h (max.výkon)
  
  Kod zamówienia 3310
  Źródło światła 8x7lm
  Akumulator NiCd 3,6V 0,75Ah
  Pobór mocy w sieci 230V÷50mA
  Żywotność
  (po 24 godz. ładowania)
  6 godz. (przy średniej mocy)
  3 godz. (przy maksymalnej mocy)
  
Beghelli 3311

Precisa de ajuda?

Número de perguntas: 0

Você tem alguma dúvida sobre o Beghelli 3311 ou precisa de ajuda? Faça sua pergunta aqui. Forneça uma descrição clara e abrangente do problema e sua pergunta. Quanto mais detalhes você fornecer para seu problema e pergunta, mais fácil será para outros proprietários de Beghelli 3311 responderem adequadamente à sua pergunta.

Veja o manual do Beghelli 3311 aqui, de graça. Este manual está na categoria Lanternas e foi avaliado por 1 pessoas com uma média de 8.9. Este manual está disponível nos seguintes idiomas: Português, Espagnol, Inglês. Você tem alguma dúvida sobre o Beghelli 3311 ou precisa de ajuda? Faça a sua pergunta aqui

Beghelli 3311 especificações

Geral
Marca Beghelli
Modelo 3311
Produto Lanterna
EAN 8002219599766
Língua Português, Espagnol, Inglês
Tipo de arquivo PDF
Iluminação
Fluxo luminoso 8 lm
Distância de feixe de luz (máx.) 7 m
Tipo de lâmpada LED
Design
Tipo de flashlight Lanterna universal
Material do corpo do produto Plástico
Gestão de energia
Tipo de bateria AA / AAA
Número de pilhas 4
Energia por USB Não
Autonomia 6 h
Conteúdo da embalagem
Pilhas incluídas Sim
Pesos e dimensões
Profundidade 125 mm
Altura 193 mm
Largura 36 mm
Dimensões do produto (CxLxA) 36 x 125 x 193 mm