Manual de instruções Philips Daily Collection HR2104

Philips Daily Collection HR2104
(1)
  • Número de páginas: 2
  • Tipo de arquivo: PDF
English
Before first use
Thoroughly clean the parts that will come in contact with food before you use
the•appliance•for•the•rst•time•(see•chapter•“Cleaning”).
Dansk
Før apparatet tages i brug
Sørg for at rengøre de dele, der kommer i berøring med mad, inden du bruger
apparatet•for•første•gang•(se•afsnittet•”Rengøring”).
Deutsch
Vor dem ersten Gebrauch
Reinigen•Sie•vor•dem•ersten•Gebrauch•des•Geräts•gründlich•alle•Teile,•die•mit•
Lebensmitteln•in•Kontakt•kommen•(siehe•„Reinigung“).
Ελληνικά
Πριν την πρώτη χρήση
Πριν•χρησιμοποιήσετε•τη•συσκευή•για•πρώτη•φορά,•καθαρίστε•σχολαστικά•τα•
μέρη•που•θα•έρθουν•σε•επαφή•με•τρόφιμα•(δείτε•το•κεφάλαιο•«Καθαρισμός»).
Español
Antes de utilizarla por primera vez
Lave•bien•las•piezas•que•vayan•a•estar•en•contacto•con•los•alimentos•antes•de•usar•
el•aparato•por•primera•vez•(consulte•el•capítulo•“Limpieza”).
Suomi
Käyttöönotto
Puhdista•hyvin•kaikki•ruoan•kanssa•kosketuksiin•joutuvat•osat•ennen•laitteen•
käyttöönottoa•(lisätietoja•kappaleessa•Puhdistus).
Français
Avant la première utilisation
Avant•la•première•utilisation,•nettoyez•soigneusement•toutes•les•pièces•en•contact•
avec•des•aliments•(voir•le•chapitre•«•Nettoyage•»).
Italiano
Prima di utilizzare l’apparecchio per la prima volta
Prima•di•utilizzare•l’apparecchio•per•la•prima•volta,•lavate•con•cura•tutte•le•parti•
che•verranno•a•contatto•con•il•cibo•(si•veda•il•capitolo•“Pulizia”).
Nederlands
Voor het eerste gebruik
Maak•alle•onderdelen•die•in•aanraking•komen•met•voedsel•grondig•schoon•
voordat•u•het•apparaat•voor•het•eerst•gebruikt•(zie•hoofdstuk•‘Schoonmaken’).
Norsk
Før første gangs bruk
Delene•som•kommer•i•kontakt•med•maten,•må•rengjøres•grundig•før•apparatet•
brukes•for•første•gang•(se•avsnittet•Rengjøring).
Português
Antes da primeira utilização
Limpe•muito•bem•todas•as•peças•que•entrarem•em•contacto•com•os•alimentos•
antes•de•utilizar•o•aparelho•pela•primeira•vez•(consulte•o•capítulo•“Limpeza”).
Svenska
Före första användningen
Rengör•noga•de•delar•som•kommer•i•kontakt•med•mat•innan•du•använder•
apparaten•för•första•gången•(se•kapitlet•”Rengöring”).
Türkçe
İlk kullanımdan önce
Cihazı•ilk•defa•kullanmadan•önce•yiyeceklerle•temas•edecek•olan•parçaları•iyice•
temizleyin•(bkz.“Temizleme”•bölümü)
Register your product and get support at

HR2100

HR2101

HR2102

HR2103

HR2104

HR2108

www.philips.com/welcome

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
HR2100_2101_2102_2103_2104_2108_WEU_UM_V3.0
•3140•035•28893
2
1
3
NL Gebruiksaanwijzing
NO Brukerhåndbok
PT Manual do utilizador
SV Användarhandbok
TR Kullanım kılavuzu
AR
FA
EN User manual
DA Brugervejledning
DE Benutzerhandbuch
EL Εγχειρίδιο χρήσης
ES Manual del usuario
FI Käyttöopas
FR Mode d’emploi
IT Manuale utente
English
Using the blender
The blender is intended for:
• Blending•uids,•e.g.•dairy•products,•sauces,•fruit•juices,•soups,
mixed•drinks,•shakes.
• Mixing•soft•ingredients,•e.g.•pancake•batter•or•mayonnaise.
• Pureeing•cooked•ingredients,•e.g.•for•making•baby•food.
Tip:To•process•ingredients•very•briey,•turn•the•control•knob•to•
the•pulse•setting•( P )•several•times.•Never•use•the•pulse•setting•
longer•than•a•few•seconds•at•a•time.
Using the lter (HR2101/HR2103/HR2104)
You•can•use•the•lter•to•obtain•extra•nely•blended•sauces,•fresh•
fruit•juices•or•cocktails.•All•pips•and•skins•are•caught•in•the•lter.
Dansk
Sådan bruges blenderen
Blenderen er beregnet til:
• Blendning•af•ydende•ingredienser,•f.eks.•mejeriprodukter,•
sauce,•frugtjuice,•suppe,•mixede•drinks•og•shakes.
• Mixning•af•bløde•ingredienser,•f.eks.•pandekagedej•eller•
mayonnaise.
• Purering•af•kogte•ingredienser,•f.eks.•ved•tilberedning•af•
babymad.
Tip:•For•at•tilberede•ingredienser•meget•kortvarigt•skal•du•dreje•
kontrolknappen•til•pulse-indstillingen•( P )•ere•gange.•Brug•aldrig•
pulse-indstillingen•længere•end•et•par•sekunder•ad•gangen.
Brug af lteret (HR2101/HR2103/HR2104)
Filteret•kan•bruges•til•tilberedning•af•ekstra•nt•blendede•saucer,
frugtjuice•eller•cocktails.•Alle•kerner•og•skræller•opfanges•af•
lteret.
a
b
c
d
e
g
hi
j
k
l
m
f
English
a Measuring cup
b Lid
c Blender jar
d Sealing ring for blender/mill blade
unit
e 4-star blade unit for blender and
mill (specic model only)
f 5-star blade unit for blender and
mill (specic model only)
g Control knob
h Pulse setting
i Speed settings
j Mini chopper blade unit
(HR2102/HR2104 only)
k Sealing ring for mini chopper
blade unit
l Mill and mini chopper beaker
(HR2102/HR2103/HR2104/
HR2108 only)
m Filter (HR2101/HR2013/HR2104
only)
Dansk
a Målebæger
b Låg
c Blenderglas
d Tætningsring til knivenhed til
blender/møllekværn
e 4-stjernet knivenhed til blender
og møllekværn (kun nogle
modeller)
f 5-stjernet knivenhed til blender
og møllekværn (kun nogle
modeller)
g Kontrolknap
h Pulse-indstilling
i Hastighedsindstillinger
j Knivenhed til minihakker (kun
HR2102/HR2104)
k Tætningsring til knivenhed til
minihakker
l Bæger til møllekværn og
minihakker (kun HR2102/
HR2103/HR2104/HR2108)
m Filter (kun HR2101/HR2013/
HR2104)
Deutsch
a Messbecher
b Deckel
c Mixbecher
d Dichtungsring für Mixer-/
Mühlenmessereinheit
e 4-Sterne-Messereinheit für
Mixer und Mühle (nur bestimmte
Modelle)
f 5-Sterne-Messereinheit für
Mixer und Mühle (nur bestimmte
Modelle)
g Drehschalter
h Impulsfunktion
i Geschwindigkeitseinstellungen
j Messereinheit für Mini-
Zerkleinerer (nur HR2102/
HR2104)
k Dichtungsring für Messereinheit
des Mini-Zerkleinerers
l Mühlenbecher/Becher des Mini-
Zerkleinerers (nur HR2102/
HR2103/HR2104/HR2108)
m Filter (nur HR2101/HR2013/
HR2104)
Ελληνικά
a Δοσομετρητής
b Καπάκι
c Κανάτα μπλέντερ
d Δακτύλιος σφράγισης για τις
λεπίδες του μπλέντερ/του
μύλου
e Λεπίδες με 4 άκρα για το
μπλέντερ και το μύλο (μόνο σε
συγκεκριμένα μοντέλα)
f Λεπίδες με 5 άκρα για το
μπλέντερ και το μύλο (μόνο σε
συγκεκριμένα μοντέλα)
g Διακόπτης
h Ρύθμιση στιγμιαίας λειτουργίας
i Ρυθμίσεις ταχύτητας
j Λεπίδες μίνι κόφτη (μόνο στους
τύπους HR2102/HR2104)
k Δακτύλιος σφράγισης για τις
λεπίδες του μίνι κόφτη
l Δοχείο μύλου και μίνι κόφτη
(μόνο στους τύπους HR2102/
HR2103/HR2104/HR2108)
m Φίλτρο (μόνο στους τύπους
HR2101/HR2013/HR2104)
Español
a Vaso medidor
b Tap a
c Jarra de la batidora
d Junta de la unidad de cuchillas de
la batidora/el molinillo
e Unidad de cuchillas de 4 hojas
para batidora y molinillo (solo en
modelos especícos)
f Unidad de cuchillas de 5 hojas
para batidora y molinillo (solo en
modelos especícos)
g Rueda de control
h Posición Pulse
i Selector de velocidad
j Unidad de cuchillas de la
minipicadora (solo modelos
HR2102/HR2104)
k Junta de la unidad de cuchillas de
la picadora
l Vado del molinillo y la
minipicadora (solo modelos
HR2102/HR2103/HR2104/
HR2108)
m Filtro (sólo en modelos HR2101/
HR2013/HR2104)
Suomi
a Mittamuki
b Kansi
c Sekoituskulho
d Tehosekoittimen/maustemyllyn
teräyksikön tiiviste
e Nelisakarainen teräyksikkö
tehosekoittimeen ja
maustemyllyyn (vain tietyt mallit)
f Viisisakarainen teräyksikkö
tehosekoittimeen ja
maustemyllyyn (vain tietyt mallit)
g Valitsin
h Pulssiasetus
i Nopeusasetukset
j Pienen teholeikkurin teräyksikkö
(vain malleissa HR2102/HR2104)
k Pienen teholeikkurin teräyksikön
tiiviste
l Maustemyllyn ja pienen
teholeikkurin kannu (vain
malleissa HR2102/HR2103/
HR2104/HR2108)
m Suodatin (vain HR2101/HR2013/
HR2104)
Norsk
a Målebeger
b Lokk
c Mikserkanne
d Tetningsring for knivenhet for
hurtigmikser/kvernen
e 4-stjerners knivenhet for
hurtigmikser og kvern (kun
bestemt modell)
f 5-stjerners knivenhet for
hurtigmikser og kvern (kun
bestemt modell)
g Kontrollbryter
h Pulsinnstilling
i Hastighetsinnstillinger
j Knivenhet for minihakker (kun
HR2102/HR2104)
k Tetningsring for knivenhet for
minihakker
l Beger til kvern og minihakker
(kun HR2102/HR2103/HR2104/
HR2108)
m Filter (kun for HR2101/HR2013/
HR2104)
Português
a Copo medidor
b Tampa
c Copo misturador
d Anel vedante para lâmina da
liquidicadora/do moinho
e Lâminas em estrela de 4 pontas
para liquidicadora e moinho
(apenas em modelos especícos)
f Lâminas em estrela de 5 pontas
para liquidicadora e moinho
(apenas em modelos especícos)
g Botão de controlo
h Função “Pulse”
i Níveis de velocidade
j Lâmina da mini picadora (apenas
HR2102/HR2104)
k Anel vedante para lâmina da mini
picadora
l Copo do moinho e da mini
picadora (apenas HR2102/
HR2103/HR2104/HR2108)
m Filtro (apenas HR2101/HR2013/
HR2104)
Svenska
a Mätbägare
b Lock
c Mixerbehållare
d Tätningsring för mixer/knivenhet
för kvarn
e 4-stjärnig knivenhet för mixer
och kvarn (endast en viss modell)
f 5-stjärnig knivenhet för mixer
och kvarn (endast en viss modell)
g Kontrollvred
h Pulsinställning
i Hastighetsinställningar
j Minihackarens knivenhet (endast
HR2102/HR2104)
k Tätningsring för minihackarens
knivenhet
l Bägare för kvarn och minihackar
(endast HR2102/HR2103/
HR2104/HR2108)
m Filter (endast HR2101/HR2013/
HR2104)
Français
a Verre doseur
b Couvercle
c Blender
d Bague d’étanchéité pour blender/
ensembles de lames du moulin
e Ensemble 4 lames pour blender
et moulin (certains modèles
uniquement)
f Ensemble 5 lames pour blender
et moulin (certains modèles
uniquement)
g Bouton de commande
h Position Pulse
i Réglages de vitesse
j Ensemble lames du mini-hachoir
(HR2102/HR2104 uniquement)
k Bague d’étanchéité pour
l’ensemble de lames du mini-
hachoir
l Bol du moulin et du mini-hachoir
(HR2102/HR2103/HR2104/
HR2108 uniquement)
m Filtre (HR2101/HR2013/HR2104
uniquement)
Italiano
a Dosatore
b Coperchio
c Vaso frullatore
d Anello di guarnizione per lama
tritatutto/frullatore
e Gruppo lame a 4 punte per
frullatore e tritatutto (solo per
specici modelli)
f Gruppo lame a 5 punte per
frullatore e tritatutto (solo per
specici modelli)
g Manopola di controllo
h Impostazione ad intermittenza
i Impostazioni velocità
j Gruppo lame del mini tritatutto
(solo HR2102/HR2104)
k Anello di guarnizione per il
gruppo lame del mini tritatutto
l Bicchiere mini tritatutto e
accessorio per macinare (solo
HR2102/HR2103/HR2104/
HR2108)
m Filtro (solo HR2101/HR2013/
HR2104)
Nederlands
a Maatbeker
b Deksel
c Blenderkan
d Afsluitring voor blender/mesunit
van maalmolen
e Viersterrenmesunit voor blender
en maalmolen (alleen specieke
modellen)
f Vijfsterrenmesunit voor blender
en maalmolen (alleen specieke
modellen)
g Bedieningsknop
h Pulsstand
i Snelheidsstanden
j Mesunit van minihakmolen
(alleen HR2102/HR2104)
k Afsluitring voor mesunit van
minihakmolen
l Beker van maalmolen en
minihakmolen (alleen HR2102/
HR2103/HR2104/HR2108)
m Filter (alleen HR2101/HR2013/
HR2104)
Türkçe
a Ölçme kabı
b Kapak
c Blender haznesi
d Blender/öğütücü bıçak ünitesi
contası
e Blender ve öğütücü için 4 yıldızlı
bıçak ünitesi (yalnızca belirli
modellerde)
f Blender ve öğütücü için 5 yıldızlı
bıçak ünitesi (yalnızca belirli
modellerde)
g Kontrol düğmesi
h Darbe ayarı
i Hız ayarları
j Mini doğrayıcı bıçak ünitesi
(yalnızca HR2102/HR2104)
k Mini doğrayıcı bıçak ünitesi
contası
l Öğütücü ve mini doğrayıcı ölçeği
(yalnızca HR2102/HR2103/
HR2104/HR2108)
m Filtre (yalnızca HR2101/HR2013/
HR2104)



•

•
•


 

 
 









•   
 
•
•
  
  


 
 





  


   
      
      


a 
b 
c 
d /


e 
)( 
f 
)( 
g 
h 
i 
j / HR2102( 
) HR2104
k 


l  
/ HR2103/ HR2102(
) HR2108 / HR2104
m HR2101/HR2013/HR2104( 
)

a 
b 
c 
d /

e  4 
)( 
f  5 
)( 
g 
h 
i 
j ( 
)HR2102/HR2104
k 

l ( 
)HR2102/HR2103/HR2104/HR2108
m HR2101/HR2013/

(

)HR2104
Español
Uso de la batidora
La batidora está diseñada para:
• Batir•líquidos,•por•ejemplo:•productos•lácteos,•salsas,•
zumos•de•fruta,•sopas,•mezclar•bebidas,•batidos.
• Mezclar•ingredientes•blandos,•por•ejemplo,•masa•
para•tortitas•o•mayonesa.
• Hacer•puré•de•ingredientes•cocidos,•por•ejemplo:•
comida•para•bebés.
Consejo: si desea procesar los ingredientes durante
muy poco tiempo, gire la rueda de control a la posición
Pulse•( P )•varias•veces.•No•utilice•nunca•la•posición•
Pulse•durante•más•de•unos•pocos•segundos•seguidos.
Uso del ltro (HR2101/HR2103/HR2104)
Puede•utilizar•el•ltro•para•obtener•salsas,•zumos•de•
frutas•frescas•o•cócteles•muy•batidos.Todas•las•pepitas•
y•las•pieles•quedarán•en•el•ltro.
Suomi
Tehosekoittimen käyttö
Tehosekoittimen•käyttötarkoitukset
• Nesteiden,•kuten•maitotuotteiden,•kastikkeiden,•
hedelmämehujen,•keittojen,•juomien•ja•pirtelöiden•
sekoittaminen.
• Kevyiden•aineiden,•kuten•ohukaistaikinan•tai•
majoneesin•sekoittaminen.
• Keitettyjen•ruoka-aineiden,•kuten•vauvanruoan•
soseuttaminen.
Vihje:•Jos•haluat•käsitellä•aineksia•hyvin•nopeasti,
käännä•valitsin•sykäysasentoon•( P )•useita•kertoja.
Älä•käytä•pitopainiketta•pidempään•kuin•muutaman•
sekunnin•kerrallaan.
Suodattimen käyttäminen (HR2101/HR2103/HR2104)
Siivilän•avulla•voit•valmistaa•herkullisia•kastikkeita,•tuoremehuja
ja•cocktaileja.•Kaikki•siemenet•ja•kuoret•jäävät•siivilään.
Français
Utilisation du blender
Le blender est destiné à :
• mélanger•des•ingrédients•liquides,•tels•que•des•
produits•laitiers,•sauces,•jus•de•fruits,•soupes,
cocktails et milk-shakes ;
• mixer des préparations à consistance molle, telles
que•de•la•pâte•à•crêpes•ou•de•la•mayonnaise•;
• réduire en purée des aliments cuits, pour préparer
des•repas•pour•bébés•par•exemple.
Conseil :•pour•mixer•des•ingrédients•très•brièvement,
réglez•le•bouton•de•commande•sur•la•position•Pulse•
( P )•à•plusieurs•reprises.•N’utilisez•jamais•la•fonction•
Pulse•pendant•plus•de•quelques•secondes.
Utilisation du ltre (HR2101/HR2103/HR2104)
Vous•pouvez•utiliser•le•ltre•pour•préparer•des•sauces•
plus•onctueuses,•des•jus•de•fruits•frais•ou•des•cocktails.
Tous•les•pépins•et•peaux•restent•dans•le•ltre.
Italiano
Come usare il frullatore
Il•frullatore•è•particolarmente•adatto•per:
• Frullare•sostanze•uide•come•latticini,•creme,•succhi•
di•frutta,•zuppe,•frappé,•frullati.
• Miscelare ingredienti morbidi come la pastella per i
pancake•o•la•maionese.
• Ridurre•in•purea•cibi•cotti•(ad•esempio•le•pappe•
per•bambini).
Suggerimento:•per•lavorare•brevemente•gli•
ingredienti,•ruotare•più•volte•la•manopola•di•comando•
sull’impostazione•a•impulsi•( P ).•Non•utilizzate•mai•la•
funzione•pulse•per•più•di•qualche•secondo•alla•volta.
Utilizzo del ltro (HR2101/HR2103/HR2104)
È•possibile•usare•il•ltro•per•salse•frullate•molto•
nemente,•succhi•di•frutta•fresca•o•cocktail.Tutti•i•
piccioli•e•le•bucce•verranno•trattenuti•dal•ltro.
Nederlands
De blender gebruiken
De•blender•is•bedoeld•voor:
• het•mengen•van•vloeistoffen,•bijv.•zuivelproducten,•
sauzen,•vruchtensappen,•soepen,•drankjes•en•
milkshakes;
• het•mixen•van•zachte•ingrediënten,•bijv.•
pannenkoekbeslag of mayonaise;
• het•pureren•van•gekookte•ingrediënten,•bijv.•voor•
het•bereiden•van•babyvoedsel.
Tip:•als•u•ingrediënten•heel•kort•wilt•verwerken,•draait•
u de bedieningsknop een paar keer naar de pulsstand
( P ).•Laat•het•apparaat•nooit•langer•dan•enkele•
seconden•op•de•pulsstand•werken.
Het lter gebruiken (HR2101/HR2103/HR2104)
U•kunt•het•lter•gebruiken•om•extra•jngemalen•
sauzen,•verse•vruchtensappen•of•cocktails•te•bereiden.
Alle•pitjes•en•velletjes•blijven•in•het•lter•achter.
Norsk
Bruke hurtigmikseren
Hurtigmikseren skal brukes til å:
• mikse•væsker,•f.eks.•meieriprodukter,•sauser,•
fruktjuice,•supper,•drinker•og•shaker
• mikse•myke•ingredienser,•f.eks.•pannekakerøre•eller•
majones
• mose•kokte•ingredienser,•f.eks.•for•å•lage•barnemat
Tips:•Du•kan•tilberede•ingredienser•veldig•raskt•ved•
å•vri•kontrollbryteren•til•pulsinnstillingen•( P )•ere•
ganger.•Bruk•aldri•pulsinnstillingen•i•mer•enn•noen•få•
sekunder•om•gangen.
Bruke lter (HR2101/HR2103/HR2104)
Du•kan•bruke•lteret•til•ekstra•nt•blandede•sauser,
friske•fruktdrikker•eller•drinker.Alt•av•kjerner•og•skall•
fanges•opp•av•lteret.
Português
Utilização da liquidicadora
A•liquidicadora•destina-se•a•ser•utilizada•para:
• Misturar•uidos,•como•lacticínios,•molhos,•sumos•de•
fruta,•sopas,•bebidas,•batidos.
• Misturar ingredientes macios, como massa para
panquecas•ou•maionese.
• Reduzir•ingredientes•cozidos•a•puré,•para•preparar•
comida•para•bebés,•por•exemplo.
Sugestão:•para•processar•ingredientes•durante•breves•
segundos,•rode•o•botão•de•controlo•várias•vezes•para•
a•regulação•“pulse”•( P ).•Nunca•utilize•a•função•‘pulse’
durante•mais•do•que•alguns•segundos•de•cada•vez.
Utilizar o ltro (HR2101/HR2103/HR2104)
Pode•utilizar•o•ltro•para•preparar•molhos•
extremamente•macios•e•aveludados,•sumos•de•fruta•
frescos•ou•cocktails.Todas•as•sementes•e•cascas•cam•
retidas•no•ltro.
Svenska
Använda mixern
Mixern•används•till•att:
• Blanda•vätskor,•t.ex.•mejerivaror,•såser,•fruktjuicer,•
soppor,•drinkar•och•shake-drycker.
• Blanda•mjuka•ingredienser•-•t.ex.•pannkakssmet•och•
majonnäs.
• Mosa•ingredienser•-•t.ex.•barnmat.
Tips:•Om•du•vill•tillreda•ingredienser•i•mycket•korta•
stötar•vrider•du•kontrollvredet•till•pulsläget•( P )•era•
gånger.Tryck•aldrig•på•pulsknappen•i•mer•än•ett•par•
sekunder•åt•gången.
Använda ltret (HR2101/HR2103/HR2104)
Du•kan•använda•ltret•för•att•få•extra•nt•mixade•
såser,•färsk•fruktjuice•eller•drinkar.•Filtret•fångar•upp•alla•
kärnor•och•skal.
Deutsch
Den Mixer verwenden
Der•Mixer•ist•geeignet•zum:
• Mixen•von•Flüssigkeiten,•z.B.•Milchprodukte,•Soßen,•Obstsäfte,•
Suppen,•Mixgetränke,•Milchshakes.
• Mischen•weicher•Zutaten,•z.•B.•Pfannkuchenteig•und•Mayonnaise.
• Pürieren•gegarter•Zutaten,•z.B.•für•Baby-Nahrung.
Tipp:•Um•Zutaten•nur•kurz•zu•verarbeiten,•drehen•Sie•den•
Drehschalter•mehrmals•auf•die•Impulseinstellung•( P ).•
Die Impulsfunktion sollte immer nur wenige Sekunden lang
verwendet•werden.
Verwenden des Filters (HR2101/HR2103/HR2104)
Mit•dem•Filter•können•Sie•besonders•feine•Soßen,•frische•
Fruchtsäfte•oder•Cocktails•zubereiten.•Sämtliche•Kerne•und•
Schalen•werden•herausgeltert.
Ελληνικά
Χρήση του μπλέντερ
Το•μπλέντερ•χρησιμοποιείται•για:
• Να•αναμιγνύετε•υγρά,•π.χ.•γαλακτοκομικά•προϊόντα,•
σάλτσες,•χυμούς•φρούτων,•σούπες,•κοκτέϊλς,•μιλκσεϊκς.
• Ανακατεύετε•μαλακά•υλικά,•π.χ.•μείγμα•για•τηγανίτες•ή•
μαγιονέζα.
• Λιώνετε•μαγειρεμένα•υλικά,•π.χ•για•να•φτιάξετε•βρεφική•τροφή.
Συμβουλή:•Για•να•επεξεργαστείτε•τα•υλικά•γρήγορα,•γυρίστε
το•διακόπτη•ελέγχου•στη•ρύθμιση•στιγμιαίας•λειτουργίας•( P )•
αρκετές•φορές.•Μην•χρησιμοποιείτε•ποτέ•τη•ρύθμιση•στιγμιαίας
λειτουργίας•πάνω•από•μερικά•δευτερόλεπτα•τη•φορά.
Χρήση του φίλτρου (HR2101/HR2103/HR2104)
Με•το•φίλτρο•μπορείτε•να•φτιάξετε•πολύ•καλά•χτυπημένες•
σως,•φρέσκους•φρουτοχυμούς•και•κοκτέιλ.•Όλα•τα•
κουκούτσια•και•οι•φλούδες•παραμένουν•μέσα•στο•φίλτρο.
Philips Daily Collection HR2104

Precisa de ajuda?

Número de perguntas: 0

Você tem alguma dúvida sobre o Philips Daily Collection HR2104 ou precisa de ajuda? Faça sua pergunta aqui. Forneça uma descrição clara e abrangente do problema e sua pergunta. Quanto mais detalhes você fornecer para seu problema e pergunta, mais fácil será para outros proprietários de Philips Daily Collection HR2104 responderem adequadamente à sua pergunta.

Veja o manual do Philips Daily Collection HR2104 aqui, de graça. Este manual está na categoria Liquidificadores e foi avaliado por 1 pessoas com uma média de 7.5. Este manual está disponível nos seguintes idiomas: Português, Espagnol, Inglês. Você tem alguma dúvida sobre o Philips Daily Collection HR2104 ou precisa de ajuda? Faça a sua pergunta aqui

Philips Daily Collection HR2104 especificações

Geral
Marca Philips
Modelo Daily Collection HR2104
Produto Liquidificador
EAN 8710103612445
Língua Português, Espagnol, Inglês
Tipo de arquivo PDF
Desempenho
Número de velocidades 2
Moinho Sim
Mini picador Sim
Capacidade da tigela 1.5 l
Funcionalidade de pulsação Sim
Trituração de gelo -
Capacidade do miniprocessador 120 ml
Design
Compartimento do fio Sim
Suporte anti-deslize Sim
Tipo Varinha mágica
Taça removível Sim
Comprimento do fio 0.85 m
Peças laváveis na máquina da loiça Sim
Cor do produto Lime,Yellow
Características
Capacidade (mililitros) 120 ml
Filtro Sim
Capacidade do recipiente 1.25 l
Material
Material da lâmina Aço inoxidável
Material do copo misturador Plástico
Material do corpo do produto Polipropileno (PP)
Gestão de energia
Potência 400 W
Frequência de entrada AC 50 - 60 Hz
Voltagem de entrada AC 220 - 240 V
Fonte de alimentação AC
ver mais

Perguntas Frequentes

Abaixo, encontrará as perguntas mais frequentes sobre Philips Daily Collection HR2104 .

A sua pergunta não está na lista? Faça a sua pergunta aqui