Philips HR7963 manual

Avance Collection

Philips HR7963

Visualize aqui o Philips HR7963 manual. A visualização e download estes manual do é gratuita.

Marca
Philips
Modelo
HR7963
Produto
EAN
0871010358851, 1871010358851, 6871010358851, 6871010367219, 8710103588511
Língua
Holandês, Inglês, Alemão, France, Espagnol, Italien, Suédois, Português, Dinamarquês, Russo, Norueguês, Finlandês, Turco, Ucraniano
Tipo de arquivo
PDF
Site
http://www.philips.com/global
SVENSKA
Introduktion
Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal
nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din
produkt på www.philips.com/welcome.
Allmän beskrivning (Bild 1)
1 Vispkopplingsenhet
2 Visp
3 Kopplingsenhet för mosare
4 Potatisstav
5 Potatispaddel
6 Kompakt lock för hackare
7 Kompakt knivenhet för hackare
8 Skål för kompakt hackare
9 Extra stort lock för hackare
10 Knivenhet
11 Knivenhet för iskrossning
12 Skål för extra stor hackare
Viktigt
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara
den för framtida bruk.
Fara
- Sänk inte ned locket för hackaren i vatten eller i någon annan vätska,
och skölj det inte heller under kranen. Använd endast en fuktig trasa till
att rengöra den här delen.
Varning
- Använd aldrig knivenheten för hackaren utan skålen för hackaren.
- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn)
med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om
hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner
angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för
deras säkerhet.
- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
- Var försiktig för att undvika att det stänker när du tillreder varma
ingredienser.
- Var mycket försiktig när du hanterar eller rengör knivenheterna. Eggarna
är mycket vassa. Var extra försiktig när du rengör dem och när du
tömmer skålen för hackaren.
- Om knivenheterna fastnar kopplar du ur apparaten innan du tar bort
ingredienserna som blockerar knivenheterna.
- Inget av tillbehören passar för användning i mikrovågsugn.
- Om apparaten är skadad ska du alltid byta ut den skadade delen med
en originaldel, annars gäller inte längre garantin.
Varning!
- Fyll aldrig bägaren eller skålen för hackaren med ingredienser som är
varmare än 80 °C.
- Överskrid inte mängderna och tillredningstiderna som anges i tabellerna.
- Överskrid inte skålens angivna maxnivå.
- Bearbeta endast ingredienser som  nns i tabellen “mängder och
tillredningstider” för motsvarande tillbehör. Bearbeta inte fryst mat eller
frukt med kärnor eller av de motsvarande tillbehören. Behandla inte
fryst mat eller frukter med kärnor.
- Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare om inte Philips
särskilt har rekommenderat dem. Om du använder sådana tillbehör eller
delar gäller inte garantin.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för
elektromagnetiska fält (EMF).
Garanti och service
Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan
du besöka Philips webbplats på www.philips.com/support
eller kontakta
Philips kundtjänst i ditt land. Telefonnumret  nns i garantibroschyren.
Om det inte  nns någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till din
lokala Philips-återförsäljare.
TÜRKÇE

Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz! Philips’in
sunduğu destekten faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten
kaydedin: www.philips.com/welcome.

1 Çırpma bağlantı ünitesi
2 Çırpma ünitesi
3 Püre bağlantı ünitesi
4 Püre çubuğu
5 Ezme paleti
6 Kompakt doğrayıcı kapağı
7 Kompakt doğrayıcı bıçak ünitesi
8 Kompakt doğrayıcı haznesi
9 XL doğrayıcı kapağı
10 Bıçak ünitesi
11 Buz parçalayıcı bıçak ünitesi
12 XL parçalayıcı haznesi
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de
başvurmak üzere saklayın.
Tehlike
- Doğrayıcıyı kesinlikle suya ve başka sıvı maddelere batırmayın, musluk
altında yıkamayın. Bu parçayı temizlemek için yalnızca nemli bir bez
kullanın.
    
- Doğrayıcı bıçak ünitesini doğrayıcı haznesi olmadan kesinlikle kullanmayın.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatı
olmadan, ziksel, sinirsel ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi
ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından (çocuklar da dahil)
kullanılmamalıdır.
- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
- Sıcak malzemelerle çalışırken sıçramaya karşı dikkatli olun.
- Bıçak ünitesini tutarken veya temizlerken çok dikkatli olun. Bunların kesici
kenarları son derece keskindir. Özellikle bunları temizlerken ve doğrayıcı
haznesini boşaltırken dikkatli olun.
- Bıçak ünitesi sıkışırsa, bıçak ünitesini engelleyen malzemeleri çıkarmadan
önce cihazın  şini çekin.
- Aksesuarların hiçbiri mikrodalga fırında kullanılmaya uygun değildir.
- Eğer cihaz hasar görmüşse, mutlaka orijinal yedek parçayla
değiştirilmesini sağlayın, aksi takdirde garantiniz geçerli olmaz.
Dikkat
- Ölçeği veya doğrayıcı haznesini 80 C°’den daha sıcak malzemelerle
kesinlikle doldurmayın.
- Tablolarda belirtilen miktarları ve işlem sürelerini aşmayın.
- Doğrayıcı haznesinin üzerinde gösterilen maksimum seviyesini geçmeyin.
- Yalnızca ilgili aksesuarların ‘miktarlar ve işlem süreleri’ tablolarında
belirtilen malzemeleri işlemden geçirin. Dondurulmuş gıdaları veya
çekirdekli meyveleri işlemeyin.
- Başka  rmalarca üretilmiş olan veya Philips’in özellikle önermediği
aksesuar ve parçaları kesinlikle kullanmayın. Bu gibi parçaları kullandığınız
takdirde garantiniz geçersiz sayılacaktır.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlar (EMF) hakkındaki tüm standartlara
uygundur.
Garanti ve servis
Servise ya da daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla
karşılaşırsanız, www.philips.com/support adresindeki Philips web sitesini
ziyaret edin veya ülkenizde bulunan Philips Müşteri Destek Merkezi ile
iletişim kurun. Telefon numarasını dünya çapında geçerli garanti belgesinde
bulabilirsiniz. Ülkenizde bir Müşteri Destek Merkezi yoksa, yerel Philips
bayiine başvurun.


Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у
повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips,
зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

1 Блок з’єднання вінчика
2 Вінчик
3 Блок з’єднання товкача для картоплі
4 Ручка товкача для картоплі
5 Лопатка товкача для картоплі
6 Кришка компактного подрібнювача
7 Ріжучий блок компактного подрібнювача
8 Чаша компактного подрібнювача
9 Кришка великого подрібнювача
10 Ріжучий блок
11 Ріжучий блок для кришення льоду
12 Чаша великого подрібнювача

Уважно прочитайте цей посібник користувача перед тим, як
використовувати пристрій, та зберігайте його для майбутньої довідки.

- У жодному разі не занурюйте кришку подрібнювача у воду чи іншу
рідину та не мийте її під краном. Чистіть це приладдя лише вологою
ганчіркою.
     
- Ніколи не використовуйте ріжучий блок подрібнювача без чаші
подрібнювача.
- Цей пристрій не призначено для користування особами (включаючи
дітей) з послабленими фізичними відчуттями чи розумовими
здібностями, або без належного досвіду та знань, крім випадків
користування під наглядом чи за вказівками особи, яка відповідає за
безпеку їх життя.
- Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроєм.
- Під час обробки гарячих продуктів уникайте розбризкування.
- Будьте обережні під час роботи або чищення ріжучих блоків.
Леза дуже гострі. Будьте особливо обережні, коли чистите їх та
спорожняєте чашу подрібнювача.
- Якщо ріжучі блоки забиваються, від’єднайте пристрій від мережі та
видаліть продукти, які їх блокують.
- Приладдя не придатні для використання у мікрохвильовій печі.
- Якщо пристрій пошкоджено, для збереження гарантійного
обслуговування завжди заміняйте його частини оригінальними.
    
- Ніколи не заповнюйте чашу продуктами, температура яких
перевищує 80°C.
- Не перевищуйте кількість продуктів та тривалість обробки, вказані
в таблиці.
- Не наповнюйте чашу подрібнювача вище позначок максимального
рівня.
- Обробляйте лише продукти, вказані в таблицях кількості продуктів
і часу приготування відповідного приладдя. Не обробляйте
заморожені продукти чи фрукти з кісточками або зернятками.
- Не використовуйте насадки чи деталі інших виробників, за
винятком тих, які рекомендує компанія Philips. Використання таких
насадок чи деталей призведе до втрати гарантії.

Цей пристрій Philips відповідає всім стандартам, які стосуються
електромагнітних полів (ЕМП).

Якщо Вам необхідна інформація чи обслуговування або ж виникла
проблема, відвідайте веб-сайт компанії Philips www.philips.com/
support або зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії
Philips у своїй країні. Номер телефону можна знайти у гарантійному
талоні. Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів,
зверніться до місцевого дилера Philips.
1
4203.000.7234.1
4203_000_7234_1_DFU Leaflet_A6_48p_v3.indd 1 6/19/12 12:19 PM

Pergunte sobre o Philips HR7963?

Se tiver umaquestão sobre o "Philips HR7963" ​ pode perguntar aqui. Forneça uma descrição clara do problema de modo a que possa permitir aos outros utilizadores a elaboração de uma resposta adequada

Para Venda em

Specs

Detalhes técnicos
Produtos suportados HR165x and HR166x series
Características
Cor da caixa Preto
Material Polipropileno (PP)
Compatibilidade da marca Philips
Tipo de unidade Liquidificador
Modelo Picadora
Cor da caixa Preto
Material Polipropileno (PP)