Manual de instruções Sigma EF-610 DG ST

Sigma EF-610 DG ST
(2)
  • Número de páginas: 2
  • Tipo de arquivo: PDF
J E D F N
Es
I
Dk
C K R P
F19P10091

ELECTRONIC FLASH

EF-610 DG ST PA-PTTL

̅ဇᛟଢ୿ ISTRUZIONI PER L’USO
INSTRUCTIONS BRUGSANVISNING
BEDIENUNGSANLEITUNG ش֪֫ם
MODE D’EMPLOI ㇠㟝㣄G ㉘⮹㉐
GEBRUIKSAANWIJZING
PɍɄOȼOȾCɌȼO ɉO ɗɄɋɉɅɍȺɌȺɐɂɂ
INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES
m
żᘙ 1Žżchart.1ŽżTabelle 1ŽżTableau 1Žżtabel 1ŽżTabla 1Ž ft
17mm 24mm 28mm 35mm 50mm 70mm 105mm
1.4
1.5-16.4 2.1-24.3 2.2-25.0 2.3-25.7 2.9-32.9 3.3-37.1 3.9-43.6
4.9-53.8 6.9-79.7 7.2-82.0 7.5-84.3 9.5-107.9
10.8-121.7 12.8-143.0
2.0
1.0-11.5 1.5-17.0 1.5-17.5 1.6-18.0 2.0-23.0 2.3-26.0 2.7-30.5
3.3-37.7 4.9-55.8 4.9-57.4 5.2-59.1 6.6-75.5 7.5-85.3 8.9-100.1
2.8
0.7-8.2 1.1-12.1 1.1-12.5 1.1-12.9 1.5-16.4 1.6-18.6 1.9-21.8
2.3-26.9 3.6-39.7 3.6-41.0 3.6-42.3 4.9-53.8 5.2-61.0 6.2-71.5
4.0
0.7-5.8 0.8-8.5 0.8-8.8 0.8-9.0 1.0-11.5 1.1-13.0 1.3-15.3
2.3-19.0 2.6-27.9 2.6-28.9 2.6-29.5 3.3-37.7 3.6-42.7 4.3-50.2
5.6
0.7-4.1 0.7-6.1 0.7-6.3 0.7-6.4 0.7-8.2 0.8-9.3 1.0-10.9
2.3-13.5 2.3-20.0 2.3-20.7 2.3-21.0 2.3-26.9 2.6-30.5 3.3-35.8
8.0
0.7-2.9 0.7-4.3 0.7-4.4 0.7-4.5 0.7-5.8 0.7-6.5 0.7-7.6
2.3-9.5 2.3-14.1 2.3-14.4 2.3-14.6 2.3-19.0 2.3-21.3 2.3-24.9
11.0
0.7-2.1 0.7-3.1 0.7-3.2 0.7-3.3 0.7-4.2 0.7-4.7 0.7-5.5
2.3-6.9 2.3-10.2 2.3-10.5 2.3-10.8 2.3-13.8 2.3-15.4 2.3-18.0
16.0
0.7-1.4 0.7-2.1 0.7-2.2 0.7-2.3 0.7-2.9 0.7-3.3 0.7-3.8
2.3-4.6 2.3-6.9 2.3-7.2 2.3-7.5 2.3-9.5 2.3-10.8 2.3-12.5
22.0
0.7-1.0 0.7-1.5 0.7-1.6 0.7-1.6 0.7-2.1 0.7-2.4 0.7-2.8
2.3-3.3 2.3-4.9 2.3-5.2 2.3-5.2 2.3-6.9 2.3-7.9 2.3-9.2
32.0
0.7-1.1 0.7-1.1 0.7-1.1 0.7-1.4 0.7-1.6 0.7-1.9
2.3-3.6 2.3-3.6 2.3-3.6 2.3-4.6 2.3-5.2 2.3-6.2
żᘙ 2Žżchart.2ŽżTabelle 2ŽżTableau 2Žżtabel 2ŽżTabla 2Ž
17mm 24mm 28mm 35mm 50mm 70mm 105mm
MH 23.0 34.0 35.0 36.0 46.0 52.0 61.0
ML 5.8 8.5 8.8 9.0 11.5 13.0 15.3
żᘙ 3Žżchart.3ŽżTabelle 3ŽżTableau 3Žżtabel 3ŽżTabla 3Ž
ISO25 ISO50 ISO200 ISO400 ISO800 ISO1600 ISO3200
X0.5 X0.71 X1.4 X2 X2.8 X4 X5.7
ƜƷƨƼƸŴǷǰȞǨȬǯȈȭȋȃǯȕȩȃǷȥ EF-610 ST PA-PTTL ǛƓᝰƍɥƛƍƨƩ
ƖƋǓƕƱƏƝƟƍLJƢŵƜƷȕȩȃǷȥƸȚȳǿȃǯǹ AF ɟაȬȕǫȡȩဇƱƠƯ᧏ႆ
ƠƨȕȩȃǷȥưƢŵஜᛟଢ୿ǛƝችᛠƷɥŴȕȩȃǷȥƷೞᏡŴદ˺ŴӕǓৢƍɥƷදॖ
ໜǛദƠƘྸᚐƠƯŴϙჇજࢨǛƓಏƠLjƘƩƞƍŵƳƓŴƝ̅ဇǫȡȩƷᛟଢ୿ƴNjŴȕ
ȩȃǷȥƷ̅ဇ૾ඥƴ᧙Ƣǔ᪮ႸƕƋǓLJƢƷưŴƋǘƤƯƝᚁƘƩƞƍŵƓᛠLjƴƳƬƨ
ࢸƸŴٻЏƴ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵ
ܤμɥỉắදॖӲᢿỉӸᆅί׋ 1
1. ႆήᢿ
2. AF ᙀяήႆήᢿ
3. Ƿȥȸዸ˄ƚȪȳǰ
4. ӕ˄ƚǷȥȸ
5. ɥɦȐǦȳǹᚌࡇᘙᅆ
6. ߼ӫȐǦȳǹȭȃǯᚐᨊȜǿȳ
7. ߼ӫȐǦȳǹᚌࡇᘙᅆ
8. ᩓ൷ܴǫȐȸ
9. ༀݧᚌᘙᅆ
10. ɥɦȐǦȳǹȭȃǯᚐᨊȜǿȳ
11. TEST Ȝǿȳ
12. ȬȇǣȩǤȈ
13. ᩓเǹǤȃȁ
14. ǭȣȃȁȩǤȈȑȍȫ
15. ȯǤȉȑȍȫ
ᩓ൷Ệếẟề
ƜƷȕȩȃǷȥƴƸŴҥɤ࢟ƷǢȫǫȪʑᩓ൷ŴNjƠƘƸȋȃǫȉᩓ൷ŴȋȃDZȫ൦እᩓ൷
Ǜ 4 ஜ̅ဇƠLJƢŵȬȇǣȩǤȈƷໜ໊LJư 30 ᅺˌɥƔƔǔƱƖƸŴᩓ൷Ǜ 4 ஜƱNjૼƠ
ƍNjƷƱʩ੭ƠƯƘƩƞƍŵ
ᩓ൷Ǎᩓ൷ܴǫȐȸƷ੗ໜƸŴࠝƴƖǕƍƴƠƯƘƩƞƍŵ
ҥɤ࢟ȋȃǫȉᩓ൷Ǜ̅ဇƢǔئӳƸŴᩓ൷ͨƷ੗ໜƷ࢟ཞƕᙹ఍ưወɟƞǕƯƍLJƤ
ǜƷưŴ̅ဇưƖǔƜƱǛᄩᛐƠƯƔǒƓᝰƍ൭NJƘƩƞƍŵ
ʩ੭ƢǔƱƖƴƸ 4 ஜƱNjӷơȡȸǫȸƷӷơᆔ᫏ƷNjƷǛ̅ဇƠƯƘƩƞƍŵᛚƬƨ
̅ƍ૾ƸŴ෩๨ǕŴႆ༏ŴᄊᘷሁƷƓƦǕƕƋǓLJƢŵ
ᩓ൷ǛЎᚐƠƨǓŴ້ɶŴ൦ɶǁƷ৲ɦŴǷȧȸȈሁƸᄊᘷƷƓƦǕƕƋǓLJƢƷưŴ
ዌݣƴƠƳƍưƘƩƞƍŵLJƨŴȋȃDZȫ൦እᩓ൷Ŵȋȃǫȉᩓ൷ˌٳƸΪᩓƠƳƍư
ƘƩƞƍŵ
જࢨƕฎLjLJƠƨǒŴᩓ൷ǛӕǓЈƠƯ̬ሥƠƯƘƩƞƍŵᩓ൷ǛλǕƨLJLJᧈ஖᧓્
ፗƠLJƢƱŴ෩๨ǕƕဃơƯȕȩȃǷȥϋᢿǛ੷ͻƢǔƓƦǕƕƋǓLJƢŵ
ᧈ஖᧓Ʒ଄ᘍŴ݊ϬעưƷજࢨŴLJƨƸٻ᣽ƴજࢨƢǔƱƖƴƸʖͳƷᩓ൷ǛƝဇॖƘ
Ʃƞƍŵ
݊ϬעưƸᩓ൷ƷࣱᏡƕಊᇢƴ˯ɦƠLJƢŵᩓ൷Ǜ̬ภƠƳƕǒ̅ဇƠƯƘƩƞƍŵ
ᩓ൷ỉλủ૾
ĬᩓเǹǤȃȁƕ OFF ƴƳƬƯƍǔƷǛᄩᛐƠƯŴᩓ൷ܴǫȐȸǛ᧏ƖLJƢᲢ׋ 2ŵ
ĭ
ᩓ൷
4
ஜǛᩓ൷ܴǫȐȸϋ᩿ƷᘙᅆƴࢼƍŴᲥᲧƷӼƖǛ᧓ᢌƑƳƍǑƏƴλǕLJƢᲢ׋
3
ŵ
Įᩓ൷ܴǫȐȸǛ᧍ơLJƢŵ
įᩓเǹǤȃȁǛ TTL ƴƢǔƱΪᩓƕ᧏ڼƞǕŴႆήӧᏡƳཞ७LJưΪᩓƞǕǔƱȬȇǣ
ȩǤȈƕໜ໊ƠLJƢŵ
İȆǹȈȜǿȳǛ਀ƠƯŴႆήƢǔƔᄩᛐƠLJƢŵ
ᩓ൷ƕෞ᎔ƠƨǓŴᩓൢ̮ӭƴီࠝƕဃơƨئӳŴༀݧᚌᘙᅆƷȩǤȈƕɟ૪ƴໜ๒Ǜ
ጮǓᡉƠƯǨȩȸǛჷǒƤLJƢŵƜƷǨȩȸᘙᅆƕЈƨئӳƴƸŴᩓเǹǤȃȁǛɟ଑
OFF ƴƠƯƔǒŴϐࡇ ON ƴƠƯƘƩƞƍŵƦǕưNjᘙᅆƕෞƑƳƍئӳƴƸᩓ൷Ǜໜ
౨ƠƯƘƩƞƍŵ
ỽἳἻồỉӕụ˄Ậ૾
ᩓเǹǤȃȁƕ OFF ƴƳƬƯƍǔƷǛᄩᛐƠƯƔǒŴǫȡȩƷțȃȈǷȥȸƴഥLJǔLJư
ࠀƠᡂLjLJƢᲢ׋ 4ŵǷȥȸዸ˄ƚȪȳǰǛׅƠ׍ܭƠƯƘƩƞƍᲢ׋ 5ŵ
ǫȡȩǁƷბᏮƸȕȩȃǷȥƷɦᢿǛਤƬƯᘍƍŴӕ˄ƚǷȥȸǍǫȡȩƷțȃȈǷȥ
ȸƴ໯ྸƳщƕьǘǒƳƍǑƏƴදॖƠƯƘƩƞƍŵ
ȕȩȃǷȥϋᔺƷǫȡȩưƸŴ࣏ƣϋᔺȕȩȃǷȥǛӓኛƠƨཞ७ưӕǓ˄ƚƯƘƩƞƍŵ
ӕǓٳƢᨥƴƸŴǷȥȸዸNJ˄ƚȪȳǰǛŻLOCK ƱӒݣ૾ӼƴஇࢸLJưׅƠƯƔǒǫ
ȡȩƔǒٳƠƯƘƩƞƍŵ
TTL ỼὊἚજࢨ
TTL ǪȸȈȢȸȉưƸŴǫȡȩƱᡲઃƠƯஇᢘƳႆή᣽ƕᐯѣႎƴСࣂƞǕLJƢŵ
ĬǫȡȩǛ P ȢȸȉŴNjƠƘƸ PICT ȢȸȉƴǻȃȈƠLJƢŵ
ĭȕȩȃǷȥƷᩓเǹǤȃȁǛ TTL ƴǻȃȈƠLJƢŵ
ༀݧᚌᘙᅆƕᡮƍໜ๒Ტ1 ᅺƴ 2 ׅᲣƠƯƍǔئӳƸŴႆήᢿƕɦӼƖƴƳƬƯƍLJƢŵ
ദƠƘႆήᢿǛǻȃȈƠƯƘƩƞƍŵ
Įᘮϙ˳ƴȔȳȈǛӳǘƤLJƢŵ
įΪᩓƕܦʕƢǔƱȕȩȃǷȥƷȬȇǣȩǤȈƕໜ໊ƠLJƢŵΪᩓǛᄩᛐƠƯƔǒǷȣȃ
ǿȸȜǿȳǛ਀ƠƯજࢨƠLJƢŵ
ȕȩȃǷȥƷજࢨƕദࠝƴᘍǘǕǔƱȬȇǣȩǤȈƕໜ๒ƠLJƢŵໜ๒ƠƳƍƱƖƸή
᣽ƕɧឱƠƯƍLJƢƷưᘮϙ˳ƴᡈƮƍƯજࢨƠႺƠƯƘƩƞƍŵᲢȇǸǿȫɟაȬȕ
ǫȡȩƴƝ̅ဇƷئӳƸŴໜ๒ƴǑǔᜩԓᘙᅆǍǫȡȩƷȕǡǤȳȀȸϋᘙᅆƴǑǔᛦ
ήᄩᛐƸưƖLJƤǜŵܱᨥƴજࢨƞǕƨဒ΂ƴǑǓᄩᛐƠƯƘƩƞƍŵ
ଢ଼ƍئ৑ưƸǪȸȈȕǩȸǫǹƷ˺ѣǛяƚǔƨNJƴŴAF ᙀяήƕༀݧƞǕLJƢŵǷȣ
ȃǿȸȜǿȳǛҞ਀ƠƠƯŴǫȡȩƷȕǡǤȳȀȸƷȕǩȸǫǹȞȸǯƕໜ๒ƠƯƍǔ
ƱƖƸŴAF ᙀяήƕƱƲƍƯƍLJƤǜƷưŴǷȣȃǿȸȜǿȳƔǒਦǛᩉƠŴᡈƮƍƯ
જࢨƠƯƘƩƞƍŵ
ΪᩓܦʕЭƴજࢨƢǔƱǹȭȸǷȣȃǿȸƴƳǓLJƢƷưƝදॖƘƩƞƍŵ
ᩓเƕ
ON
Ʒཞ७ưŴኖ
3
Ў᧓ȕȩȃǷȥƷદ˺ƕƳƍئӳŴᐯѣႎƴᩓเƕ
OFF
ƴƳǓ
LJƢŵ
TEST
ȜǿȳǛ਀ƢƔŴǷȣȃǿȸȜǿȳǛҞ਀ƠƢǔƱϐࡇᩓเƕ
ON
ƴƳǓLJƢŵ
DAŴDFAŴFAŴFAJŴF ȬȳǺŴӏƼǷǰȞᙌ AF ȬȳǺǛƝ̅ဇƷئӳŴ̅ဇȬȳǺƷ
໰ໜុᩉƴӳƬƨༀݧᚌƴᐯѣႎƴǻȃȈƞǕLJƢŵƦǕˌٳƷȬȳǺưƸŴ24mm ƴ
׍ܭƞǕLJƢŵ
ISO100 ƷȕǣȫȠǛ̅ဇƠƨئӳƴƓƚǔᛦήᡲѣር׊Ǜżᘙ 1ŽƴᅆƠLJƢƷưƝӋ
ༀƘƩƞƍŵ
ӲજࢨἴὊἛỂỉἧἻἕἉἷજࢨ
Tv Ȣȸȉ
ȕȩȃǷȥƷӷᛦᡮࡇƷር׊ϋưŴǷȣȃǿȸᡮࡇǛᐯဌƴᢠ৸ЈஹLJƢŵȐȃǯƕᢘദᩧ
ЈƱƳǔ዁Ǔƕᐯѣᢠ৸ƞǕLJƢŵ
Av Ȣȸȉ
዁ǓǛ˓ॖƴᢠ৸ƢǔƱŴȕȩȃǷȥƷӷᛦᡮࡇƷር׊ϋưȐȃǯƕᢘദᩧЈƱƳǔǷȣȃ
ǿȸᡮࡇƕᐯѣᢠ৸ƞǕLJƢŵ
M Ȣȸȉ
ǷȣȃǿȸᡮࡇƱ዁ǓǛ˓ॖƴᢠ৸ưƖLJƢŵȕȩȃǷȥƷӷᛦᡮࡇǑǓNjᡮƍǷȣȃǿȸ
ᡮࡇǛᚨܭƠƯNjŴᐯѣႎƴӷᛦᡮࡇƴǻȃȈƞǕLJƢŵǫȡȩƷᩧЈᚘƷᘙᅆƴӳǘƤƯ
ǷȣȃǿȸᡮࡇƱ዁ǓǛᚨܭƢǕƹŴᘮϙ˳ƱȐȃǯƷȐȩȳǹƷӕǕƨજࢨƕӧᏡưƢŵ
ᩧЈᚘƷᘙᅆǛؕแƱƠƯŴॖ׋ႎƴᩧЈǛƣǒƠƨƍ଺ƴ̝МưƢŵ
ἰἝἷỴἽႆή
ƜƷȕȩȃǷȥƸȕȫႆήƱ 1/16 Ʒ 2 െ᨞ƷȞȋȥǢȫႆήƕЈஹLJƢŵ
ĬǫȡȩƷજࢨȢȸȉǛ᳇ȢȸȉƴǻȃȈƠLJƢŵ
ĭȕȩȃǷȥƷᩓเǹǤȃȁǛ MHᲢȕȫႆήŴNjƠƘƸ ML1/16ᲣƴǻȃȈƠLJƢŵ
Įᘮϙ˳ƴȔȳȈǛӳǘƤŴɦᚡƷᚘምࡸưлЈƠƨ዁Ǔ͌ǛǻȃȈƠLJƢŵ
᳀Ტ዁Ǔ͌ᲣᲷ᳁᳈ᲢǬǤȉȊȳȐȸᲣhᲾᲢજࢨុᩉ᳕m
įΪᩓܦʕǛᄩᛐƠƯજࢨƠLJƢŵ
ǬǤȉȊȳȐȸƸༀݧᚌư٭҄ƠLJƢŵżᘙ 2ŽǛƝᚁƘƩƞƍŵISO100 ˌٳƷज़ࡇƴᚨ
ܭƢǔƱƖƴƸŴżᘙ 2ŽƷ͌ƴżᘙ 3ŽƷૠ܌ǛƔƚƯƘƩƞƍŵ
̊ᲣISO200 Ʒज़ࡇƴᚨܭƠŴༀݧᚌ 24mmŴMH ƴǻȃȈƠƨئӳƷǬǤȉȊȳȐȸƸŴ
żᘙ 2ŽƷ͌ 34.0 ƴŴżᘙ 3ŽƷૠ܌ 1.4 ǛƔƚƯŴ34.0g1.4 = 47.6 ƱƳǓLJƢŵ
જࢨុᩉƕ 8.5m ƳǒƹŴF=47.6h8.5=5.6 ưᚨܭƢǔ዁ǓƸ F5.6 ƱƳǓLJƢŵ
ᡲዓႆήǛƢǔᨥƴƸŴ
MH
ư
20
ׅŴ
ML
ư
40
ׅǛᨂࡇƱƠŴ
10
Ўˌɥ˞LJƤƯƘƩƞƍŵ
ὁỶἛἣ἟ἽỆếẟề
ƜƷȕȩȃǷȥƸᡫࠝཞ७ư 24mm ƷဒᚌǛǫȐȸƠLJƢŵ17mm LJưƷ࠼ᚌȬȳǺǛ̅
ဇƢǔƱƖƴƸŴȯǤȉȑȍȫ+ǭȣȃȁȩǤȈȑȍȫǛഥLJǔLJưࡽƖЈƠLJƢᲢ׋ 6-1
ᲢࢍƘࡽƬࢌǒƳƍưƘƩƞƍᲣŵǭȣȃȁȩǤȈȑȍȫƸΨƷˮፗƴӓኛƠƯƘƩƞƍᲢ׋
6-2ŵༀݧᚌƸᐯѣႎƴ 17mm ƴǻȃȈƞǕLJƢŵ
ɲᇢƷༀݧᚌᘙᅆᲢ24mm Ʊ 105mmᲣƕǏƬƘǓໜ๒Ტ1 ᅺƴ 1 ׅᲣƠŴȯǤȉȑȍȫ
ƕ̅ဇɶưƋǔƜƱǛƓჷǒƤƠLJƢŵ
ʙ૏ƳƲƴǑǓȯǤȉȑȍȫƕٳǕǔƱŴༀݧᚌƷᛦૢೞನƕೞᏡƠƳƘƳǓLJƢŵƝ
ទλࡃŴNjƠƘƸࡴᅈփಅ৑ƴ̲ྸǛƓဎƠƭƚƘƩƞƍŵ
24mm
ǑǓNjဒᚌƕ཰ƍȬȳǺǛ̅ဇƢǔᨥƴƸŴȯǤȉȑȍȫǛ̅ဇƠƳƍưƘƩƞƍŵ
ἢỸὅἋજࢨ
ܴϋưȕȩȃǷȥજࢨǛƢǔƱŴȐȃǯƴᘮϙ˳ƷࢨƕࢍƘưǔƜƱƕƋǓLJƢŵႆήᢿǛ
ټʟሁƴljƚƯήǛਘ૝ƞƤǔƜƱƴǑǓŴࢨƷݲƳƍ௩ǒƔƍϙჇƕજࢨưƖLJƢŵTTL
ǪȸȈȢȸȉƷLJLJưŴቇҥƴȐǦȳǹજࢨƕưƖLJƢŵ
ȐǦȳǹƸȭȃǯȜǿȳǛᚐᨊƢǔƜƱưŴ
ɥᲴ 0c, 60c, 75c, 90 0c, 7c
ӫᲴ 0c, 60c, 75c, 90 0c, 60c, 75c, 90c, 120c, 150c, 180c
ƴЏǓஆƑƕЈஹLJƢᲢ׋ 7ŵ
ȐǦȳǹƞƤǔӒݧ᩿ƷᑥƕϙჇƴٻƖƘࢨ᪪ƠLJƢƷưŴƳǔǂƘႉƍ᩿ǛᢠǜưƘ
Ʃƞƍŵ
ȐǦȳǹજࢨƸજࢨӧᏡር׊ƕჺƘƳǓLJƢƷưŴજࢨࢸƸȬȇǣȩǤȈǛᄩᛐƠƯƘ
Ʃƞƍŵ
ᡈ੗જࢨ
ႆήᢿǛɦƴ 7cͼƚǔƜƱưŴᡈ੗જࢨƴƓƍƯဒ᩿ɦᢿƴҗЎƴήǛǛLJǘƢƜƱƕư
ƖLJƢŵƜƷೞᏡƸŴᘮϙ˳LJưƷុᩉƕኖ 0.52m ˌϋưஊјưƢŵ
ༀݧᚌᘙᅆƕᡮƍໜ๒1 ᅺƴ 2 ׅᲣƠŴɦ૾ᲱcƷȐǦȳǹ଺ɶưƋǔƜƱǛƓჷǒƤ
ƠLJƢŵ
ǭȣȃȁȩǤȈȑȍȫ
ȐǦȳǹજࢨ଺ƴŴʴཋƷႸƴǭȣȃȁȩǤȈǛλǕǔƜƱƕưƖǔŴǭȣȃȁȩǤȈȑȍ
ȫǛϋᔺƠƯƍLJƢŵȯǤȉȑȍȫ+ǭȣȃȁȩǤȈȑȍȫǛഥLJǔLJưࡽƖЈƠLJƢᲢ׋
8-1ᲢࢍƘࡽƬࢌǒƳƍưƘƩƞƍᲣŵȯǤȉȑȍȫƸΨƷˮፗƴӓኛƠƯƘƩƞƍᲢ׋ 8-2ŵ
ȐǦȳǹᚌࡇǛɥ૾ 90°ƴƠŴᘮϙ˳ƔǒᡈƍុᩉưƷજࢨƕјௐႎưƢᲢ׋ 9ŵ
Լឋ̬ᚰểỴἧἑὊἇὊἥἋỆếẟề
̬ᚰƷᛇኬƱǢȕǿȸǵȸȓǹƴ᧙ƠƯƸŴКኡƷģ̬ᚰᙹܭĤǛƝӋༀƘƩƞƍŵ
ᚡӭƸදॖŴNjƠƘƸᜩԓǛ̟ƢϋܾǛԓƛƯƍLJƢŵ
ᚡӭƸᘍໝǛᅠഥƢǔϋܾǛԓƛƯƍLJƢŵ
⼊๔
ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕരʧŴLJƨƸ᣻ͻǛ᝟ƏӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
ȕȩȃǷȥϋᢿƴƸŴ᭗ᩓןׅែƕኵLjᡂLJǕƯƍLJƢŵज़ᩓǍ້ͻƷƓƦǕƕƋǓ
LJƢƷưŴЎᚐŴોᡯሁƸዌݣƴƠƳƍưƘƩƞƍŵLJƨŴɢɟᓳɦሁưᄊ੷Ơƨئ
ӳƴƸŴϋᢿƷᢿԼƴ৖ǛᚑǕƵǑƏҗЎදॖƠƯƘƩƞƍŵ
ȕȩȃǷȥǛʴƷႸƴᡈƮƚƯજࢨƠƳƍưƘƩƞƍŵႸƷᡈƘưȕȩȃǷȥǛႆή
ƢǔƱᙻщᨦܹǛឪƜƢүᨖࣱƕƋǓLJƢŵཎƴʐ࠷δǛજࢨƢǔƱƖƸ 1m ˌɥᩉ
ǕƯƘƩƞƍŵ
ǫȡȩƷțȃȈǷȥȸƴȕȩȃǷȥǛ੗ዓƠƯ̅ဇƢǔƱƖƴƸŴǫȡȩƷǷȳǯȭ
ǿȸȟȊȫƴ৖ǛᚑǕƳƍưƘƩƞƍŵ᭗ᩓןƕƔƔǓज़ᩓƢǔƜƱƕƋǓLJƢŵ
ӧ༓ࣱƷǬǹƕٻൢɶƴ܍נƢǔƓƦǕƷƋǔئ৑ưƸŴ̅ဇƠƳƍưƘƩƞƍŵ້
໎ƷҾ׆ƱƳǓLJƢŵ
ᵈᗧ
ӕǓৢƍǛᛚǔƱŴ̅ဇᎍƕᨦܹǛ᝟ƏƔŴཋႎ੷ܹƕႆဃƢǔӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
ƜƷȕȩȃǷȥǛȚȳǿȃǯǹ AF ɟაȬȕǫȡȩˌٳƷǫȡȩƴƸ̅ဇƠƳƍưƘ
Ʃƞƍŵᛚѣ˺ǍǫȡȩƷᩓ܇ׅែƴफࢨ᪪ǛӏDžƢӧᏡࣱƕƋǓLJƢŵ
ƜƷȕȩȃǷȥƸ᧸൦ನᡯƴƳƬƯƍLJƤǜŵᩋټǍ൦ᡀư̅ဇƢǔƱƖƸŴ຤ǒƞ
ƳƍǑƏƴදॖƠƯɦƞƍŵ൦ƕϋᢿƴλǓᡂLjLJƢƱ૏ᨦƷҾ׆ƴƳǓLJƢŵ
țdzȪƷٶƍئ৑ǍŴ᭗ภŴٶ฻ƴƳǔئ৑ƴ્ፗƠƳƍưƘƩƞƍŵ૏ᨦǍ້໎Ʒ
Ҿ׆ƱƳǓLJƢŵ
࣯ນƳภࡇ٭҄ƴǑǓŴȕȩȃǷȥϋᢿƴኽᩧƕဃơǔƜƱƕƋǓLJƢŵ݊ƍދٳƔ
ǒଡ଼ƔƍܴϋƴλǔƱƖƳƲƸŴDZȸǹǍȓȋȸȫᘥƴλǕŴԗ׊ƷภࡇƴƳơLJƤ
ƯƔǒ̅ဇƠƯƘƩƞƍŵ
᧸ᖓдƸȕȩȃǷȥƴफࢨ᪪ǛɨƑLJƢŵǿȳǹǍ਀λƳƲƴ̬ሥƠƳƍưƘƩƞƍŵ
ǷȳȊȸŴșȳǸȳሁƷஊೞ๋дưਚƔƳƍưƘƩƞƍŵ٭ᑥŴ٭࢟ሁƷҾ׆ƱƳǓ
LJƢŵ
ȕȩȃǷȥƸ̅ဇƤƣƴ્ፗƢǔƱࣱᏡƕэ҄ƠLJƢŵᲫȶஉƴᲫࡇǛႸܤƴႆήȆ
ǹȈǛૠׅᘍƬƯƘƩƞƍŵ
Thank you very much for purchasing the Sigma EF-610 DG ST PA-PTTL Electronic Flash.
This product is specifically developed for the PENTAX autofocus SLR cameras. Depending
on the camera model, functions and operation may vary. Please read this instruction
booklet carefully. To add to your enjoyment of photography, the flash has a variety of
features. To make the most of all these features, and to get the maximum performance and
enjoyment from your flash, please read this instruction booklet, together with your camera’s
instruction manual, before using the flash, and also keep it handy for your future reference.
PRECAUTIONS DESCRIPTION OF THE PARTS (fig.1)
1.Flash Head 2.AF Auxiliary Light 3.Shoe Ring 4.Shoe 5.Bounce Angle; Up and Down
6.Swivel Lock and Release Button; Right and Left 7.Bounce Angle; Right and Left
8.Battery Cover 9.Flash Coverage Angle Indicator
10.Bounce Lock and Release Button; Up and Down 11
.TEST Button 12.Ready Light
13.Power Switch 14.
Catch Light Panel 15.Wide Panel
ABOUT THE BATTERY
This flash unit uses four “AA” type Alkaline dry cell batteries or Ni-Cad, Ni-MH,
rechargeable batteries. Manganese batteries can also be used but as they have a shorter
life than Alkaline batteries, we do not recommend using them. Please replace batteries if it
takes more than 30seconds to light the Ready Lamp.
Š
To assure proper electrical contact, clean the battery terminals before installing the batteries
ŠNiCad batteries do not have standardized contacts. If you use NiCad batteries, please
confirm that the battery contacts touch the battery compartment properly.
ŠTo prevent battery explosion, leakage or overheating, use four new AA batteries of the
same type and brand. Do not mix the type or new and used batteries.
ŠDo not disassemble or short-circuit batteries, or expose them fire or water; they may
explode. Also, do not recharge the batteries other than Ni-Cd rechargeable batteries.
ŠWhen the flash will not be used for an extended period of time, remove the batteries from
the flash, to avoid the possibility of damage from leakage.
ŠBattery performance decreases at low temperatures. Keep batteries insulated when
using the flash in cold weather.
ŠAs with any flash, it is recommended you carry spare batteries when on a long trip, or
when photographing outdoors in cold weather.
BATTERY LOADING
1. Be sure to set the Power Switch to the off position then slide, the battery cover in the
direction of the arrow to open (fig.2).
2. Insert four AA size batteries into the battery chamber. Be sure the + and – ends of the
batteries are aligned according to the diagram in the chamber (fig.3).
3. Close the cover.
4. Slide the Power Switch to the ON position. After few seconds, the Ready Lamp will light,
indicating that the flash unit can be fired.
5. Please press the “Test Button” to be sure that the flash is working properly.
ŠIf the battery power is not sufficient, or if there is an electronic information error, the flash
coverage angle indicator will blink to indicate the condition.
ATTACHING AND REMOVING THE FLASH TO AND FROM THE CAMERA
Be sure turn off the Power Switch. Then insert the Shoe Base into the hot shoe on the
camera and turn the Shoe Locking Ring until it is tight (fig.4)(fig.5).
ŠWhen you attach or remove the flash, grasp the bottom of the flash to prevent damage to
the shoe foot and camera’s hot shoe.
ŠIf the camera’s built-in flash is set in up position, please close it before you attach the
flash unit.
ŠTo remove the flash, rotate the shoe-locking ring in the opposite direction of ŻLOCK
mark, until it stops.
TTL AUTO FLASH
In the TTL AUTO Mode, the camera will control the amount of flash lighting to get the
appropriate exposure for the subject.
1. Set the camera’s exposure mode to P (PICT) Mode.
2. Slide the Power Switch to the TTL Position.
ŠIf the flash coverage angle indicator blinks when you turn on the power of your flash,
please make sure that the flash head bounce angle is adjusted to the normal (0˚)
position.
3. Focus onto the subject.
4. Press the shutter button after the flash is charged.
ŠAfter a picture is taken, and the film receives appropriate exposure, the Ready Lamp will
blink. If the Ready Lamp does not blink, it indicates that the flash light was not sufficient
for that particular situation. Please retake the picture at a distance closer to the subject.
(In the case of digital SLR cameras, “Flash Exposure Level” cannot be confirmed from
the camera’s viewfinder display or from the blinking Ready Lamp of the flash. Please
confirm the Flash Exposure Level visually from the image that you capture.)
ŠThe AF Auxiliary Light will turn on automatically as you focus on a dark area. Note:
Effective distance is up to about 0.7 to 9 meter (2.3-29.5 feet).
ŠWhen the flash is fully charged, the flash mark will appear in the finder. If the shutter is
released before the flash is fully charged, the camera will take the picture at a slow
shutter speed, with no flash.
ŠTo conserve battery power, the flash unit automatically turns itself off when the flash is
not used within approximately 180 seconds. To turn the flash on again, depress the
“TEST” button or the camera shutter button, halfway.
ŠWhen you use with DA, DFA, FA, FAJ, F type lenses or SIGMA AF lenses, the flash will
be automatically set the zoom head position according to the focal length of your lens. In
case of other combinations, the flash coverage angle will be set to 24mm.
ŠPlease refer tożchart.1Žfor the effective distance ranges.
USING FLASH IN OTHER CAMERA MODES
Shutter Speed Priority Setting
By selecting the Tv mode of the camera, you can set the shutter speed from 30sec. to 1/X
sync speed. When you set the desired shutter speed, the camera will select the appropriate
aperture value for the background.
Aperture Priority Setting
By selecting the Av mode of your camera, the camera will select the appropriate shutter
speed for the background.
When used with M Mode
You can set the desired shutter speed and aperture value. The sync speed of camera is
30sec. If you adjust exposure according to the exposure meter indication, the camera will
work as for Daylight synchronization flash or slow synchronization.
MANUAL FLASH OPERATION
This flash unit can be used in Manual Mode at full power and at 1/16 power.
1. Set the camera’s exposure mode to Manual / M mode.
2. Slide the flash unit’s Power Switch to MH (full flash power) or to ML (1/16 flash power).
3. Focus on the subject and set the camera’s F-stop, using the exposure calculated by the
formula shown below:
F-stop = Guide Number (G.N.) h Flash to Subject Distance (m)
4. After the flash is fully charged, press he Shutter Release button to take the picture.
Guide Number will change according to the Zoom Head position, (see
ż
chart.2
Ž
). Guide Number
will also change according to film speed (ISO),(see
ż
chart.3
Ž
). In the case of non-ISO100 speed
films, multiply theżchart.3Žnumber by theżchart.2Žnumber. For example, using ISO200 film,
Zoom Head position for 24mm and the MH mode; multiply theżchart.3Žnumber ”1.4” by the
żchart.2Žnumber “34.0”: 34.0g1.4=47.6. This will be the new effective Guide Number
(G.N.) in meters. To determine the G.N. in feet, multiply the G.N. in meters by 3.3.
EX. If flash to subject distance is 8.5 meters:
F-stop = 47.6 h 8.5 = 5.6 (5.6 is the F-stop to set on the camera.)
When repeatedly using the flash rapidly in the MH mode, it should be allowed to “rest” for
about 10 minutes after each 20 flashes. If used under the same conditions in the ML mode,
the flash should be allowed to “rest” after each 40 flashes.
WIDE PANEL
This flashgun is equipped with a built-in wide panel, which can provide an ultra wide 17mm
angle of coverage. Slide out the wide panel and catch light panel and flip it down to cover
the flash’s head (fig.6-1). (Be careful to slide the panels out smoothly.) Then put the catch
light panel back in its place (fig.6-2). The coverage angle setting of the flash will be set to
17mm automatically.
ŠThe flash coverage angle indicator will show that the wide panel is in use by blinking the
both end values (24mm and 105mm) slowly (1sec each time).
ŠIf the built-in wide panel comes off accidentally, adjustment mechanism of flash coverage
angle will not function. In this case please contact the store where you have purchased
the flash, or a service station.
BOUNCE FLASH
When you take a photo with flash in a room, sometimes a strong shadow will appear behind
the subject, if you point the flash head upwards or sideways to reflect the light off the ceiling,
wall etc. the subject will be illuminated softly. Press the lock button and adjust the flash
head to set the bounce angle (fig.7).
UP: 0°, 60°, 75°, 90° DOWN: 0°,7°
RIGHT: 0°, 60°, 75°, 90c LEFT: 0°, 60°, 75°,90°, 120°, 150°, 180°
ŠThe picture will receive the color from the reflecting surface. Please choose a white
surface for bouncing.
CLOSE-UP EXPOSURES
For bounce flash can be tilted 7° downward for close-ups. The Flash will be effective only
for the subjects 0.5 meter to 2 meters.
ŠThe Flash coverage angle display will blink (2 times / second), when you set the flash
head tilted downward by 7c
CATCH LIGHT PANEL
This flash is equipped with a built-in catch light panel, which can create a catch light in the
eyes of the subject when the bounce flash mode is activated. Slide out the wide panel and
catch light panel (fig.8-1), and then put wide panel back in its place (fig.8-2). (Be careful to
slide the panels out smoothly.)
ŠTo create a catch light effectively, tilt the flash head upward 90 degrees and take pictures
at a close distance (fig.9).
Symbol denotes the important points, where warning and caution are required
.
Symbol contains information regarding the actions that must be avoided.

ENGLISH

Warning !!
Using the product disregarding this warning sign might cause serious injury or other dangerous results.
This flash contains high voltage circuits. To avoid electric shock or burns, do not
attempt to disassemble the flash. If the outside shell of the unit is broken or cracked,
do not touch the mechanism inside.
Do not fire the flash close to eyes. Otherwise the bright light could damage the eyes. Keep
at least 1m/3feet distance between face and the flash unit, when taking a picture with flash.
Do not touch the synchro terminal of your camera when the flash is attached to hot
shoe. High voltage circuitry could cause electric shock.
Never use your camera in an environment where flammable, burnable, gas, liquids o
r
chemicals, etc, exist. Otherwise, it might cause fire or explosion.
Caution!!
Using the product disregarding this caution sign might cause injury or damage.
Do not use this flash unit on any camera other than the PENTAX AF series cameras;
otherwise the flash may damage the circuitry of these cameras.
This flash unit is not waterproof. When using the flash and camera in the rain or sno
w
or near water, keep it from getting wet. It is often impractical to repair internal electrical
components damaged by water.
Never subject the flash and camera to shock, dust, high temperature or humidity.
These factors might cause fire or malfunctioning of your equipment.
When the flash is subjected to sudden temperature change, as when the flash unit is
brought from a cold exterior to warm interior, condensation might form inside. In such
a case, place your equipment in a sealed plastic bag before such a change, and do
not use the flash unit, until it reaches room temperature.
Do not store your flash in a drawer or cupboard etc., containing naphthalene, campho
r
or other insecticides. These chemicals will have negative effects on the flash unit.
Do not use a thinner, Benzene or other cleaning agents to remove dirt or finger prints
from the component. Clean with a soft, moistened cloth.
For extended storage, choose a cool dry place, preferably with good ventilation. It is
recommended that the flash be charged and fired several times a month, to maintain
proper capacitor functioning.
Vielen Dank, dass Sie sich für ein SIGMA EF-610 DG ST PA-PTTL Blitzgerät entschieden
haben. Dieses Produkt wurde speziell für den Einsatz an Spiegelreflexkameras der
PENTAX AF entwickelt. Abhängig von dem jeweiligen Kameramodell können Funktionen
und Handhabung differieren. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung bezogen auf Ihr
Kameramodell sorgfältig durch. Um Ihre Freude an der Fotografie zu steigern, besitzt dieses
Gerät eine Vielzahl von Ausstattungsmerkmalen. Sie sollten diese Gebrauchsanleitung im
Zusammenhang mit Ihrer Kamerabedienungsanleitung studieren und für zukünftiges
Nachschlagen griffbereit halten, um die Funktionen in vollem Umfang nutzen und die
maximale Leistung des Gerätes ausschöpfen zu können.
VORSICHTSMAßNAHMEN BESCHREIBUNG DER TEILE (fig.1)
1.Blitzkopf 2.AF-Hilfsilluminator 3.Klemmrad 4.Aufsteckfuß 5.Verstellwinkel vertikal
6.
Schwenkver –u. entriegelung horizontal
7.
Schwenkwinkel horizontal
8.
Batteriefachdeckel
9.Zoomanzeige 10.Verstellver –u. entriegelung vertikal 11.Testauslöser <TEST>
12.Bereitschaftslampe 13.Hauptschalter 14. Reflektorfolie 15. Weitwinkelstreuscheibe
BATTERIEHINWEISE
Dieses Blitzgerät benötigt vier „AA“ Alkaline Trockenbatterien oder wiederaufladbare
Ni-Cad oder Ni-MH Akkus. Wechseln Sie den kompletten Batteriesatz aus, wenn die
Aufladezeit mehr als 30 Sekunden beträgt.
Š
Um einwandfreien elektrischen Kontakt zu gewährleisten, reinigen Sie die Batteriekontakte,
bevor Sie die Batterien einsetzen.
Š
NiCad Akkus besitzen keine standardisierten Kontakte. Falls Sie NiCad Akkus verwenden
,
vergewissern Sie sich, dass die Batteriekontakte jene des Batteriefaches einwandfrei berühren.
ŠVerwenden Sie ausschließlich vier frische „AA“ Mignonzellen einer Marke und eines Typs,
um die Gefahr des Platzens einer Batterie, des Austritts von Batteriesäure oder der
Überhitzung vorzubeugen. Mischen Sie keinesfalls frische und gebrauchte Batterien.
ŠBatterien dürfen weder geöffnet, noch kurzgeschlossen bzw. ins Feuer geworfen werden,
da sie explodieren können. Zur Wiederaufladung dürfen nur hierfür geeignete Zellen
verwendet werden, wie etwa NiCad.
ŠWenn Sie das Blitzgerät längere Zeit nicht benutzen wollen, entnehmen Sie bitte die
Batterien, um Schäden durch austretende Batteriesäure zu verhindern.
Š
Bei niedrigen Temperaturen lässt die Leistung jeder Batterie nach. Bewahren Sie die Batterien
daher bei kalter Witterung bis zur Aufnahme getrennt vom Blitzgerät möglichst körperwarm auf.
ŠWie bei jedem Blitzgerät empfiehlt sich die Mitnahme von Ersatzbatterien auf einer Reise
oder für Außenaufnahmen bei winterlichen Temperaturen.
EINLEGEN DER BATTERIEN
1. Vergewissern Sie sich, dass der Hauptschalter auf OFF steht und öffnen Sie den
Batteriefachdeckel durch Schieben in Pfeilrichtung und klappen Sie ihn nach oben (fig.2).
2. Setzen Sie vier Mignonzellen Typ „AA“ entsprechend der Markierung der Polung (+ und
-
) in das Batteriefach ein (fig.3).
3. Schließen Sie den Batteriefachdeckel.
4. Schalten Sie das Gerät am Hauptschalter ein. Nach einigen Sekunden leuchtet die
Blitzbereitschaftslampe auf und zeigt somit an, dass das Gerät nunmehr zündbereit ist.
5. Um sich von der Funktionsfähigkeit durch einen Probeblitz zu überzeugen, genügt ein
Druck auf den Testauslöser.
ŠDie Zoomanzeige blinkt, wenn die Batterieleistung nicht mehr ausreicht oder wenn ein
Fehler beim Datenaustausch vorliegt.
ANBRINGEN UND ABNEHMEN DES BLITZGERÄTES
Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Schieben Sie dann den
Aufsteckfuß des Blitzes in den Zubehörschuh der Kamera und drehen Sie das Klemmrad
handfest an. (fig.4)(fig.5).
ŠFassen Sie das Gerät zum Ansetzen bzw. Abnehmen ausschließlich an seinem Unterteil
an, um Beschädigungen am Steckfuß oder am Zubehörschuh der Kamera zu vermeiden.
ŠFalls der eingebaute Blitz der Kamera ausgeklappt sein sollte, muss er vor dem
Anbringen des EF 610 eingeklappt werden.
ŠUm den Blitz abzunehmen, drehen Sie das Klemmrad in entgegengesetzter Richtung der
ŻLOCK-Markierung bis zum Anschlag.
TTL BLITZAUTOMATIK
Im TTL-Blitzautomatikbetrieb kontrolliert die Kamera die abgeblitzte Lichtmenge, so- dass
sich daraus die korrekte Belichtung des Hauptobjektes ergibt.
1. Stellen Sie die Kamera auf Programmautomatik P(PICT).
2. Schieben Sie den Hauptschalter in die Position “TTL”.
ŠFalls die Anzeige des Ausleuchtwinkels beim Einschalten des Gerätes blinken sollte,
vergewissern Sie sich bitte, dass sich der Blitzkopf in der normalen Position (0) befindet.
3. Stellen Sie scharf.
4. Warten Sie, bis der Blitz zündbereit ist, und drücken Sie den Auslöser zur Aufnahme.
ŠWenn der Film korrekt belichtet wurde, blinkt die Bereitschaftslampe des Blitzgerätes
nach dem Auslösen. Sollte die Bereitschaftslampe nicht blinken, konnte keine
ausreichende Blitzbelichtung in dieser Situation erzielt werden. Wiederholen Sie in diesem
Fall bitte die Aufnahme aus kürzerer Aufnahmeentfernung. (Beim Einsatz an einer
digitalen SLR Kamera kann die Blitzbelichtungskontrolle nicht durch die Sucheranzeige
oder die blinkende Bereitschaftslampe des Blitzgerätes erfolgen. Bitte kontrollieren Sie die
Belichtung in diesem Fall durch die visuelle Kontrolle des aufgezeichneten Bildes.)
ŠDas AF-Hilfslicht schaltet sich automatisch ein, wenn Sie ein Motiv im Dunkeln anvisieren.
Seine Reichweite beträgt ca. 0,7 bis 9 Meter.
Š
Sobald das Blitzgerät die volle Ladekapazität erreicht hat, erscheint die Bereitschaftsanzeige
im Sucher. Wenn der Auslöser vor Erreichen der Zündbereitschaft betätigt wird, löst die
Kamera entsprechend der Lichtverhältnisse mit langer Verschlusszeit aus.
ŠUm Strom zu sparen, schaltet sich das Gerät 180 Sekunden nach der letzten Betätigung
automatisch ab. Zur Wiedereinschaltung genügt ein Druck auf den Testauslöser oder das
Antippen des Kameraauslösers.
Š
Wenn Sie ein Objektiv des Types DA, DFA, FA, FAJ, F oder SIGMA AF Objektive verwenden,
wird der Ausleuchtwinkel am Blitzkopf automatisch entsprechend der verwendeten
Objektivbrennweite eingestellt.
ŠBitte lesen Sie die Blitzreichweiten aus derżTabelle 1Žab.
EINSATZ DES BLITZGERÄTES IN ANDEREN BETRIEBSEINSTELLUNGEN
Einsatz mit Blendenautomatik
Je nach gewählter Verschlusszeit ermittelt die Kamera die passende Blende entsprechend
der Helligkeit des Motivs. Sie können keine kürzere Verschlusszeit wählen als die
Synchronzeit der Kamera.
Einsatz mit Zeitautomatik
Bei Wahl der Zeitautomatik ermittelt die Kamera zur vorgewählten Blende die passende
Verschlusszeit zur Helligkeit des Hintergrundes.
Einsatz mit manueller Einstellung
In dieser Betriebsart können Sie sowohl die Blende als auch die Verschlusszeit in dem
Bereich zwischen der Synchronzeit und B (bulb = beliebig) vorwählen.
MANUELLER BLITZBETRIEB
Der Blitz kann im Manuellbetrieb mit voller Leistung oder 1/16 Leistung eingesetzt werden.
1. Schalten Sie die Kamera auf M.
2. Schieben Sie den Hauptsch des Blitzgerätes auf
MH
(volle Leistug) oder
ML
(1/16 Leistung.)
3. Fokussieren Sie und stellen Sie dann die Blende ein, die Sie entsprechend der folgenden
Formel berechnen können: Blende = Leitzahl : Entfernung zum Motiv.
4. Wenn der Blitz voll geladen ist drücken Sie auf den Auslöser, um die Aufnahme zu machen.
Die Leitzahl ändert sich, wenn sich die Einstellung des Zoomreflektors ändert (siehe
żTabelle.2Ž). Die leitzahl hängt ebenfalls von der Filmempfindlichkeit ab (sieheżTabelle.3Ž).
Wenn Sie einen Film verwenden. der eine andere Empfindlichkeit als ISO 100 hat,
multiplizieren Sie die Leitzahl ausżTabelle.2Žmit dem Filmempfindlichkeltsfaktor aus
żTabelle.3Ž. Ein Beispiel : Sie verwenden einen Film mit ISO 200 bei einer Einstellung des
Zoomreflektors auf 24mm und mit voller Blitzleistung. Multiplizieren Sie die Leitzahl 34.0
(fue 24mm ausżTabelle.2Ž) mit dem Faktor 1.4 (für ISO 200 ausżTabelle.3Ž) :
34.0×1.4=47.6 Die effektive Leitzahl ist also 47.6.
Wenn das Motiv beispielsweise 8.5m entfernt ist, errechnet sich die Arbeitsblende
folgendermaßen : 47.6 : 8.5 = 5.6. Es muß also Blende 5.6 an der Kamera oder am objektiv
direkt eingestellt werden.
WEITWINKELSTREUSCHEIBE
Das Blitzgerät ist mit einer eingebauten Weitwinkelstreuscheibe ausgestattet, die die
Ausleuchtung des Bildwinkels eines 17mm Objektivs ermöglicht. Ziehen Sie die
Weitwinkelstreuscheibe gemeinsam mit der eingebauten Reflektorfolie vorsichtig heraus
und klappen Sie ausschließlich die Weitwinkelstreuscheibe vor den Blitzkopf (fig.6-1).
Anschließend schieben Sie nur die Reflektorfolie wieder zurück (fig.6-2). Der
Ausleuchtwinkel des Blitzgeräts stellt sich nun automatisch auf 17mm.
ŠDie Anzeige des Ausleuchtwinkels zeigt durch langsames Blinken (1x pro Sekunde) der
beiden Endwerte (24mm und 105mm) den Einsatz der Weitwinkelstreuscheibe an.
ŠSollte die eingebaute Weitwinkelstreuscheibe versehentlich abgerissen werden,
funktioniert der Einstellmechanismus des Ausleuchtwinkels nicht mehr. In diesem Fall
wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an einen autorisierten SIGMA Service.
INDIREKTES BLITZEN
Bei Blitzaufnahmen in Innenräumen erscheint häufig ein harter Schlagschatten hinter Ihrem
direkt angeblitzten Objekt. Wenn Sie den Blitzreflektor jedoch nach oben neigen und das
Blitzlicht somit indirekt über eine Decke auf ihr Motiv fällt, erreichen Sie eine wesentlich
weichere Ausleuchtung. Drücken Sie die Entriegelungstaste und neigen Sie den Blitzkopf in
den gewünschten Winkel (fig.7).
Vertikal, aufwärts: 0,60,75 und 90° abwärts: 0 und
Horizontal, rechts: 0,60,75 und 90° links: 0,60,75,90,120,150 und 180°
ŠDas Motiv wird in die Farbe der reflektierenden Oberfläche getaucht. Wählen Sie deshalb
bitte eine weiße Oberfläche für das indirekte Blitzen.
NAHAUFNAHMEN
Der Blitzkopf kann für Nahaufnahmen um 7°nach unten geneigt werden. Die effektive
Ausleuchtung ist in diesem Fall nur für Motive in einem Abstand zwischen 0,5 und 2 Metern
gegeben.
ŠDie Anzeige des Ausleuchtwinkels blinkt (2x pro Sekunde), wenn der Blitzkopf um 7°
abwärts geneigt wird.
EINGEBAUTE REFLEKTORFOLIE
Das Blitzgerät ist mit einer eingebauten Reflektorfolie ausgestattet, die eine dezente frontale
Aufhellung beim indirekten Blitzen gestattet (bspw. ein Lichtreflex im Auge des Models). Ziehen
Sie die Weitwinkelstreuscheibe gemeinsam mit der eingebauten Reflektorfolie vorsichtig heraus
(fig.8-1) und schieben Sie nur die Weitwinkelstreuscheibe wieder zurück (fig.8-2).
ŠNeigen Sie für eine natürliche Ausleuchtung mit dezenter frontaler Aufhellung den
Blitzkopf um 90 Grad nach oben und fotografieren Sie aus kurzer Entfernung (fig.9).

DEUTSCH

Dieses Symbol verweist auf die wichtigen Punkte, an denen Vorsicht geboten ist.
Dieses Symbol enthält Informationen bezüglich zu unterlassender Handlungen.
Achtung!!
Benutzen Sie dieses Blitzgerät nicht an einer anderen Kamera als an einer de
r
PENTAX AF; andernfalls könnte der Blitz die Schaltkreise der Kamera beschädigen.
Dieses Blitzgerät ist nicht wasserdicht. Wenn Sie die Ausrüstung im Regen, Schnee
oder in der Nähe von Wasser verwenden, bewahren Sie sie davor, nass zu werden.
Es ist häufig unmöglich, Wasserschäden interner elektrischer Komponenten zu reparieren.
Setzen Sie das Blitzgerät niemals Stößen, Staub, Hitze oder Feuchtigkeit aus. Diese
Faktoren könnten einen Brand oder Fehlfunktionen Ihrer Ausrüstung verursachen.
Wenn das Gerät plötzlichen Temperaturschwankungen ausgesetzt, etwa aus eine
r
kalten Umgebung in einen warmen Innenraum gebracht wird, kann sich
Kondensniederschlag im Inneren des Gerätes bilden. In solchen Fällen stecken Sie
das Gerät bitte vor dem Temperaturwechsel in eine zu verschließende Plastiktasche
und benutzen Sie es erst wieder, wenn es sich der Raumtemperatur angepasst hat.
Bewahren Sie das Gerät nicht in einer Schublade oder einem Schrank auf, wo es
schädlichen Dämpfen wie derer von Naphthalin, Kampfer oder Insektiziden ausgesetzt ist.
Verwenden Sie weder Verdünner, Benzin noch andere Reinigungsmittel, um Schmutz
oder Fingerabdrücke von dem Gerät zu entfernen. Benutzen Sie ein weiches,
gegebenenfalls angefeuchtetes, fusselfreies Tuch.
Bewahren Sie das Blitzgerät an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort auf.
Lösen Sie den Blitz von Zeit zu Zeit aus, um seine volle Leistungsfähigkeit langfristig
zu erhalten.
Wenn Sie die entsprechenden Hinweise nicht befolgen, können Verletzungen
oder Schäden entstehen.
Warnung!!
Dieses Blitzgerät enthält hochspannungsführende Schaltkreise. Um elektrische Schläge
oder Verbrennungen zu vermeiden, versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen. Sollte das
äußere Gehäuse gebrochen oder zersprungen sein, berühren Sie keine inneren Geräteteile.
Blitzen Sie nicht aus kurzer Entfernung direkt in die Augen. Andernfalls kann das grelle
Licht die Augen verletzen. Halten Sie beim Fotografieren zumindest einen Abstand von
einem Meter zwischen Gesicht und Blitzgerät ein.
Berühren Sie nicht einen eventuell zusätzlich vorhanden Blitzkontakt (X) Ihrer Kamera,
wenn das Blitzgerät im Zubehörschuh steckt. Hochspannungsführende Stromkreise
könnten einen elektrischen Stromschlag verursachen.
Benutzen Sie Ihre Ausrüstung nie in der Umgebung entflammbarer, brennbarer Gase,
Flüssigkeiten oder Chemikalien etc. Andernfalls könnte dies zu einem Brand ode
r
einer Explosion führen.
Wenn Sie die entsprechenden Hinweise nicht befolgen, kann dies zu
ernsthaften Verletzungen oder anderen gefährlichen Folgen führen.
Nous vous remercions d'avoir choisi le flash électronique Sigma EF-610 DG ST PA-PTTL.
Ce produit a été conçu spécifiquement pour être utilisé avec les boîtiers reflex PENTAX AF.
Les fonctions et le mode opératoire pouvant varier d'un appareil à l'autre, nous vous
recommandons de vous référer au mode d'emploi de votre boîtier. Ce flash dispose d'une
grande diversité de fonctions qui vous augmenteront le plaisir que vous éprouvez à faire de
la photographie. Pour profiter au mieux de ses possibilités et en tirer le meilleur parti, nous
vous suggérons de lire attentivement ce mode d'emploi avant toute utilisation, en ayant
sous la main celui de votre appareil. Nous vous conseillons également de le garder
toujours à portée de main.
PRECAUTIONS DESCRIPTION DES ELEMENTS (fig.1)
1.Tête Flash 2.Illuminateur d'assistance AF 3.Vis de blocage du sabot 4.Sabot
5.Angle d'inclinaison : Haut et Bas 6.Verrouillage du pivotement Droite et Gauche
7.Angle de rotation : Droite et Gauche 8.Couvercle du compartiment piles
9.Témoin de position de la tête zoom 10.Verrouillage de la tête orientable Haut et Bas
11.Bouton TEST 12.Lampe témoin de charge 13.Interrupteur
14. Réflecteur de lumière 15.Elargisseur d'angle
ALIMENTATION ELECTRIQUE
Ce flash fonctionne avec quatre piles alcalines ou quatre accus rechargeables Ni-Cd ou
Ni-MH de type “AA”. Des piles au manganèse peuvent aussi être utilisées, mais leur durée
d'utilisation est plus courte que celle des piles alcalines, et leur usage n'est donc pas
conseillé. Remplacez les piles dès que le temps de charge excède 30 secondes.
ŠNettoyez les contacts des piles avant installation pour assurer une bonne conductivité
ŠLes accus Ni-Cd n'étant pas standardisés, vérifiez les contacts avec les extrémités du
compartiment de piles.
ŠAfin d'éviter tout risque d'explosion, d'écoulement ou de surchauffe, utilisez toujours
quatre piles AA neuves de même type et de la même marque. Ne mélangez ni différents
types, ni des piles neuves avec des piles usagées.
ŠNe cherchez pas à démonter les piles, ni à les décharger. Ne les exposez ni au feu, ni à
l'eau : il y aurait danger d'explosion. De même, ne cherchez pas à recharger des piles,
ou des accumulateurs autres que des accus Ni-Cd ou Ni-Mh.
ŠSi vous n'utilisez pas le flash pendant une longue période, ôtez les piles afin d'éviter tout
risque d'écoulement.
ŠLa performance des piles diminue sous de basses températures. Protégez-les du froid
lorsque vous utilisez le flash par temps froid.
ŠIl est toujours recommandé d'emmener des piles de rechange lors d'un long voyage ou
en cas d'utilisation par grand froid.
MISE EN PLACE DES PILES
1. Assurez-vous que le flash est éteint (interrupteur principal en position "OFF"). Ouvrez alors
le compartiment de piles en faisant glisser le couvercle dans le sens de la flèche (fig.2).
2. Insérez quatre piles AA dans le compartiment de piles, en respectant les polarités + et –
comme indiqué sur les parois (fig.3).
3. Refermez le couvercle
4. Allumez le flash en plaçant l'interrupteur en position "TTL". Après quelques secondes, la
lampe témoin de charge s'allume, indiquant que le flash est prêt à fonctionner.
5. Appuyez sur le bouton TEST pour vous assurer que le flash fonctionne correctement.
ŠSi la puissance des piles est insuffisante, ou s’il y a une anomalie électronique, le témoin
de tête zoom clignote pour vous en avertir.
MISE EN PLACE ET RETRAIT DU FLASH
Assurez-vous que le flash est éteint. Placez ensuite le sabot du flash dans la griffe porte
flash de l'appareil et tournez la vis de verrouillage pour bloquer le sabot. (fig.4)(fig.5).
ŠLorsque vous attachez ou retirez le flash, tenez bien le corps du flash afin d'éviter
d'endommager le sabot ou la griffe porte flash.
ŠSi le flash intégré du boîtier est relevé, rabaissez-le avant de mettre en place le flash sur
la griffe.
ŠPour retirer le flash, débloquez le sabot en tournant la vis de verrouillage dans le sens
inverse au symbole ŻLOCK jusqu'en butée.
FLASH AUTOMATIQUE TTL
En mode TTL AUTO, l'appareil assure le contrôle de la quantité de lumière nécessaire pour
assurer une exposition correcte du sujet.
1. Sélectionnez le mode d'exposition
P
(PICT) sur le boîtier.
2. Placez l’interrupteur en position TTL.
ŠSi le témoin d'angle de couverture clignote lorsque vous mettez le flash sous tension,
assurez-vous que la tête orientable est bien en position normale (0˚).
3. Faites la mise au point sur le sujet.
4. Appuyez sur le déclencheur lorsque le flash est chargé.
ŠSi la pellicule est correctement exposée, le témoin de charge clignote après la prise de
vue. Si la lampe ne clignote pas, ceci indique que la quantité de lumière était insuffisante.
Reprenez alors la photo à une moindre distance. (Avec un boîtier numérique, l'exposition
au flash ne peut pas être confirmée dans le viseur ou par le témoin de charge. Il faut
vérifier l'exposition visuellement sur l'écran ACL du boîtier).
ŠLe faisceau d'assistance AF s'active automatiquement si vous photographiez dans le noir.
Il est opérant jusqu'à une distance de 0.7~9 mètres (2.3~29.5 pieds).
ŠLorsque le flash est à pleine charge, le témoin de flash apparaît dans le viseur. Si
l'obturateur est activé avant la pleine charge, la photo se prendra à une vitesse
d'obturation lente.
ŠLe flash se met en veille automatiquement après environ 180 secondes de
non-activation, afin de préserver la puissance des piles. Pour le remettre en route,
appuyez sur le bouton TEST ou appuyez à mi-course sur le déclencheur de l'appareil.
ŠSi vous utilisez un objectif de type DA, DFA, FA, FAJ, F ou un objectif SIGMA AF, la tête
zoom ajustera automatiquement l'angle de couverture en fonction de la longueur focale
de l'objectif.
ŠVeuillez vous reporter aużTableau 1Žpour la plage des distances.
UTILISATION DU FLASH DANS LES AUTRES MODES
Mode de priorité à la vitesse
Lorsque vous sélectionnez la vitesse souhaitée, l'appareil détermine la valeur d'ouverture
appropriée. Vous ne devez pas choisir une vitesse plus rapide que la vitesse de
synchronisation.
Mode de priorité à l'ouverture
En mode A, l'appareil sélectionne la vitesse appropriée à une exposition correcte de
l'arrière-plan.
Utilisation avec le mode manuel M
Vous pouvez sélectionner à la fois la vitesse et la valeur d'ouverture. La vitesse peut être
choisie entre la vitesse de synchronisation et la pose B (bulb).
MODE OPERATOIRE EN FLASH MANUEL
Le flash peut être utilisé en mode manuel à pleine puissance ou au 1/16 de puissance.
1. Sélectionnez le mode M sur le boîtier..
2. Placez l’interrupteur en position MH (flash à pleine puissance) ou en position ML (flash
au 1/16 de puissance).
3. Faites la mise au point et sélectionnez l’ouverture (F) du boîtier en utilisant la formule de
calcul suivante:
4.
Ouverture (valeur du diaphragme F) = Nombre Guide (NG) ÷ Distance du sujet au flash (m)
5. Lorsque le flash est à pleine charge, appuyez sur le déclencheur pour prendre la photo.
Le Nombre Guide varie en foncfion de la position de la tête zoomżvoir Tableau 2Ž. Il
change aussi selon la sensibilité (ISO) du film utiliséżvoir Tableau 3Ž. Pour les films de
sensibilité différente de 100 ISO, il fant multiplier la valeur du tableau 3 par le nombre du
tableau 2. Par exemple, si vous utilisez un flin de 200 ISO, avec la tête zoom en position
24mm et le le mode MH, multipliez par 1.4żTableau 3Žle nombre 34.0żTableau 2Ž, soit
1.4×34.0 = 47.6. Cette valeur est le Nombre Guide réel dans le cas présent.
Si la distance du flash au sujet est de 8.5 mètres, la valeur du diaphragme à sélectionner sera:
F = 47.6 ÷ 8.5 = 5.6 (sélectionnez donc F5.6 sur le boîtier.)
En cas d’utilisation intensive (éclairs répétés consécutivement), il est conseillé de laisser
“reposer” le flash 10 minutes environ, après chaque série de 20 éclairs en mode MH, ou de 40
éclairs en mode ML.
ELARGISSEUR D'ANGLE
Ce flash est pourvu d'un élargisseur d'angle intégré qui procure une couverture d'angle pour
une focale de 17mm. Pour l'utiliser, veuillez extraire avec précaution l'élargisseur et le
réflecteur et les rabattre devant la tête flash (fig.6-1). Remettez ensuite le réflecteur dans
son logement (fig.6-2). La couverture d'angle se règle automatiquement sur la focale 17mm.
ŠLorsque l'élargisseur d'angle est utilisé, le témoin de position de la tête zoom clignote
lentement (1 sec.) au niveau des valeurs (24mm et 105mm).
ŠSi l'élargisseur d'angle est arraché accidentellement, le mécanisme d'ajustement
automatique de la tête zoom ne fonctionne plus. Veuillez alors prendre contact avec
votre revendeur pour réparation.
FLASH INDIRECT
Lors d'une prise de vue au flash en intérieur, il est fréquent qu'une ombre indésirable
apparaisse derrière le sujet. Si vous orientez le réflecteur vers le plafond ou sur le côté vers
un mur, l'éclairage du sujet sera plus doux. Déverrouillez la tête orientable et orientez le
réflecteur pour réaliser un éclairage indirect. Les angles suivants sont possibles :
Vers le haut : 0°, 60°, 75°, 90° Vers le bas : 7°
A droite : 0°, 60°, 75°, 90° A gauche : 0°, 60°, 75°,90°, 120°, 150°, 180° (fig.7)
ŠLa lumière prenant la teinte de la surface sur laquelle elle se réfléchit, il est recommandé
de choisir une surface blanche.
PRISE DE VUE RAPPROCHEE
La tête peut être orientée de 7° vers le bas pour la prise de vue rapprochée. Cette position
ne doit être utilisée que pour des distances comprises entre 0,5 et 2 mètres.
ŠLe témoin de position de la tête zoom clignote (2 fois par seconde) lorsque le réflecteur
est incliné de 7cvers le bas.
REFLECTEUR DE LUMIERE
Ce flash est pourvu d'un réflecteur de lumière intégré qui permet de créer un effet de
lumière harmonieux dans les yeux du sujet en mode d'éclairage indirect. Pour l'utiliser,
veuillez extraire avec précaution l'élargisseur et le réflecteur (fig.8-1) et les rabattre devant
la tête flash. Remettez ensuite le diffuseur dans son logement (fig.8-2).
ŠPour tirer le meilleur parti du diffuseur, orientez la tête à 90° vers le haut et
photographiez à faible distance (fig.9).
Ce symbole marque un point important où la plus grande prudence est requise
Ce symbole correspond à une information qu’il convient de respecter

FRANÇAIS

Le non respect de cet avertissement pourrait entraîner un accident
ou endommager le produit.
Avertissement !!
N'utilisez ce flash que sur un boîtier PENTAX AF. Tout autre emploi pourrai
t
endommager les circuits électriques et électroniques de l'appareil.
Ce flash n'est pas étanche. Tenez-le à l'abri en cas d'utilisation sous la pluie, la neige
ou les embruns. Des circuits endommagés par l'eau sont souvent irréparables.
N'exposez pas votre flash, ni l'appareil, à un choc, à la poussière, à de très hautes
températures ou à l'humidité. Ces éléments pourraient causer des dégâts ou un
dysfonctionnement.
Si le flash est soumis à un brusque contraste de température, comme de passer d'un
extérieur froid à un intérieur bien chauffé, une condensation peut se former à
l'intérieur. Dans une telle circonstance, placez le flash dans un sac plastique fermé et
ne l'utilisez pas tant qu'il n'a pas atteint la température de la pièce.
Ne rangez pas le flash dans un tiroir ou une armoire contenant de la naphtaline, du
camphre ou tout autre insecticide. Ceci pourrait provoquer des dysfonctionnements.
N'employez pas de dissolvant, de benzène ou tout autre agent chimique pour nettoye
r
votre flash ou enlever des traces de doigts. N'utilisez qu'un chiffon doux et humide.
En cas de stockage prolongé, placez le flash dans un endroit sec et tempéré, de
préférence ventilé. Faites le fonctionner plusieurs fois par mois pour entretenir le
condensateur.
La non prise en compte de cette mise en garde pourrait entraîner un
accident grave ou un dommage sérieux au produit.
Mise en garde !!
Ce flash comprend des circuits électriques à haut voltage. N'essayez jamais de
démonter le produit, ceci pouvant entraîner une électrocution ou une brûlure. Si la
coque est cassée ou fêlée, ne touchez pas les composants internes.
Ne déclenchez jamais d'éclair à proximité des yeux. L'intensité lumineuse pourrait
créer des dommages irréversibles. Laissez toujours une distance d'au moins 1m/3
pieds entre le visage et l'appareil lorsque vous photographiez avec le flash.
Ne touchez pas la griffe lorsque le flash est monté sur l'appareil. Vous pourriez subi
une décharge à haute tension.
N'utilisez jamais le flash dans un environnement de produits inflammables tels que
gaz, produits chimiques, solvants, etc…en raison de risques d'incendie ou d'explosion.
Hartelijk dank voor de aankoop van de Sigma EF-610 DG ST PA-PTTL electronenflitser. Dit
product is speciaal ontworpen voor de PENTAX AF camera’s. Afhankelijk van het gebruikte
cameramodel kunnen de diverse functies afwijken. Wij adviseren u deze gebruiksaanwijzing
aandachtig te lezen. De talloze aantrekkelijke extra’s van deze flitser vormen een welkome
uitbreiding van uw fotografische mogelijkheden. Om uw flitser op de juiste wijze in te stellen
en optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden, raden wij u aan deze gebruiksaanwijzing
aandachtig door te lezen en tevens de gebruiksaanwijzing van uw camera naast deze
instructies te gebruiken.
VOORZORGSMAATREGELEN EXTERNE ONDERDELEN (fig.1)
1.Flitskop 2.AF hulplicht 3.Vastzetring 4.Flitsvoetje 5.Flitshoek bij indirect flitsen
6.Vergrendelknop rotatie 7.Rotatiehoek, links/rechts 8.Batterijdeksel
9.Zoompositie indicator 10.Vergrendelknop indirect flitsen links/rechts 11.Test toets
12.OK lampje 13.Aan/uit schakelaar 14.Vanglichtpaneel 15.Groothoek adapter
BATTERIJEN
Als stroombron voor deze flitser dienen 4 “AA” Alkaline batterijen van 1,5 Volt te worden
gebruikt. Ook kunnen oplaadbare Ni-Cad of Ni-MH worden gebruikt. Hoewel mangaan
batterijen eveneens bruikbaar zijn, raden wij vanwege hun korte levensduur het gebruik
hiervan niet aan. Wanneer het OK-lampje pas na 30 sec. oplicht dient u de batterijen te
vervangen of op te laden.
ŠOm zeker te zijn van een goed electrisch contact kunt de batterijpolen schoonmaken
voor u de batterijen inlegt.
ŠNi-Cad batterijen hebben geen gestandaardiseerde contacten. Indien u Ni-Cad batterijen
gebruikt dient u er op te letten dat de polen goed contact maken met de contactpunten
van de flitser.
ŠGebruik altijd 4 batterijen van hetzelfde merk en type en gebruik geen oude en nieuwe
batterijen door elkaar, anders bestaat het risico van explosie, lekkage over oververhitting.
ŠSluit de batterijen niet kort en haal ze niet uit elkaar. Stel ze ook niet bloot aan vuur of
water, want dan kunnen ze exploderen. Probeer geen normale batterijen op te laden; dit
is alleen mogelijk met Ni-CD (oplaadbare) batterijen.
ŠVerwijder de batterijen wanneer de flitser gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt
om eventuele lekkage te voorkomen.
ŠBij lage temperaturen zal de werking van de batterijen achteruitgaan. Bewaar de
batterijen goed beschermd wanneer u de flitser bij koud weer gaat gebruiken.
ŠHet is aan te bevelen extra batterijen mee te nemen wanneer U voor langere tijd weg
gaat of bij opnamen bij koud weer.
HET INLEGGEN VAN DE BATTERIJEN
1. Overtuig u ervan dat de flitser middels de hoofdschakelaar is uitgeschakeld en schuif
vervolgens het batterijdeksel open (fig.2).
2. Plaats vier AA batterijen in het batterijcompartiment. Let er op dat de plus- en minpolen op
de juiste wijze worden geplaatst volgens de aanduiding in het batterijcompartiment (fig.3).
3. Sluit vervolgens het deksel.
4. Schakel de flitser in met behulp van de hoofdschakelaar.
5. Na enkele seconden zal het OK-lampje oplichten als teken dat de flitser voor gebruik
gereed is.
ŠWanneer de batterijspanning onvoldoendo is, of in geval van een elektronische
informatiefout, wordt dit door een knipperende zoompositie indicator aangegeven.
HET BEVESTIGEN EN VERWIJDEREN VAN DE FLITSER
Schakel de flitser met de hoofdschakelaar uit. Schuif vervolgens het flitsvoetje van de flitser
in het flitsschoentje van de camera. Draai de vastzetring van het voetje vast (fig.4)(fig.5).
ŠWanneer u de flitser bevestigt of verwijdert pak deze dan bij de onderzijde vast om
beschadiging van het flitsvoetje of flitsschoentje te voorkomen.
ŠIndien de ingebouwde flitser van de camera omhoog staat, klap deze dan in vóór u de
flitser op de camera aanbrengt.
ŠOm de flitser te verwijderen draait u de vastzetring in de tegenovergestelde richting van
de Lock-markering. Verwijder de flitser van de camera.
DDL MODE
De DDL mode voorziet de opname van de correcte belichting en controleert de hoeveelheid
flitslicht.
1. Zet de camera op de
P
(PICT) mode.
2. Schuif de flitsschakelaar in de stand TTL.
ŠIndien het flitshoek- indicatielampje knippert als u de flitser aanzet dient u zoomreflector
in de normale gebruiksstand (0) te zetten.
3. Stel het beeld scherp.
4. Nadat de flitser volledig is opgeladen zal het indicatielampje in de zoeker oplichten.
Daarnadrukt u de ontspanknop helemaal in.
ŠAls u een opname maakt en de film juist is belicht zal het “Ready” lampje gaan knipperen.
Indien het “Ready” lampje niet gaat knipperen is dit een indicatie dat de film niet juist is
belicht. In dit geval is het verstandig de opname nogmaals te maken en de afstand tot
het onderwerp te verkleinen. (als u de flitser op een digitale camera gebruikt kunt u
bovengenoemde controle mogelijkheid niet gebruiken. In dit geval dient u de gemaakte
opname op het LCD scherm van de camera te controleren)
ŠHet AF hulplicht automatisch worden ingeschakeld wanneer u op een donker onderwerp
scherp stelt. Het effectieve afstandbereik is ongeveer 9m.
Š
Als de flitser geheel opgeladen is, verschijnt het flitsklaarlampje in de zoeker. Als deze niet
verschijnt staat de camera wellicht op een zeer lange sluitertijd zonder flitssynchronisatie.
ŠIndien de flitser enige tijd niet wordt gebruikt zal hij zich na ongeveer 180 sec.
automatisch uitschakelen om energie te sparen. Om de flitser weer in te schakelen drukt
u op de testknop of de ontspanknop van de camera half in. Let op: het automatische
uitschakelen zal niet werken als de flitser in de “slave” stand staat.
Š
Indien u objectieven van het type DA, DFA, FA, FAJ, F of SIGMA AF objectieven gebruikt zal
de zoomreflector automatisch op het ingestelde brandpunt van uw objectief worden ingesteld.
ŠZieżtabel 1Žvoor de effectieve afstandbereiken.
HET GEBRUIK VAN DE FLITSER BIJ ANDERE CAMERA INSTELLINGENSluitertijd voorkeuze
Als u de gewenste sluitertijd heeft ingesteld zal de camera de juiste diafragmawaarde
instellen. U kunt geen sluitertijd kiezen die sneller is dan de flitssynchronisatie.
Diafragma voorkeuze
Als u de gewenste diafragmawaarde hebt ingesteld zal de camera de juiste sluitertijd
kiezen om de achtergrond goed te belichten.
Handmatige instelling (M mode)
U kunt de gewenste sluitertijd en diafragmawaarde instellen. De sluitertijd is instelbaar van
de maximale flitssynchronisatietijd tot “Bulb”.
HANDMATIGE FLITSINSTELLING
Deze flitser kan in de handmatige stand worden gebruikt met 100% licnthoeveelheid of met
1/16 van de lichthoe veelheid.
1. Stel het belichtingsprogramma van de camera in op manual (M-instelling).
2.
Schuif de flitsschakelaar in de stand MH (100% flitslicht) of naar ML (1/16 flitshoeveelheid).
3. Stel scherp op het onderwerp en stel het diafragma in. Maak daarbij gebruik van de
volgende belichtingsformule:
diafragma (F-getal) = richtagetal (GN) : afstand tot het onderwerp (in m).
4.
Druk, nadat de flitser volledig is opgeladen, de ontspanknop in voor het maken van de opname.
Het richtgetal wijzigt, afhankelijk van de positie van de zoomkop (zieżtabel 2Ž). Het
richtgetal wijzigt ook afhankelijk van de ingestelde filmgevoeligheid (ISO)(zieżtabel 3Ž).
Indien een andere dan een ISO100 film wordt gebruikt, moet het getal van tabel 3 met het
getal vanżtabel 2Žworden vermenigvuldigd.
Bijvoorbeeld:
Er wordt een film van ISO 200 gebruikt, de zoomkop staat op 24mm ingesteld
en de flitsschakelaar in stand MH. Vermenigvuldig het getal “1.4” van
ż
tabel 3
Ž
met het getal
“34.0” vanżtabel 2Ž(34.0×1.4=47.6). Dit wordt dan het nieuwe effectieve richtgetal (GN).
Voorbeeld: afstand van flitser tot het onderwerp is 8.5 meter. F-getal = 47.6 : 8.5 = 5.6
(5.6 is het F-getal dat op de camera moet worden ingesteld.)
Wanneer er in de MH stand snel achter elkaar wordt geflitst, moet na elke 20 flitsen
ongeveer 10 minuten worden gewacht voordat nieuwe flitsopnamen worden gemaakt. In de
ML stand geldt in dat na elke 40 flitsen moet worden gewacht.
GROOTHOEK ADAPTER
De flitser is voorzien van een ingebouwde groothoek adapter, waarmee het mogelijk is om
met ultra groothoek-objectieven tot 17 mm te werken. Trek de groothoek adapter samen
met het vanglichtpaneel uit de houder en draai het voor de flitskop (fig.6-1). (Trek beiden
voorzichtig en gelijkmatig naar buiten) Druk het vanglichtpaneel hierna terug in de houder
(fig.6-2). De belichtingshoek zal automatisch op 17 mm worden ingesteld.
ŠHet zoom- indicatielampje zal aangeven dat groothoekdiffusor in gebruik is door
afwisselend de beide eindwaarden (24mm en 105mm) langzaam knipperend (1x
per/sec.) weer te geven.
ŠAls de ingebouwde groothoekdiffusor ongewenst wordt ingeschakeld zal het correctie
mechanisme van de ingestelde flitshoek niet functioneren. In dit geval dient u contact op
te nemen met de handelaar waar u de flitser heeft gekocht.
INDIRECT FLITSEN
Wanneer u in een kamer fotografeert met flits, ontstaat er soms achter het onderwerp een
zware slagschaduw. Indien u de flitsreflector omhoog richt of opzij om het licht via het
plafond of de muur te laten weerkaatsen, zal het onderwerp veel zachter worden belicht.
Druk op de ‘lock’-toets en verstel de flitserkop in de gewenste hoek. De volgende hoeken
zijn in te stellen:
Omhoog: 0°, 60°, 75° en 90° Omlaag: 0°, 7°
Rechts: 0°, 60°, 75°, 90° Links: 0°, 60°, 75°, 120°, 150°, 180° (fig. 7)
ŠDe opname zal een kleurzweem krijgen in dezelfde tint als het reflecterende oppervlak.
CLOSE-UP OPNAMEN
Voor opnamen dichtbij kan de flitser 7° naar beneden gericht worden. De flits heeft alleen
effect wanneer het onderwerp zich tussen de 0.5 en 2 meter van de lens verwijderd is.
ŠTe De zoom indicator zal knipperen (2x per/sec.) indien u de flitskop benedenwaarts richt
door 7°.
VANGLICHTPANEEL
Deze flitser is uitgerust met een ingebouwd vanglichtpaneel, waardoor een levendige
expressie aan het onderwerp kan worden gegeven wanneer de “Bounce Flash Mode” is
geactiveerd. Trek de groothoek adapter samen met het vanglichtpaneel uit de houder en
draai het voor de flitskop (fig.8-1). (Trek beiden voorzichtig en gelijkmatig naar buiten). Druk
de groothoek adapter hierna terug in de houder (fig.8-2).
ŠVoor een maximaal vanglicht effect richt u de flitskop 90 graden naar boven en maak
foto’s op korte afstand van het object (fig.9).
Dit symbool duidt op een belangrijke aanwijzing wanneer
verwondingen en/of schade kunnen worden veroorzaakt.
Dit symbool duidt op welke handelingen vermeden moeten worden

NEDERLANDS

Gebruik deze electronenflitser niet voor andere camera’s dan de PENTAX AF,
aangezien anders de electronische circuits van de camera beschadigd kunnen raken.
De flitser is niet waterdicht. Indien u de flitser in regen of in de nabijheid van wate
r
gebruikt, zorg er dan voor dat deze niet nat wordt. Vaak is het vrijwel onmogelijk om
waterschade aan electrische circuits te repareren.
Stel u camera en flitser niet bloot aan schokken, stoten, stof, hoge temperaturen o
f
vochtigheid. Deze factoren kunnen tot storingen leiden in uw apparatuur.
Indien de flitser een sterke temperatuurswisseling ondergaat, kan er kon condensatie
in het binnenwerk optreden. Wacht in dit geval tot uw flitser de omgevingstemperatuu
r
heeft aangenomen.
Bewaar uw flitser niet in een ruimte waar zich chemische stoffen, kamfer o
f
insecticides bevinden. Deze stoffen kunnen de flitser beschadigen.
Gebruik geen thinner, benzine of andere schoonmaakmiddelen om de flitser te
reinigen. Gebruik alleen een schone, eventueel iets vochtige, doek.
Bewaar de flitser op een koele, goed geventileerde, droge plaats. Het is aan te raden
om de flitser enkele keren per maand op te laden en te ontsteken. Dit zal de
levensduur van de flitser ten goede komen.
Let Op!!
Wanneer u tijdens het gebruik van deze flitser deze waarschuwingen
negeert, loopt u het risico van verwondingen en/of schade.
Waarschuwing!!
De electronische circuits in deze flitser hebben een hoog voltage. Maak de flitser niet
open om electrische schokken of brandwonden te voorkomen. Indien de behuizing
van de flitser gescheurd of kapot is, raak de delen binnenin dan niet aan.
Gebruik de flitser niet vlakbij de ogen. Het zeer felle licht zou de ogen kunnen beschadigen.
Houdt minimaal 1 meter afstand van het gezicht als u een flitsopname maakt.
Raak de flitscontacten van uw camera niet aan als de flitser op het flitsschoentje is
bevestigd. Dit kan een electrische schok geven.
Gebruik uw flitser nooit in een omgeving waar zich licht ontvlambare stoffen bevinden,
dit zou tot brand of ontploffing kunnen leiden.
Wanneer u tijdens het gebruik van deze flitser deze waarschuwingen
negeert, loopt u het risico van ernstige verwondingen en/of schade.
Muchas gracias por comprar el Flash electrónico Sigma EF-610 DG ST PA-PTTL. Este
producto ha sido desarrollado específicamente para cámaras SLR de PENTAX AF.
Dependiendo del modelo de cámara, las funciones serán diferentes. Por favor lea este
manual de instrucciones detenidamente para el cuerpo de su cámara. Para disfrutar de la
fotografía, el flash tiene una variedad de características. Para utilizar la mayoría de estas
características, y obtener el máximo rendimiento y disfrutar de su flash, por favor lea este
libro de instrucciones junto con el manual de su cámara antes de utilizar el flash, y
guárdelo a mano para próximas consultas.
PRECAUCIONES DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES. (fig.1)
1.Cabezal de flash 2.Luz auxiliar AF 3.Anillo de la zapata 4.Zapata 5.Angulo de
basculación; Arriba y abajo 6.Botón de bloqueo y desbloqueo del giro; Derecha e
izquierda 7.Angulo de giro; Derecha e izquierda 8.Tapa de las pilas 9.Indicador
posicion del zoom 10.Botón de bloqueo y desbloqueo de la basculación; Arriba y abajo
11.Botón de TEST 12.Luz de preparado 13.Interruptor de encendido 14. Panel de
luz rebotada 15. Panel angular
ACERCA DE LAS PILAS
Esta unidad de flash utiliza cuatro pilas Alcalinas de tipo “AA” o pilas recargables Ni-Cad.
Las pilas de Magnesio también se pueden utilizar aunque tienen una vida más corta que
las alcalinas. No recomendamos utilizarlas. Por favor cambie las pilas si la Luz de
Preparado tarda más de 30 segundos en iluminarse.
ŠPara asegurar un buen contacto eléctrico, limpie las terminales de las pilas antes de
instalarlas.
ŠLas pilas Ni-Cad Ni-MH, no tienen contactos estandarizados. Si utiliza las pilas Ni-Cad,
por favor confirme que los contactos de las baterías coinciden correctamente con el
compartimento de las pilas.
ŠPara prevenir la explosión de las pilas, una fuga o recalentamiento, utilice cuatro pilas
nuevas AA del mismo tipo y de la misma marca. No mezcle diferentes tipos ni pilas
nuevas y usadas.
ŠNo desmonte o haga un corto circuito con las pilas, o las exponga al fuego o al agua;
podrían explotar. Tampoco intente recargar pilas que no sean Ni-Cd recargables.
ŠCuando el flash no se vaya a utilizar en un periodo largo, saque las pilas del flash, para
evitar posibles daños o roturas.
ŠLa vida de las pilas decrece a temperaturas bajas. Guarde las pilas en un lugar cálido
cuando utilice el flash con un tiempo frío.
ŠComo con ningún flash, se recomienda que se lleven pilas de recambio cuando se
realice un viaje largo o se fotografíe al exterior con temperaturas bajas.
CARGA DE LAS PILAS
1. Asegúrese de ajustar el flash a la posición off, entonces deslice la tapa de las pilas en
dirección de la flecha para abrir el compartimento (fig.2).
2. Inserte cuatro pilas del tamaño AA en el compartimento de las pilas. Asegúrese que el +
y el – de las pilas coincide con el dibujo del compartimento (fig.3).
3. Cierre la tapa.
4. Deslice el interruptor de encendido a la posición ON. Después de unos segundos la luz
de preparado se iluminará, indicando que la unidad de flash ya está a punto.
5. Por favor presione el “botón de Test “ para estar seguro de que el flash funciona
correctamente.
ŠSi la alimentación es insuficiente o existe un tallo electrónico, el indicador de posicióndel
zoom parapadeará para indicarlo.
MONTAR Y DESMONTAR EL FLASH A LA CAMARA
Asegúrese que el flash está desconectado. Entonces inserte ola base de la zapata en la
zapata de la cámara y gire el anillo de la zapata hasta que esté ajustado (fig.4)(fig.5).
ŠCuando coloque o desmonte el flash, agarre el botón del flash para prevenir daños en el
pie de la zapata y la zapata de la cámara.
ŠSi el flash incorporado de la cámara esta alzado, por favor ciérrela antes de montar la
unidad de flash.
ŠPara desmontar el flash de la cámara, gire el anillo de la zapata en la dirección opuesta
a la marca hasta el final.
FLASH AUTOMÁTICO TTL
En el modo TTL AUTO, la cámara controlará la cantidad de luz para obtener la exposición
correcta del sujeto.
1. Ajuste la exposición de la cámara al modo P (PICT)
2. Deslice el interruptor de alimentación a la posición TTL.
ŠSi el indicador del ángulo de cobertura del flash parpadea cuando conecta el flash, por
favor asegúrese que el ángulo del cabezal del flash está ajustado a la posición normal (0).
3. Enfoque sobre el tema.
4. Presione el disparador después que el flash esté completamente cargado. Cuando el
flash esté cargado, aparecerá una luz en el visor.
ŠDespués de tomar la imagen, y recibir la película la exposición apropiada, la Luz de
Flash Listo parpadeará. Si la Luz de Flash Listo no parpadease, indicará que el destello
no ha sido suficiente para esa situación en particular. Por favor, tome nuevamente la
imagen a una distancia más próxima al tema. (En el caso de las Réflex digitales la
indicación de “Exposición del Flash” del visor ni la de Luz de Flash Listo no se iluminarán
para indicar la exposición correcta. Por favor, confirme el Nivel de Exposición del
Destello directamente en la pantalla LCD de la cámara).
ŠLa luz auxiliar AF se activará automáticamente como cuando enfoca en un lugar oscuro
Nota: La distancia efectiva es aproximadamente de 0.7 a 9 metros.
ŠCuando el flash está completamente cargado, la marca del flash aparecerá en el visor.
Si se realiza el disparo antes de que el flash esté completamente cargado, la cámara
realizará la fotografía a la velocidad más lenta.
ŠPara conservar las pilas, la unidad de flash se desactiva automáticamente cundo no se
ha utilizado en aproximadamente 180 segundos. Para volver activar el flash, presione el
botón de TEST o el disparador de la cámara levemente.
ŠCuando utiliza objetivos de tipo DA, DFA, FA, FAJ, F u objetivos SIGMA AF, el flash se
ajustará automáticamente a la posición del cabezal zoom de acuerdo con la focal del objetivo.
ŠConsulte lażTabla 1Žpara la gama de distancias efectivas.
UTILIZACIÓN DEL FLASH CON OTROS MODELOS DE CÁMARAS
Ajuste para la prioridad de velocidad
Cuando seleccione la velocidad de obturación deseada, la cámara seleccionará el diafragma
apropiado. No podrá escoger una velocidad superior a la sincronización de la cámara.
Ajuste para prioridad de diafragma.
Seleccionando el modo Av de la cámara, después de escoger el diafragma deseado la
cámara seleccionará la velocidad apropiada para el fondo.
Cuando se utiliza con el Modo M
Usted puede ajustar el diafragma y la velocidad deseada. Puede ajustar la velocidad desde
la velocidad Pose a la velocidad sincro.
OPERACIÓN CON EL FLASH MANUAL
Esta unidad se puede utilizar en Modo Manual a plena potencia y a reducción de 1/16.
1. Ajuste la exposición de la cámara al modo M.
2. Deslice el interruptor de potencia a MH (plena potencia) o a ML (reducc. 1/16).
3. Enfoque el tema y ajuste el valor de deafragma segun la siguiente fórmula:
Nº F = Número Guía (G.N.) h Distancia Flash/Tema (m)
4. Cuando el flash estè completamente cargado despare la cámara.
El Nº Guía varia según la posición del zoom
ż
Tab la 2
Ž
. Según la sensibilidad del film
ż
Tabla 3
Ž
.
Si no se utiliza película de 100 ISO multiplicar el nº de lażTabla 2Žpor el nº de lażTabla 3Ž.
Ejemplo: Film de 200 ISO, cabezal a 24mm. y modo MH. Multiplicar el nº 1.4 de lażTabla
3Žpor el nº 34.0 de lażTabla 2Ž= 47.6. Ese es el Nº Guía efectivo (G.N.)
Ejemplo: Si el flash esta a 8.5 metros de distancia del tema:
Nº F = 47.6h8.5 = 5.6 (5.6 es el diafragma que se ha de colocar en la cámara).
Si usa repetidamente el flash en el modo MH haga una pausa después 10 minutos o 20
disparos. Si usa el modo ML haga la pausa después de 40 disparos.
PANTALLA ANGULAR
Este flash está equipado con un panel angular, que proporciona un ángulo de cobertura
ultra angular de 17mm. Extraiga el panel angular y el panel de luz rebotada y déjelo caer
hasta cubrir el cabezal del flash (fig.6-1). (Sea cuidadoso a la hora de deslizar los paneles).
Después recoja el panel de luz rebotada a su lugar (fig.6-2). El ángulo de cobertura del
flash se ajustará automáticamente a 17mm.
ŠEl indicador del ángulo de cobertura mostrará que se está utilizando la pantalla angular
parpadeando lentamente (1seg cada vez) los valores extremos (24mm y 105mm).
ŠSi la pantalla angular incorporada sale accidentalmente de sitio, el mecanismo de ajuste
del ángulo de cobertura del flash no funcionará. En este caso póngase en contacto con
el establecimiento que compró el flash o con el servicio técnico.
FLASH REFLEJADO
Cuando realice una fotografía con flash en interior, a veces puede aparecer una fuerte
sombra detrás del sujeto, si apunta el cabezal de flash hacia arriba para reflejar la luz del
techo, de la pared etc. El sujeto se iluminará más suavemente. Presione el botón de
bloqueo y gire el cabezal del flash al ángulo deseado.
Hacia arriba: 0, 60, 75, 90 Hacia abajo: 0,7
Derecha: 0, 60, 75, 90 Izquierda: 0, 60, 75, 90, 120, 150, 180 (fig.7)
ŠLa fotografía recibirá el color de la superficie reflectante. Por favor escoja una superficie
blanca para reflejar el flash.
EXPOSICIONES DE APROXIMACIÓN
El cabezal de flash puede inclinarse 7º hacia abajo para las aproximaciones. El flash será
efectivo solo para sujetos de 0.5 metros a 2 metros.
ŠEl indicador del ángulo de cobertura del flash parpadeará (2veces/seg.), cuando ajuste
el flash con una inclinación hacia abajo de 7º.
PANEL DE LUZ REBOTADA
Este flash está equipado con un panel de luz rebotada, que permite iluminar los ojos del
sujeto cuando el flash esta con el cabezal basculado (en posición de luz rebotada).
Extraiga los dos paneles simultáneamente (fig.8-1), y después recoja el panel angular a su
lugar (fig.8-2). (Sea cuidadoso a la hora de deslizar los paneles.)
ŠPara crear una luz de captura efectiva, incline el cabezal del flash 90º hacia arriba y
tome las fotografías a una distancia cercana (fig.9).
Este símbolo significa puntos importantes, que se requiere cuidado o advertencia.
Este símbolo contiene información con respecto a acciones que deben prevenir.

ESPAÑOL

Cuidado!!
Ignorar el símbolo de Advertencia al utilizar este producto, puede causar daños o perjuicios.
No utilice esta unidad de flash en ninguna otra cámara que las PENTAX AF; De otro
modo el flash podría dañar el circuito de esas cámaras.
Esta unidad de flash no es resistente al agua. Cuando utilice el flash y la cámara con
lluvia, nieve o cerca del agua, cuide que no se humedezca. A menudo es imposible
reparar componentes eléctricos internos estropeados a causa del agua.
Nunca deje la cámara en un lugar con polvo, alta temperatura o húmedo. Estos
factores pueden causar fuego o estropear su equipo.
Cuando el flash está sujeto a cambios bruscos de temperatura, como cuando
transporta la unidad de flash de un lugar frío exterior a uno cálido interior. En este
caso, ponga su equipo en una bolsa de plástico sellada y no utilice la unidad de flash
hasta que alcance la temperatura de ola habitación.
No almacene el flash en un armario, cajón, etc., si contiene naftalina, o otros
insecticidas. Esto podría producir efectos negativos en la unidad de flash.
No utilice gasolina o otros agentes de limpieza para sacar el polvo o huellas dactilares.
Límpiese con un trapo de ropa suave.
Para un almacenamiento prolongado, escoja un lugar frío y seco, preferiblemente con
buena ventilación. Dispare el flash unas cuantas veces al mes para mantener en buen
estado sus funciones.
Advertencia!!
Ignorar el símbolo de Advertencia al utilizar este producto, puede causar serio perjuicios o otros daños.
Este flash contiene circuitos de alto voltaje. Para evitar quemaduras no intente
desmontar el flash. Si la carcasa exterior se rompe no toque los mecanismos interiores.
No dispare el flash cerca de los ojos. El brillo del destello podría dañar los ojos.
Mantenga una distancia de al menos 1m entre la cara y la cámara, cuando realice
fotografías con flash.
No toque el terminal sincro de la cámara cuando el flash está conectado a la zapata.
El circuito de alto voltaje podría causar un shock eléctrico.
Nunca utilice el equipo en ambientes inflamables, con llamas, gases, líquidos o
químicos, etc. Podría causar un incendio o una explosión.
ᩓᛅ
Ểỉ
բ
ӳ
ǷǰȞ ǫǹǿȞȸǵȸȓǹᢿ ȕȪȸdzȸȫ :
0120-9977-88
Ტઃ࠘ᩓᛅȷPHS ǛƝМဇƷ૾Ƹ 044-989-7436 ƴƝᡲዂƘƩƞƍᲣ
Ӗ˄଺᧓ : உ᳸᣿ 9:00-18:00
ᲢםଐᅔଐƓǑƼ࠰஛࠰ڼࡴᅈ˞ಅଐƸƓ˞LjƞƤƯƍƨƩƖLJƢᲣ
ఇࡸ˟ᅈἉἂἰᴾ
ஜᅈƄ215-8530 ᅕډ߷Ⴤ߷߃ࠊ᰺ဃғంங 2 ɠႸ 4 16 ӭ
(
044
)
989 - 7430 (ˊ) FAX:
(
044
)
989 - 7451
߻ئƄ969-3395 ᅦ޽Ⴤ᎛᰺ᢼᄱహထٻ܌ٻ᜿܌ଐჷק 6594
(0242) 73 - 2771(ˊ) FAX:
(
0242
) 73 - 3382
ٻ᧵փಅ৑ Ƅ541-0059 ٻ᧵ࠊɶځғҦіထ 1-7-2 بሂȈȩǹȈȓȫ 8F
(06) 6271 - 1548 FAX:
(
06
) 6271
- 1549
ࡴᅈʙಅ৑Ʒփಅ଺᧓ : உ᳸᣿ 9:00-17:00
ᲢםଐᅔଐƓǑƼ࠰஛࠰ڼࡴᅈ˞ಅଐƸƓ˞LjƞƤƯƍƨƩƖLJƢᲣ
ǤȳǿȸȍȃȈțȸȠȚȸǸǢȉȬǹ
http://www.sigma-photo.co.jpɼᙲᜂΨ

ଐஜᛖ
࢟ࡸ
ǯȪȃȗǪȳࡸႺЗСࣂ TTL ǪȸȈǺȸȠȕȩȃǷȥ
ǬǤȉȊȳȐȸ
61ISO 100mŴ105mm ˮፗᲣ
̅ဇᩓเ
ҥɤ࢟ǢȫǫȪʑᩓ൷ 4 ஜŴҥɤ࢟ȋȃǫȉᩓ൷ 4 ஜŴ
ҥɤ࢟ȋȃDZȫ൦እᩓ൷ 4
Ϊᩓ଺᧓
7 ᅺᲢǢȫǫȪʑᩓ൷̅ဇ
5 ᅺᲢȋȃǫȉᩓ൷ӍƸŴȋȃDZȫ൦እᩓ൷̅ဇᲣ
ႆήׅૠ
120 ׅ
ǢȫǫȪ
ʑ
൷̅
160 ׅᲢȋȃǫȉᩓ൷ŴȋȃDZȫ൦እᩓ൷̅ဇᲣ
᧋ή଺᧓
1700 ᅺᲢȕȫႆή଺Უ
ༀݧᚌࡇ
24mm105mm Ʒ̅ဇȬȳǺƴӳǘƤƯᐯѣǻȃȈ
ϋᔺȯǤȉȑȍȫ̅ဇư 17mm ȬȳǺƷဒᚌǛǫȐȸ
ǪȸȈȑȯȸǪȕᲩ
ǪȸȈȑȯȸǪȳ
ϋᔺ
ឋ᣽ 320
g
ݡ

g
gᧈ
77g139g117
SPECIFICATIONS ENGLISH
TYPE Clip-on t
y
pe serial-controlled TTL auto zoom electric flash
GUIDE NUMBER 61
(
ISO 100/m, 105mm head position
)
POWER SOURCE
Four AA type alkaline batteries or, Four AA type Ni-Cd batteries or,
Four AA t
yp
e Ni-MH Nickel-Metal H
y
dride
RECYCLING TIME
about 7.0 sec. (Alkaline batteries)
about 5.0 sec.
(
Ni-Cd, Ni-MH Nickel-Metal H
y
dride
)
NUMBER OF
FLASHES
about 120 flashes (Alkaline batteries)
about 160 flashes
(
Ni-Cd, Ni-MH Nickel-Metal H
y
dride
)
FLASH DURATION about 1 / 700 sec.
(
full power firin
g)
FLASH ILLUMINATE
ANGLE
24mm -105mm motor powered control
(
17mm with Built-in Wide Panel
)
AUTO POWER OFF Available
WEIGHT 320
g
/11.3oz.
DIMENSIONS 77mm
(
W
)
/3.0in. x 139mm
(
H
)
/5.5in. x 117mm
(
L
)
/4.6in.
TECHNISCHE DATEN DEUTSCH
Type
Systemblitzgerät, Aufsteck-Type, serienmäßige TTL-Messung, mit
Auto-Zoomreflekto
r
Leitzahl 61
(
ISO 100/m, 105mm Blitzkopfeinstellun
g)
Energieversorgung
4 AA Type Alkaline Batterien oder / 4 AA Type Ni-Cd Akkus oder
/
4 AA T
yp
e Ni-MH Nickel-Metall H
y
drid Akkus
Aufladezeit
ca. 7,0 s mit Alkaline Batterien /
ca. 5,0 s mit Ni-Cd oder Ni-MH Akkus
Blitzanzahl ca. 120 mit Alkaline Batterien / ca. 160 mit Ni-Cd oder Ni-MH Akkus
Blitzdaue
r
ca. 1/700 s bei voller Leistun
g
Ausleuchtwinkel
24mm-105mm motorgesteuert /
17mm mit ein
g
ebaute
r
Weitwinkelstreuscheibe
Automatische Abschaltun
g
Vorhanden
Gewicht 320 Gramm
Abmessun
g
en 77mm
(
B
)
x 139mm
(
H
)
x 117mm
(
T
)
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES FRANÇAIS
TYPE
Flash électroni
q
ue à tête zoom automati
q
ue et orientable à contrôle TTL
NOMBRE GUIDE 61
(
100 ISO/m, avec réflecteur en
p
osition 105mm
)
ALIMENTATION
Quatre piles alcalines de type AA ou / Quatre accumulateurs Ni-Cd de
t
y
pe AA ou / Quatre accumulateurs Ni-Mh de t
y
pe AA
TEMPS DE
RECYCLAGE
environ 7,0 sec. (avec piles alcalines) /
environ 5,0 sec.
(
accus Ni-Cd et Ni-Mh
)
NOMBRE
D'ECLAIRS
environ 120 éclairs (piles alcalines) /
environ about 160 éclairs
(
accus Ni-Cd et Ni-Mh
)
DUREE DE L'ECLAIR
environ 1 / 700 sec.
(
à
p
leine
p
uissance
)
ANGLE
D'ECLAIRAGE
24~105mm avec motorisation automatique /
17mm avec l'élar
g
isseur d'an
g
le inté
g
ré.
MISE EN VEILLE
AUTOMATIQUE
Oui
POIDS 320
g
DIMENSIONS 77mm
(
l
)
x 139mm
(
H
)
x 117mm
(
L
)
TECHNISCHE GEGEVENS NEDERLANDS
T
yp
e O
p
schuifbare DDL Autozoom Electronenflitse
r
Richt
g
etal 61
(
ISO 100 / o
p
105mm zoom
p
ositie
)
Stroombron 4 AA alkaline of 4 o
p
laadbare Ni-Cd, of Ni-MH batteri
j
en
O
p
laadti
j
d
Ca. 7 sec.
(
met alkaline batteri
j
en
)
/ 5 sec.
(
met o
p
laadbare batteri
j
en
)
Aantal flitsen Ca. 120 met alkaline batteri
j
en / 160 met o
p
laadbare batteri
j
en
Flitsduu
r
Ca. 1/700 sec. bi
j
vol vermo
g
en
Verlichtingshoek
24mm
105mm motorisch gestuurd
(
17mm met in
g
ebouwde
g
roothoekdiffusor
)
Automatische uitschakelin
g
Ja
Gewicht 320
g
ram
Afmetin
g
en 77mmX139mmX117mm
ESPECIFICACIONES ESPAÑOL
TIPO
Flash electrónico automático zoom TTL ti
p
o Cli
p
-on con controlador de serie
NUMERO GUIA 61
(
100 ISO/m,
p
osición del cabezal 105 mm
)
ALIMENTACION
Cuatro pilas alcalinas de tipo AA / cuatro pilas Ni-Cd de tipo AA
/
cuatro pilas Niquel-hidró
g
eno de tipo AA.
TIEMPO DE RECICLAJE
acerca de 7.0 seg. (pilas alcalinas) /
acerca de 5.0 se
g
.
(
con
p
ilas Ni-Cd o Ni
q
uel-hidró
g
eno
)
NÚMERO DE DISPAROS
acerca de 120 disparos (pilas alcalinas) /
acerca 160 dis
p
aros
(
con
p
ilas Ni-Cd o Ni
q
uel-hidró
g
eno
)
DURACI
Ó
N DEL DISPARO
acerca de 1/ 700 se
g
.
(
dis
p
aro a máxima
p
otencia
)
ANGULO DE
ILUMINACION DEL FLASH
24mm a 105mm controlador de motor de potencia 17mm con la
pantalla an
g
ular incorporada.
AUTODESCONECTABLE
disponible
PESO 320
g
DIMENSIONES 77mm x 139mm x 117mm
Disposal of Electric and Electronic Equipment in Private Households ENGLISH
Disposal of used Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other
European countries with separate collection systems)
This symbol on the product, in the manual/warranty, and/or on the packaging indicates that this
product must not be treated as household waste. Instead it should be handed over to the
appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. If your
equipment contains easy removable batteries, please dispose of these separately according to
your local legislation. It is your responsibility to ensure that this product is recycled correctly. In
doing so you will help conserve natural resources, protect the environment and human health. For
more detailed information about recycling this product, please contact your local city office, your
household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten aus privaten Haushalten DEUTSCH
Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (Anzuwenden in der Europäischen Union und
anderen europäischen Ländern mit entsprechend geregeltem Abfall-Sammelsystem)
SIGMA unterstützt den Umweltschutz. Diese Produkt und die enthaltenen Zubehörteile erfüllen die
Anforderungen der WEEE-Richtlinie. Bitte bewahren Sie diese Information auf. Dieses Symbol
weist auf die getrennte Rücknahme elektrischer und elektronischer Geräte in EU-Ländern hin. Bitte
werfen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll. Informieren Sie sich über das in Ihrem Land gültige
Rücknahmesystem und nutzen Sie dieses zur Entsorgung. Batterien und Akkus sollten separat
entsorgt werden.
Elimination des Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques ménagers
FRANÇAIS
(Applicable dans l'Union Européenne selon les dispositions particulières de chaque Etat membre)
Ce symbole inscrit sur le produit ou sur l'emballage, le mode d'emploi et la carte de garantie
indique que le produit ne odit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers. Il doit être remis
à un point de collecte agréé des Déchets d'Equipements Electrique et Electroniques en fin de vie.
En vous assurant que ce produit sera éliminé correctement, vous aiderez à lutter contre l'impact
négatif pour l'environnement et la santé humaine qui résulterait d'un mode d'élimination inapproprié.
Si votre produit contient des accumulateurs ou piles aisément amovibles, éliminez-les séparément
selon les dispositions locales en vigueur.
Inzamelen van electronische apparatuur voor huishoudelijk gebruik. NEDERLANDS
Inzamelen van electronische apparatuur (van de toepassing in de EU en andere Europese landen
met een gescheiden afval systeem).
Dit symbool geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval verwerkt mag worden. Het dient
derhalve ingeleverd te worden bij het afval scheidingsstation als KCA voor eventueel hergebruik. U
helpt hierbij schade aan het milieu te voorkomen. Indien er in het apparaat makkelijk te verwijderen
batterijen of accu’s zitten dient u deze appart in te leveren als KCA bij het scheidingsstation. Het
hergebruiken van materialen spaart het milieu. Voor meer informatie voor hergebruiken van dit
product kunt u contact opnemen met uw locale afval scheidingsstation of bij de winkel waar u het
apparaat gekocht heeft.
Reciclaje de Equipos Eléctricos y Electrónicos de Uso Privado ESPAÑOL
Reciclaje de Equipos Eléctricos y Electrónicos Usados (Aplicable en la Unión Europea y en otros
países con sistema de reciclaje por separado)
Este símbolo indica que este producto no debería tratarse como los demás materiales residuales
de uso general. Estos productos deben reciclarse en el contenedor específico para los equipos
eléctricos y electrónicos. Depositando estos productos correctamente, UD. ayuda al tratamiento
adecuado de los productos reciclables y previene los efectos potencialmente negativos para el
medioambiente y la salud, que podrían verse afectados por un incorrecto reciclado del producto. Si
su equipo contiene baterías o acumuladores de fácil extracción, por favor deposítelos en el
contenedor adecuado según las normativas locales. El reciclaje de los materiales ayuda a la
conservación de los recursos naturales. Para más información acerca del reciclaje de estos
productos, contacte con la autoridad local, el servicio de reciclaje o el establecimiento donde
adquirió el producto.
ENGLISH
The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community (EC).
DEUTSCH
Die CE-Kennzeichnung ist eine Konformitätserklärung des Herstellers, die dokumentiert, daß das
betreffende Produkt die Anforderungen von EG-Richtlinien einhält.
FRANÇAIS
Le label CE garantit la conformité aux normes établies par la Communauté Européenne.
NEDERLANDS
Het CE teken is een aanduiding voor de Europese Gemeenschap (EC).
ESPAÑOL
El logotipo CE es una directiva de conformidad con la Comunidad Europea (CE).
SIGMA (Deutschland) GmbH
Carl-Zeiss-Str. 10/2, D-63322 Roedermark, Germany
Verkauf:01805-90 90 85-0 Service:01805-90 90 85-85 Fax(Service):01805-90 90 85-35
SIGMA CORPORATION 2-4-16 Kuriki, Asao-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 215-8530 Japan Phone : (81) - 44 - 989 - 7437 Fax : (81) - 44 - 989 – 7448
Sigma EF-610 DG ST

Precisa de ajuda?

Número de perguntas: 0

Você tem alguma dúvida sobre o Sigma EF-610 DG ST ou precisa de ajuda? Faça sua pergunta aqui. Forneça uma descrição clara e abrangente do problema e sua pergunta. Quanto mais detalhes você fornecer para seu problema e pergunta, mais fácil será para outros proprietários de Sigma EF-610 DG ST responderem adequadamente à sua pergunta.

Veja o manual do Sigma EF-610 DG ST aqui, de graça. Este manual está na categoria Flashes e foi avaliado por 2 pessoas com uma média de 9. Este manual está disponível nos seguintes idiomas: Português, Espagnol, Inglês. Você tem alguma dúvida sobre o Sigma EF-610 DG ST ou precisa de ajuda? Faça a sua pergunta aqui

Sigma EF-610 DG ST especificações

Geral
Marca Sigma
Modelo EF-610 DG ST
Produto Flash
EAN 85126927431
Língua Português, Espagnol, Inglês
Tipo de arquivo PDF
Pesos e dimensões
Peso 320 g
Largura 77 mm
Profundidade 117 mm
Altura 139 mm
Características
Ângulo de iluminação (horizontal) 270 °
Ângulo de iluminação (vertical) 90 °
Cor do produto Preto
Tempo aprox. de reciclagem 7 s
Tipo Slave flash
Compatibilidade de marcas de câmara Canon
Cobertura do flash 24 - 105 mm
Gestão de energia
Número de pilhas 4
Tipo de bateria AA
ver mais

Perguntas Frequentes

Abaixo, encontrará as perguntas mais frequentes sobre Sigma EF-610 DG ST .

A sua pergunta não está na lista? Faça a sua pergunta aqui