Rowenta Silence Force Cyclonic RO7643EA

Manual de instruções Rowenta Silence Force Cyclonic RO7643EA

 • 2.
  2
  1
  CLICK
  CLICK
  2
  PUSH
  1
  2
  PUSH
  1
  MAX
  M
  AX
  1
  2
  ON
  OFF
  1
  2
  EN Depending on model / FR Selon modèle / DE Je nach Modell / NL Afhankelijk van het model / IT Secondo i modelli / ES Según modelo / PT Consoante
  o modelo / EL ανάλογα με το μοντέλο / TR Modele göre / RU В зависимости от модели / UK Залежно від моделі / HK 視型號而定/ TH ตามรุ / ID
  Tergantung pada model / MS Bergantung kepada model / VI
  Theo mẫu / KO 모델에 따라 다름 / PL W zaleności od typu / CS Podle modelu / HU
  Modelltől függően / SK V závislosti od modelu / RO Ovisno o modelu / BG в зависимост от модела / SR U zavisnosti od modela / HR Ovisno o mo delu
  / BS Ovisno o modelu / SL Odvisno od modela / ET Sõltuvalt mudelist / LV Atbilstoši modelim / LT Pagal modelį /
  حسب الموديل AR / بسته به مدل FA.
  *
  *
  www.rowenta.com - www.tefal.com - www.moulinex.com
  1.1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  www.rowenta.com - www.tefal.com - www.moulinex.com
  CLICK
  EASY BRUSH
  CLICK
  1
  2
  2
  PUSH
  1
  2
  PUSH
  1
  EN Depending on model / FR Selon modèle / DE Je nach Modell / NL Afhankelijk van het model /IT Secondo i modelli / ES Según modelo / PT Consoante o modelo / EL ανάλογα με το μοντέλο
  / TR Modele göre / RU В зависимости от модели / UK Залежно від моделі / HK 型號而定/ TH ตามรุ/ ID Tergantung pada model / MS Bergantung kepada model / VI
  Theo mẫu / KO 모델
  따라 다름 / PL W zaleności od typu / CS Podle modelu / HU Modelltől függően / SK V vislosti od modelu / RO Ovisno o modelu / BG в зависимост от модела / SR U zavisnosti od modela
  / HR Ovisno o mo delu / BS Ovisno o modelu / SL Odvisno od modela / ET Sõltuvalt mudelist / LV Atbilstoši modelim / LT Pagal modelį /
  حسب الموديل AR / بسته به مدل FA
  *
  EN Please read carefully the «Safety and use instructions» booklet before rst use / FR Veuillez lire attentivement le
  livret “Consignes de sécurité et d’utilisation“ avant la première utilisation / DE Lesen Sie vor dem erstmaligen
  Gebrauch aufmerksam die Broschüre „Sicherheits- und Bedienungshinweisedurch / NL Gelieve vóór het eerste
  gebruik aandachtig het boekje met de veiligheids- en gebruiksvoorschriften door te nemen / IT Leggere con
  attenzione il libretto «Norme di sicurezza e d’uso» al primo utilizzo / ES Lea detenidamente el libro «Instrucciones de
  seguridad y de uso» antes de utilizar el aparato por primera vez / PT Leia atentamente o manual «Instruções de
  segurança e utilização» antes da primeira utilização / EL Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο «Οδηγίες ασφαλείας και
  χρήσης» πριν από την πρώτη χρήση / TR İlk kullanımdan önce «Güvenlik ve kullanım talimatları» kitapçığını dikkatlice
  okuyun / RU Перед первым использованием внимательно прочитайте инструкцию «Меры безопасности и
  правила использования» / UK Перед першим використанням уважно прочитайте посібник «Правила техніки
  безпеки та рекомендації щодо використання» / HK 使 /
  TH กรุณาอ่านหนังสือ»คูมือความปลอดภัยและการใช้งาน» ก่อนการใช้งานครังแรก / MS Sila baca dengan teliti lampiran
  “Panduan keselamatan dan penggunaan” sebelum menggunakan pada kali pertama / ID Baca buklet «Petunjuk
  keselamatan dan penggunaan» secara cermat sebelum penggunaan pertama» / VI
  Vui lòng đọc kỹ cuốn «Hướng
  dẫn Sử dụng và Biện pháp An toàn» trước khi sử dụng lần đầu
  / KO 처음 사용하기 , 제품 사용과 관련된 «안전
  수칙» 책자를 주의 깊게 읽어 주시기 바랍니다 / PL Przed pierwszym użyciem proszę uważnie przeczytać broszurę
  „Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania” / CS Před prvním použitím si, prosím, pečlivě prostudujte
  „Bezpečnostní pokyny pro použití“ / HU Az első használat előtt gyelmesen olvassa el a „Biztonsági előírások és
  használati útmutató című fejezetet / SK Pred prvým použitím si pozorne prečítajte „Bezpečnostné odporúčania a
  použitie“ / RO Înainte de prima utilizare, citiţi cu atenţie manualul „Instrucţiuni de siguranţă şi de utilizare / BG Моля,
  прочетете внимателно книжката «Препоръки за безопасност и употреба» преди първоначална употреба /
  SR Pre prve upotrebe, pažljivo pročitajte “Bezbednosno I uputstvo za upotrebu / HR Molimo da prije prve uporabe
  pažljivo pročitate priručnik „Sigurnosne upute / BS Prije prve upotrebe pažljivo pročitajte knjižicu “Sigurnosne upute
  / SL Pred prvo uporabo natančno preberite «Navodila za varno uporabo» / ET Palun lugege enne esimest korda
  kasutamist hoolikalt ohutus- ja kasutusjuhendit / LV Pirms izmantojat ierīci pirmoreiz, lūdzu rūpīgi izlasiet brošūru
  «Norādījumi par drošību un lietošanu» / LT Atidžiai perskaitykite knygelę „Saugos ir naudojimo reikalavimai“ prieš
  naudodami įrenginį pirmą kar/ يُرجى قراءة «كُتيّب السلامة وإرشادات الإستعمال» بعناية، قبل الإستعمال للمرة
  الأولى AR / قبل از اولينن استفاده،لطفا جزوه «ايمنى ودستوالعمل استفاده» را با دقت بخوانيد FA
  EN For further usage information /FR Pour plus d’informations sur l’utilisation /DE Weitere Informationen zur
  Bedienung /NL Voor meer informatie over het gebruik / IT Per maggiori informazioni sull’utilizzo /ES Para obtener
  s información sobre su uso / PT Para obter mais informações sobre a utilizão / EL Για περισσότερες
  πληροφορίες σχετικά με τη χρήση /TR Kullanım haknda daha fazla bilgi in / RU Для получения более
  подробной информации об эксплуатации /UK Для отримання детальнішої інформації щодо експлуатації /
  HK 更多關於使用的資訊: /TH ำหรับข้อมูเพิมเติมเกีวกับการใช้งาน:ก /ID Untuk informasi penggunaan lebih lanjut
  /MS Maklumat untuk kegunaan lanjut /VI
  Để biết thêm thông tin về cách sử dụng: /KO 자세한 사용 정보:
  /PL Więcej informacji na temat korzystania z urządzenia /CS Pro ce informao použití /HU A használatra
  vonatkozó további információk /SK Pre ďalšie informácie o používaní /RO Pentru mai multe informaţii privind
  utilizarea / BG За още информация относно употребата / SR Za više informacija o upotrebi / HR Za više
  informacija o upotrebi / BS Za više informacija o upotrebi /SL Več informacij o uporabi /ET Täiendava teabe
  saamiseks kasutamise kohta / LV ai iegūtu vairāk informācijas par lietošanu / LT Daugiau informacijos apie
  naudojimą / للمزيد من ا لمعلومات ح ول الإستعمال AR / براى كسب اطللا عات بيشتر براى استفاده FA
  EN Depending on model / FR Selon modèle / DE Je nach Modell / NL Afhankelijk van het model / IT Secondo i modelli / ES Según modelo / PT Consoante
  o modelo / EL ανάλογα με το μοντέλο / TR Modele göre / RU В зависимости от модели / UK Залежно від моделі / HK 視型號而定/ TH ตามรุ / ID
  Tergantung pada model / MS Bergantung kepada model / VI
  Theo mẫu / KO 모델에 따라 다름 / PL W zaleności od typu / CS Podle modelu / HU
  Modelltől függően / SK V závislosti od modelu / RO Ovisno o modelu / BG в зависимост от модела / SR U zavisnosti od modela / HR Ovisno o mo delu
  / BS Ovisno o modelu / SL Odvisno od modela / ET Sõltuvalt mudelist / LV Atbilstoši modelim / LT Pagal modelį /
  حسب الموديل AR / بسته به مدل FA.
  *
  D
  F
  H
  A
  B
  E
  C
  G
  CBA
  BA
  C
  D
  ED
  FED
  G
  C
  **
  **
  FED
  *
  *
  *
  *
  G H
  *
  1X MONTH
  1X MOIS
  1X YEAR
  1X AN
  SM_ASPI_SILENCE-FORCE-CYCLONIC_2220000280_01.qxp_mise en page 18/04/2017 13:39 Page1

Você tem alguma pergunta sobre a Rowenta Silence Force Cyclonic RO7643EA?

Faça a pergunta que você tem sobre o Rowenta Silence Force Cyclonic RO7643EA aqui simplesmente para outros proprietários do produto. Forneça uma descrição clara e abrangente do problema e da sua pergunta. Quanto melhor forem descritos o seu problema e a sua pergunta, mais fácil será para outros proprietários do Rowenta Silence Force Cyclonic RO7643EA fornecer uma boa resposta.

Consulte aqui o manual do Rowenta Silence Force Cyclonic RO7643EA. Leu o manual, mas ele responde à sua pergunta? Em seguida, faça a sua pergunta nesta página para outros proprietários de Rowenta Silence Force Cyclonic RO7643EA.

Para Venda em

  Relaterade produkter

  Aspirador Rowenta