Philips Daily Collection HD2582 manual do usuário

Philips Daily Collection HD2582

Visualize aqui o Philips Daily Collection HD2582 manual. A visualização e download estes manual do é gratuita.

Marca
Philips
Modelo
Daily Collection HD2582
Produto
EAN
0871010380028, 0871010380237, 0871010380666, 0871010381982, 8710103800286, 8710103800415, 8710103806660
Língua
Holandês, Inglês, Alemão, France, Espagnol, Italien, Suédois, Português, Dinamarquês, Norueguês, Finlandês, Turco, Árabe
Tipo de arquivo
PDF
Site
http://www.philips.com/global
English
1 Important
Read this important information leaflet carefully before you use the appliance
and save it for future reference.
Danger
• Never immerse the appliance in water.
• Do not insert oversize foods and metal foil
packages into the toaster, as this may cause
fire or electric shock.
Warning
• If the power cord is damaged, you must have it
replaced by Philips, a service centre authorized
by Philips or similarly qualified persons in order
to avoid a hazard.
• This appliance can be used by children
aged from 8 years and above and persons
with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and
user maintenance shall not be made by
children unless they are older than 8 and
supervised.
• Keep the appliance and its cord out of
reach of children less than 8 years.
• To avoid the risk of fire, frequently remove
crumbs from the crumb tray (see User
Manual Chapter “Cleaning”).
• Do not operate the appliance under or near
curtains or other flammable materials or
under wall cabinets, as this may cause fire.
• Check if the voltage indicated on the
bottom of the appliance corresponds to the
local power voltage before you connect the
appliance.
• Do not let the appliance operate
unattended.
• Do not place the dust cover
(HD2582 only) or any other
object on top of the toaster
when the appliance is switched
on or when it is still hot, as this
can cause damage or fire.
• Immediately unplug the toaster
if fire or smoke is observed.
• This appliance is only intended for toasting
bread. Do not put any other ingredients in
the appliance.
• The appliance is not intended to be
operated by means of an external timer or a
separate remote control system.
• Do not wind the power cord around the
toaster after use or during storage as this
may damage the cord.
Caution
• The toaster is intended for household use
only and may only be used indoors. It is not
intended for commercial or industrial use.
• Only connect the appliance to an earthed
wall socket.
• Do not let the power cord hang over the
edge of the table or worktop on which the
appliance stands.
• Always unplug the appliance after use.
• The warming rack is only intended for
warming up rolls or croissants. Do not put
any other ingredients on the warming rack,
as this may lead to a hazardous situation.
• Do not hold the appliance upside down
and do not shake it to remove the crumbs.
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic
fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user
manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available
today.
This symbol on a product means that the product is covered by
European Directive 2012/19/EU. Inform yourself about the local
separate collection system for electrical and electronic products.
Follow local rules and never dispose of the product with normal
household waste. Correct disposal of old products helps prevent
negative consequences for the environment and human health.
2 Guarantee & service
If you need service or information or if you have a problem, please visit the
Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care
Centre in your country (you can find its phone number in the worldwide
guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to
your local Philips dealer.
Dansk
1 Vigtigt
Læs denne folder med vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden
apparatet tages i brug, og gem den til eventuel senere brug.
Fare
• Apparatet må aldrig kommes ned i vand.
• Kom aldrig metalfolie eller for store stykker
brød i brødristeren, da der kan opstå risiko
for brand og elektrisk stød.
Advarsel
• Hvis netledningen er beskadiget, skal den
udskiftes af Philips, et servicecenter, der er
godkendt af Philips, eller af personer med
tilsvarende kvalikationer for at undgå fare.
• Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år
og opefter og personer med reducerede
fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring og viden, hvis de er
blevet instrueret i sikker brug af apparatet
og forstår de medfølgende risici. Lad ikke
børn lege med apparatet. Rengøring og
vedligeholdelse må ikke foretages af børn,
medmindre de er over 8 år gamle og under
opsyn.
• Hold apparatet og dets ledning uden for
rækkevidde af børn under 8 år.
• Tøm krummebakken regelmæssigt for at
mindske brandfare (se brugervejledningens
afsnit ”Rengøring”).
• Apparatet må ikke anvendes tæt ved
gardiner eller andre brandfarlige materialer
eller under overskabe, da der kan opstå
risiko for brand.
• Kontroller, om spændingsangivelsen i
bunden af apparatet svarer til den lokale
netspænding, før du slutter strøm til
apparatet.
• Efterlad ikke apparatet uden opsyn, mens
det er tændt.
• Anbring ikke støvdækslet (kun
HD2582) eller andre genstande
oven på brødristeren, når den
er tændt eller stadig er varm, da
der kan opstå risiko for skader
eller brand.
• Tag øjeblikkeligt stikket ud af
stikkontakten, hvis der observeres ild eller
røg.
• Dette apparat er kun beregnet til ristning
af brød. Kom aldrig andre ingredienser i
apparatet.
• Apparatet er ikke beregnet til at blive
betjent vha. en ekstern timer eller et separat
fjernbetjeningssystem.
• Rul aldrig ledningen rundt om brødristeren
efter brug eller under opbevaring, da dette
kan beskadige ledningen.
Forsigtig
• Brødristeren er udelukkende beregnet til
almindeligt husholdningsbrug og må kun
anvendes indendørs. Den er ikke beregnet
til kommerciel eller industriel brug.
• Apparatet må kun sluttes til en stikkontakt
med jordforbindelse.
• Lad aldrig netledningen hænge ud over
kanten af det bord eller den plads, som
apparatet står på.
• Tag altid stikket ud af stikkontakten efter
brug.
• Bolleristen er udelukkende beregnet til
opvarmning af boller og croissanter. Læg
aldrig andre ingredienser på bolleristen, da
det kan være meget risikabelt.
• Vend aldrig apparatet på hovedet for at
ryste krummer ud.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle standarder i forhold til
elektromagnetiske felter (EMF). Hvis apparatet håndteres korrekt i henhold til
instruktionerne i denne brugervejledning, er det sikkert at bruge baseret på de
forskningsresultater, der er adgang til på nuværende tidspunkt.
Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-
direktivet 2012/19/EU. Undersøg det lokale system for indsamling af
elektriske og elektroniske produkter. Følg lokale regler, og bortskaf
aldrig produktet sammen med almindeligt husholdningsaald. Korrekt
bortskaelse af udtjente produkter hjælper dig med at forhindre negativ
påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
2 Garanti og service
Hvis du har behov for service eller har et problem, kan du besøge Philips’
websted på www.philips.com eller kontakte Philips Kundecenter i dit land
(telefonnummeret ndes i folderen ”World-Wide Guarantee”). Hvis der
ikke ndes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-
forhandler.
Deutsch
1 Wichtige Hinweise
Lesen Sie diese Broschüre mit wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des
Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung
auf.
Achtung!
• Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser!
• Stecken Sie keine übergroßen Brotscheiben
oder Verpackungen aus Metallfolie in die
Toastkammern, da dies zu Bränden und
Stromschlägen führen kann.
Achtung
• Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von
einem Philips Service-Center, einer von
Philips autorisierten Werkstatt oder einer
ähnlich qualizierten Person durch ein
Original-Ersatzkabel ausgetauscht werden,
um Gefährdungen zu vermeiden.
• Dieses Gerät kann von Kindern ab
8 Jahren und Personen mit verringerten
physischen, sensorischen oder psychischen
Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung
und Kenntnis verwendet werden, wenn sie
bei der Verwendung beaufsichtigt wurden
oder Anweisung zum sicheren Gebrauch
des Geräts erhalten und die Gefahren
verstanden haben. Kinder dürfen nicht
mit dem Gerät spielen. Reinigung und
Pege des Geräts darf nicht von Kindern
durchgeführt werden, außer Sie sind älter
als 8 Jahre und beaufsichtigt.
• Bewahren Sie das Gerät und das Kabel
außerhalb der Reichweite von Kindern
unter 8 Jahren auf.
• Brotkrümel sollten regelmäßig aus der
Krümelschublade entfernt werden, um
das Risiko eines Brandes zu vermeiden
(siehe Kapitel «Reinigen» in der
Bedienungsanleitung).
• Verwenden Sie es nicht unter
Wandschränken oder in der Nähe von
Gardinen oder anderen leicht brennbaren
Materialien, da dies zu Bränden führen
kann.
• Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die
Spannungsangabe auf der Unterseite des
Geräts mit der örtlichen Netzspannung
übereinstimmt.
• Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nicht
unbeaufsichtigt.
• Legen Sie weder die
Staubabdeckung (nur HD2582)
noch andere Gegenstände auf
den Toaster, solange das Gerät
eingeschaltet oder noch heiß
ist, da dies zu Beschädigungen
oder Bränden führen kann.
• Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der
Steckdose, wenn Sie Rauch oder Feuer
bemerken.
• Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich
zum Toasten von Brot. Geben Sie keine
anderen Zutaten in das Gerät.
• Das Gerät ist nicht dafür geeignet, über
einen externen Timer oder ein separates
Fernbedienungssystem gesteuert zu
werden.
• Wickeln Sie das Netzkabel nach dem
Gebrauch oder während der Aufbewahrung
nicht um den Toaster, da dies das Kabel
beschädigen kann.
Vorsicht
• Der Toaster ist ausschließlich für den
häuslichen Gebrauch vorgesehen und darf
nicht im Freien verwendet werden. Er ist
nicht für kommerzielle und gewerbliche
Zwecke bestimmt.
• Schließen Sie das Gerät nur an eine
geerdete Steckdose an.
• Lassen Sie das Netzkabel nicht über den
Rand der Arbeitsäche hängen, auf der das
Gerät steht.
• Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den
Netzstecker aus der Steckdose.
• Der Brötchenaufsatz ist nur zum Aufbacken
von Brötchen und Croissants vorgesehen.
Bei anderem Toastgut könnte es zu
Brand, Stromschlag und anderen Unfällen
kommen.
• Schütteln Sie die Brotkrümel nicht aus dem
umgekehrt gehaltenen Gerät.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer
Felder. Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher
im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen
in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird.
Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass für dieses Produkt
die Europäische Richtlinie 2012/19/EU gilt. Informieren Sie sich über die
örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und
elektronischer Geräte. Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen, und
entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll. Eine
ordnungsgemäße Entsorgung von alten Produkten hilft, negative
Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.
2 Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, wenden Sie
sich bitte an Ihren Philips Händler, oder setzen Sie sich mit einem Philips
Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Sie nden die Telefonnummer
in der internationalen Garantieschrift). Besuchen Sie auch die Philips Website
(www.philips.com). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben,
wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.
Español
1 Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este folleto de instrucciones que
contiene información importante y consérvelo por si necesitara consultarlo en
el futuro.
Peligro
• No sumerja nunca el aparato en agua.
• No introduzca en el tostador trozos de
alimentos demasiado grandes ni envueltos
en papel de aluminio, ya que podrían
provocar un incendio o una descarga
eléctrica.
Advertencia
• Si el cable de alimentación está dañado,
debe ser sustituido por Philips o por un
centro de servicio autorizado por Philips
u otro personal cualificado, con el fin de
evitar situaciones de peligro.
• Este aparato puede ser usado por niños
a partir de ocho años, por personas con
capacidad física, psíquica o sensorial
reducida y por quienes no tengan los
conocimientos y la experiencia necesarios
siempre que lo hagan bajo supervisión
o hayan recibido instrucciones sobre
cómo utilizar el aparato de forma segura
y conozcan los riesgos que conlleva su
uso. No permita que los niños jueguen
con el aparato. Los niños no deben llevar
a cabo los procesos de limpieza ni de
mantenimiento a menos que tengan más
de ocho años y lo hagan bajo supervisión.
• Mantenga el aparato y el cable fuera del
alcance de los niños menores de 8 años.
• Para evitar el riesgo de incendio, quite
con frecuencia las migas de la bandeja
recogemigas (consulte el capítulo
"Limpieza" del manual de usuario).
• No utilice el aparato debajo o cerca de
cortinas u otros materiales inflamables,
ni debajo de armarios de pared, ya que
podría provocar un incendio.
• Antes de enchufar el aparato, compruebe
si el voltaje indicado en la parte inferior del
mismo se corresponde con el voltaje de red
local.
• No deje nunca el aparato en
funcionamiento sin vigilancia.
• No coloque la cubierta (solo en
el modelo HD2582) ni cualquier
otro objeto sobre el tostador
cuando el aparato esté
encendido o esté aún caliente,
ya que podría provocar daños
o un incendio.
• Desenchufe inmediatamente el aparato si
observa fuego o humo.
• Este aparato solo está destinado para
tostar pan. No coloque ningún otro
ingrediente en el aparato.
• El aparato no está diseñado para funcionar
a través de un temporizador externo o con
un sistema de control remoto adicional.
• No enrolle el cable de alimentación
alrededor de la tostadora después de
utilizarla o cuando la guarde ya que podría
dañar el cable.
Precaución
• El tostador está diseñado sólo para uso
doméstico y se debe utilizar únicamente
en interiores. No está diseñado para uso
comercial o industrial.
• Conecte el aparato solo a un enchufe de
pared con toma de tierra.
• No deje que el cable de alimentación
cuelgue del borde de la mesa o encimera
donde esté colocado el aparato.
• Desenchufe siempre el aparato después de
usarlo.
• La rejilla calientabollos solo está diseñada
para calentar bollos y croissants. No
coloque ningún otro ingrediente en la rejilla
calientabollos, ya que puede producirse
una situación peligrosa.
• No dé la vuelta al aparato ni lo sacuda para
quitar las migas.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos
electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las
instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura
según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
Este símbolo en un producto significa que el producto cumple con la
directiva europea 2012/19/UE. Infórmese sobre el sistema local de
recogida de productos eléctricos y electrónicos. Siga la normativa local
y nunca deseche el producto con la basura normal del hogar. El
correcto desecho de los productos ayuda a evitar consecuencias
negativas para el medio ambiente y la salud humana.
2 Garantía y servicio
Si necesita ayuda, información o si tiene algún problema, visite la página
Web de Philips en www.philips.com o póngase en contacto con el Servicio
de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en
el folleto de la garantía). Si no hay servicio de atención al cliente en su país,
diríjase al distribuidor Philips local.
Suomi
1 Tärkeää
Lue tämä lehtinen huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa ja
säilytä se tulevaa käyttöä varten.
Vaara
• Älä upota laitetta veteen.
• Leivänpaahtimeen ei saa työntää liian
suuria ruokia eikä metallifoliopakkauksia,
sillä ne voivat aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
Varoitus
• Jos virtajohto on vahingoittunut, vaihdata
se oman turvallisuutesi vuoksi Philipsin
valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
• Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat
lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai
henkinen toimintakyky on rajoittunut tai
joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen
käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen
turvallisesta ytöstä tai tarjolla on
turvallisen käytön edellyttämä valvonta
ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät
vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella.
Yli 8-vuotiaat lapset voivat puhdistaa tai
huoltaa laitetta valvonnan alaisena.
• Pidä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden
lasten ulottumattomissa.
• Poista palovaaran vuoksi murut
murualustalta säännöllisesti (lisätietoja on
käyttöoppaan kohdassa Puhdistus).
• Älä käytä laitetta lähellä verhoja tai
muita helposti syttyviä materiaaleja tai
seinäkaappien alla, sillä se voi aiheuttaa
tulipalon.
• Tarkista, että laitteen pohjassa oleva
jännitemerkintä vastaa paikallista jännitettä,
ennen kuin liität laitteen sähköverkkoon.
• Älä jätä laitetta käyntiin ilman valvontaa.
• Älä aseta pölysuojusta (vain
HD2582) tai muita esineitä
leivänpaahtimen päälle,
kun paahtimen virta on
kytkettynä tai kun paahdin on
vielä kuuma, sillä se saattaa
aiheuttaa vaaratilanteen tai
tulipalon.
• Irrota pistoke pistorasiasta heti, jos huomaat
palon tai savua.
• Tämä laite on tarkoitettu vain leivän
paahtamiseen. Älä laita laitteeseen muita
ruoka-aineita.
• Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi
ulkoisen ajastimen tai erillisen
kaukosäädinjärjestelmän kanssa.
• Älä kierrä virtajohtoa leivänpaahtimen
ympärille säilytyksen aikana, sillä se voi
vahingoittaa johtoa.
Varoitus
• Leivänpaahdin on tarkoitettu vain
kotitalouksien käyttöön ja sitä saa käyttää
vain sisällä. Laitetta ei ole tarkoitettu
kaupalliseen tai teolliseen käyttöön.
• Liitä laite vain maadoitettuun pistorasiaan.
• Älä jätä virtajohtoa roikkumaan sen pöydän
tai työtason reunan yli, jonka päällä laite on.
• Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön
jälkeen.
• Lämmitysteline on tarkoitettu vain
sämpylöiden ja voisarvien lämmittämiseen.
Älä laita lämmitystelineeseen mitään muita
ruoka-aineita, ettet aiheuta vaaratilannetta.
• Älä poista muruja kääntämällä laitetta
ylösalaisin tai ravistamalla sitä.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia
standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden
mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon
perusteella.
Tämä merkki tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Noudata
paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta tavallisen talousjätteen
mukana. Vanhojen tuotteiden asianmukainen hävittäminen auttaa
ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia
haittavaikutuksia.
2 Takuu ja huolto
Jos haluat lisätietoja tai sinulla on ongelmia laitteen käyttämisessä,
käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com/
support tai ota yhteys Philipsin kuluttajapalvelukeskukseen (jonka
puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole
kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.
Français
1 Important
Lisez attentivement cette brochure « Informations importantes » avant
d'utiliser l'appareil et conservez-la pour un usage ultérieur.
Danger
• Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
• N'introduisez pas de tranches de pain
trop grandes ou de la nourriture emballée
dans de l'aluminium car vous risqueriez
de provoquer un incendie ou de vous
électrocuter.
Avertissement
• Si le cordon d'alimentation est
endommagé, il doit être remplacé par
Philips, par un Centre Service Agréé Philips
ou par un technicien qualifié afin d'éviter
tout accident.
• Cet appareil peut être utilisé par des
enfants âgés de 8 ans ou plus, des
personnes dont les capacités physiques,
sensorielles ou intellectuelles sont
réduites ou des personnes manquant
d'expérience et de connaissances, à
condition que ces enfants ou personnes
soient sous surveillance ou qu'ils aient
reçu des instructions quant à l'utilisation
sécurisée de l'appareil et qu'ils aient pris
connaissance des dangers encourus. Les
enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas
être réalisés par des enfants sauf s'ils sont
âgés de plus de 8 ans et sous surveillance.
• Tenez l'appareil et son cordon hors de
portée des enfants de moins de 8 ans.
• Pour éviter tout risque d'incendie, retirez
fréquemment les miettes du ramasse-
miettes (voir le chapitre « Nettoyage » du
mode d'emploi).
• N'utilisez pas l'appareil à proximité de
matériaux inflammables tels que des
rideaux. Ne faites pas fonctionner l'appareil
sous des placards suspendus (risque
d'incendie).
• Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la
tension indiquée sur sa base correspond à
la tension secteur locale.
• Ne laissez jamais l'appareil fonctionner
sans surveillance.
• Ne placez jamais le couvercle
(HD2582 uniquement) ou tout
autre objet sur le grille-pain
lorsque celui-ci est allumé ou
encore chaud. Vous risqueriez
d'endommager l'appareil ou de
provoquer un incendie.
• Débranchez immédiatement le grille-pain si
vous observez de la fumée ou des flammes.
• Cet appareil est destiné uniquement au
grillage de pain. N'insérez aucun autre
ingrédient dans l'appareil.
• L'appareil n'est pas destiné à être utilisé
avec un minuteur externe ou un système de
contrôle séparé.
• N'enroulez pas le cordon d'alimentation
autour du grille-pain après utilisation
ou lors du rangement car cela pourrait
endommager le cordon.
Attention
• Ce grille-pain est destiné à un usage
domestique intérieur uniquement. Il n'est
pas destiné à un usage commercial ou
industriel.
• Branchez l'appareil uniquement sur une
prise murale mise à la terre.
• Ne laissez pas le cordon d'alimentation
pendre de la table ou du plan de travail sur
lequel l'appareil est posé.
• Débranchez toujours l'appareil après
utilisation.
• La grille de réchauffage est destinée
uniquement au réchauffage de petits
pains ou de croissants. Afin d'éviter tout
risque d'accident, ne placez aucun autre
ingrédient sur la grille de réchauffage.
• Ne retournez pas l'appareil et ne le secouez
pas pour enlever les miettes.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs
électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la
base des connaissances scientifiques actuelles s'il est manipulé correctement
et conformément aux instructions de ce mode d'emploi.
Ce symbole sur un produit indique que ce dernier est conforme à la
directive européenne 2012/19/UE. Informez-vous auprès des instances
locales sur le système de collecte des produits électriques et
électroniques en fin de vie. Respectez la réglementation locale et ne
jetez pas ce produit avec les ordures ménagères. La mise au rebut
correcte de vos anciens appareils aide à préserver l'environnement et
la santé.
2 Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous
rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse
www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre
pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant dans le dépliant
de garantie internationale). S'il n'existe pas de Service Consommateurs dans
votre pays, adressez-vous à votre revendeur Philips.
Italiano
1 Importante
Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente questa brochure che
contiene informazioni importanti e conservarla per eventuali riferimenti futuri.
Pericolo
• Non immergere mai l'apparecchio
nell'acqua.
• Non inserire cibi troppo voluminosi o carta
d'alluminio nell'apparecchio, per evitare il
rischio di scintille o scariche elettriche.
Avviso
• Nel caso in cui il cavo di alimentazione
fosse danneggiato dovrà essere sostituito
da Philips, presso i centri autorizzati
Philips, oppure da personale debitamente
qualificato, per evitare situazioni pericolose.
• Questo apparecchio può essere usato
da bambini a partire dagli 8 anni in su e
da persone con capacità mentali, fisiche
o sensoriali ridotte, prive di esperienza
o conoscenze adatte, a condizione che
abbiano ricevuto assistenza o formazione
per utilizzare l'apparecchio in maniera
sicura e siano consapevoli dei potenziali
pericoli associati a tale uso. Evitare che
i bambini giochino con l'apparecchio.
Le operazioni di pulizia e manutenzione
possono essere effettuate solo da bambini
di età superiore agli 8 anni.
• Tenere l'apparecchio e il relativo cavo
lontano dalla portata di bambini di età
inferiore agli 8 anni.
• Per evitare il rischio di incendi, rimuovere
spesso le briciole dal relativo vassoio
(vedere il capitolo del manuale dell'utente
"Pulizia").
• Non utilizzate l'apparecchio in prossimità di
tende o altri materiali infiammabili o sotto i
pensili della cucina onde evitare il rischio di
incendi.
• Prima di collegare l'apparecchio, controllare
che la tensione indicata sulla parte inferiore
dell'apparecchio corrisponda a quella locale.
©2016 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
4240 003 02211
HD2581
HD2582
EN Important information leaet
DA Brochure med vigtige oplysninger
DE Wichtiges Informationsmerkblatt
ES Folleto de información importante
FI Tärkeää-lehtinen
FR Brochure « Informations importantes »
IT Brochure informativa importante
NL Folder met belangrijke informatie
NO Viktig informasjonshefte
PT Folheto de informações importantes
SV Broschyr med viktig information
TR Önemli bilgi broşürü

Pergunte sobre o Philips Daily Collection HD2582?

Se tiver umaquestão sobre o "Philips Daily Collection HD2582" ​ pode perguntar aqui. Forneça uma descrição clara do problema de modo a que possa permitir aos outros utilizadores a elaboração de uma resposta adequada

Para Venda em

Specs

Características
Número de níveis de tostamento 8
Cor da caixa Branco
Número de fatias 2
Prateleira para sandes no
Material do corpo do produto Plástico
Tipo de controlo Buttons, Rotary
Cor de superfície ajustável yes
Controlo electrónico de tostagem yes
Ranhura longa yes
Número de slots 2
Compartimento do fio yes
Função de descongelamento yes
Botão parar/cancelar yes
Mecanismo de subida yes
Interior frio yes
Desactivação automática yes
País de origem China
Grelha de aquecimento yes
Gestão de energia
Consumo de energia 830
Potência 830
Voltagem de entrada de AC 220-240
Frequência de entrada AC 50 - 60
Conteúdo da embalagem
Manual do Utilizador yes
Capa anti-poeira incluída yes
Pesos e dimensões
Largura do produto 184
Profundidade da Unidade 304
Altura da Unidade 214