Sony NWZ-S774BT

Manual de instruções Sony NWZ-S774BT

(1)
 • Wireless Stereo Headphones
  Brukerhåndbok
  Manual do utilizador
  Οδηγός χρήσης
  Gebruikershandleiding
  Norsk
  Produktnavn: Trådløse stereohodetelefoner
  Oversikt
  Med dette utstyret (heretter kalt Bluetooth-hodetelefon) kan du lytte til musikken på
  Walkman med en trådløs tilkobling.
  Bluetooth-hodetelefonene er allerede sammenkoblet med Walkman. De er også
  konfigurert slik at de oppretter en Bluetooth-tilkobling når Walkman slås på slik at du ikke
  trenger å konfigurere Bluetooth-innstillingen på forhånd.
  Se hjelpveiledningen til Walkman når du bruker disse Bluetooth-hodetelefonene.
  Lade Bluetooth-hodetelefonene
  Det kan hende batteriet til Bluetooth-hodetelefonene ikke er ladet når du kjøper produktet.
  Sørg for at batteriet er ladet helt opp før bruk.
  Mens Bluetooth-hodetelefonene lades, tennes indikatoren (rødt). Indikatoren slukkes når
  ladingen er ferdig.
  Dette avsnittet forklarer hvordan du lader batteriet med datamaskinen. Du kan også lade
  disse Bluetooth-hodetelefonene fra Walkman (Power share).
  Se hjelpveiledningen til Walkman.
  Lade Bluetooth-hodetelefonene med datamaskinen (Se fig. )
  Micro USB-kabel (inkludert)
  1 Åpne dekslet på USB-kontakten til Bluetooth-hodetelefonene.
  2 Koble til Bluetooth-hodetelefonene og datamaskinen din med Micro USB-kabelen.
  Lade "WALKMAN" og Bluetooth-hodetelefonene på samme tid
  (Se fig. )
  Micro USB-kabel (inkludert)
  Ladekabel (inkludert)
  1 Åpne dekslet på USB-kontakten til Bluetooth-hodetelefonene.
  2 Koble til Bluetooth-hodetelefonene og Walkman med ladekabelen.
  3 Koble til ladekabelen og datamaskinen din med Micro USB-kabelen.
  Merknad om lading av Bluetooth-hodetelefonene med datamaskinen din
  Du kan ikke lade Bluetooth-hodetelefonene med Micro USB-kabelen og ladekabelen
  (inkludert). (Se fig. )
  Kontrollere gjenværende batteriladning
  Gjenværende batteristrøm kan sjekkes med antall ganger indikatoren blinker når du slår på
  Bluetooth-hodetelefonene.
  Indikator (rød) Status
  3 ganger Full
  2 ganger Middels
  1 gang Lav (lading er nødvendig)
  Merknad
  Gjenværende batteristrøm kan ikke sjekkes mens Bluetooth-hodetelefonene er slått på.
  Når batteriet er helt tomt, kan du høre en pipelyd og Bluetooth-hodetelefonene slås av
  automatisk.
  Deler og kontroller (Se fig. )
  Hodetelefoner
  Spolebryter (/)
  Bluetooth-antenne
  Ikke dekk til Bluetooth-antennen
  med hendene dine e.l. under
  Bluetooth-kommunikasjon.
  Bluetooth-kommunikasjon kan bli
  avbrutt.
  Knappen /POWER
  Indikator (blå) (rød)
  Viser kommunikasjonsstatusen (blå) eller
  strømstatusen (rød).
  USB-kontakt
  Knappen VOL +/–
  Knappen RESET
  Klemme
  Slik kontrollerer du Bluetooth-hodetelefonene
  Hvis du vil Gjør dette
  Slå på/slå av
  Trykk og hold knappen /POWER for
  omtrent 2 sekunder. Ved oppstart, blinker
  indikatoren og en pipelyd kan høres.
  Spille av/pause
  Trykk på knappen /POWER.
  Utføre sammenkobling
  Trykk og hold knappen /POWER for
  omtrent 7 sekunder til indikatoren blinker
  rødt og blått vekselvis.
  Finne begynnelsen av forrige eller gjeldende
  sang/finne begynnelsen av neste sang
  Drei spolebryteren til /.
  Spole fremover/spole bakover
  Drei og hold spolebryteren til /.
  Skru opp/ned volumet Trykk på knappen VOL +/-.
  Skru opp/ned volumet kontinuerlig Trykk og hold knappen VOL +/-.
  Tips
  Hvis Bluetooth-hodetelefonene ikke fungerer som forventet, trykker du på knappen
  RESET med en liten nål e.l. Informasjon om sammenkobling forblir etter nullstilling. Du kan
  koble Bluetooth-hodetelefonene til med Walkman via Bluetooth uten sammenkobling.
  Merknad
  Bluetooth-hodetelefonene er ikke designet til å være vannsikre eller sprutsikre.
  Dersom Bluetooth-hodetelefonene utsettes for vann eller svette, kan de interne delene
  korrodere og dette kan føre til feilfunksjon på Bluetooth-hodetelefonene.
  Du må unngå at Bluetooth-hodetelefonene blir våte, og heller ikke bruke dem på våte
  steder.
  Ikke ta på kontrollene eller USB-kontakten med våte hender.
  Bruk en tørr klut til å tørke vekk fuktighet eller svette fra Bluetooth-hodetelefonene etter
  bruk, og før du kobler til datamaskinen din eller lader dem.
  Om Bluetooth-indikatoren på Bluetooth-hodetelefonene
  Du kan sjekke Bluetooth-statusen med indikatoren på Bluetooth-hodetelefonene.
  Status
  Blinkende mønstre ( :blå/ :rød)
  Sammenkobling
  Søker
  Kan kobles til
         
  Kobler til
       
  Tilkoblet
   
  Lytter til sanger
   
  Lader
  Tips
  Når gjenværende batteristrøm er lav, endres den blinkende fargen fra blå til rød.
  Bruke holderen
  Ved å feste holderen til Bluetooth-hodetelefonene kan du forhindre at knapper trykkes ned
  ved et uhell under frakt.
  Feste holderen (Se fig. )
  Hold Bluetooth-hodetelefonene og holderen, og fest dem som vist på figuren.
  Ta holderen av (Se fig. )
  Hold den øvre delen av klemmen (1), og ta av Bluetooth-hodetelefonene som vist på
  figuren (2).
  Spesifikasjoner
  Kommunikasjonssystem
  Bluetooth-spesifikasjon versjon 2.1+EDR*
  1
  Utgangs-effekt
  Bluetooth-spesifikasjon strømklasse 2
  Maksimalt kommunikasjonsområde
  Rekkevidde ca. 10 meter*
  2
  Frekvensbånd
  2,4000 GHz - 2,4835 GHz
  Moduleringsmetode
  FHSS
  Kompatible Bluetooth-profiler*
  3
  A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
  AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
  Støttet kodek*
  4
  SBC*
  5
  Strømkilde
  Innebygd, oppladbart litium-ion-batteri
  USB-strøm (fra en datamaskin via en USB-
  kontakt på Bluetooth-hodetelefonene)
  Mål (b/h/d)
  Ca. 50,5 mm × 24,5 mm × 11,3 mm
  Mål (b/h/d, oppreist posisjon)
  Ca. 50,5 mm × 25,5 mm × 19,0 mm
  Vekt
  Ca. 27 g
  Batteriets levetid (kontinuerlig
  avspilling)
  Ca. 4 timer
  Ladetid
  Lading med USB
  Ca. 2,5 timer
  *
  1
  EDR står for Enhanced Data Rate.
  *
  2
  Området kan variere avhengig av kommunikasjonsmiljøet.
  *
  3
  Bluetooth-profiler er standardisert i henhold til formålet med Bluetooth-enheten.
  *
  4
  Kodek indikerer lydsignalkomprimeringen og konverteringsformatet.
  *
  5
  SBC står for Subband Codec.
  Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
  Merknad om varemerke
  Bluetooth-navnet og logoer eies av Bluetooth SIG, Inc. og bruk av slike merker av Sony
  Corporation er under lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
  "WALKMAN" og "WALKMAN"-logoen er registrerte varemerker som tilhører Sony
  Corporation.
  Português
  Nome do produto: Auscultadores estéreo sem
  fios
  Descrição geral
  Utilizando este dispositivo (daqui em diante, auscultadores Bluetooth), pode desfrutar da
  música existente no Walkman com uma ligação sem fios.
  Estes auscultadores Bluetooth já se encontram emparelhados com o Walkman. Estão
  também configurados para a ligação automática do Bluetooth quando o Walkman é
  ligado, pelo que não necessita de configurar previamente a definição Bluetooth.
  Consulte o Guia de ajuda do Walkman quando utilizar estes auscultadores Bluetooth.
  Carregar os auscultadores Bluetooth
  A bateria dos auscultadores Bluetooth poderá não estar carregada no momento da compra.
  Certifique-se de que a bateria é totalmente carregada antes da utilização.
  Enquanto os auscultadores Bluetooth estiverem a ser carregados, o indicador (vermelho)
  acende-se. Quando o carregamento estiver concluído, o indicador apaga-se.
  Esta secção explica como efectuar o carregamento a partir do computador. Pode também
  carregar estes auscultadores Bluetooth a partir do Walkman (Partilha de alimentação).
  Consulte o Guia de ajuda do Walkman.
  Carregar os auscultadores Bluetooth através do computador (Consultar
  fig. )
  Cabo Micro USB (fornecido)
  1 Abra a tampa da tomada USB dos auscultadores Bluetooth.
  2 Ligue os auscultadores Bluetooth ao seu computador, utilizando o cabo Micro USB.
  Carregar o seu “WALKMAN” e os auscultadores Bluetooth ao mesmo
  tempo (Consultar fig. )
  Cabo Micro USB (fornecido)
  Cabo de carregamento (fornecido)
  1 Abra a tampa da tomada USB dos auscultadores Bluetooth.
  2 Ligue os auscultadores Bluetooth e o seu Walkman, utilizando o cabo de
  carregamento.
  3 Ligue o cabo de carregamento ao seu computador, utilizando o cabo Micro USB.
  Nota sobre o carregamento dos auscultadores Bluetooth através do computador
  Não pode carregar os auscultadores Bluetooth com o cabo Micro USB e o cabo de
  carregamento (fornecidos). (Consultar fig. )
  Verificar a carga restante da bateria
  É possível verificar a carga restante da bateria através do número de vezes que o indicador
  pisca quando liga os auscultadores Bluetooth.
  Indicador (vermelho) Estado
  3 vezes Cheia
  2 vezes Média
  1 vez Baixa (carregamento necessário)
  Nota
  A carga restante da bateria não pode ser verificada enquanto os auscultadores Bluetooth
  se encontram ligados.
  Quando a bateria estiver totalmente gasta, é emitido um sinal sonoro e os auscultadores
  Bluetooth desligam-se automaticamente.
  Peças e controlos (Consultar fig. )
  Auscultadores
  Interruptor bidireccional
  (/)
  Antena Bluetooth
  Não tape a antena Bluetooth com
  as mãos, etc., durante a
  comunicação Bluetooth. A
  comunicação Bluetooth poderá ser
  interrompida.
  Botão /POWER
  Indicador (azul) (vermelho)
  Indica o estado da comunicação (azul) ou o
  estado da alimentação (vermelho).
  Tomada USB
  Botão VOL +/–
  Botão RESET
  Mola
  Para controlar os auscultadores Bluetooth
  Para Faça o seguinte
  Ligar/desligar
  Carregue sem soltar no botão /POWER
  durante cerca de 2 segundos. Ao iniciar, o
  indicador pisca e ouve-se um sinal sonoro.
  Reproduzir/pausa
  Carregue no botão /POWER.
  Realizar o emparelhamento
  Carregue sem soltar no botão /POWER
  durante cerca de 7 segundos até que o
  indicador pisque alternadamente a
  vermelho e a azul.
  Localizar o início da música anterior ou
  actual/localizar o início da música seguinte
  Rode o interruptor bidireccional para
  /.
  Recuar rapidamente/avançar rapidamente
  Rode e mantenha o interruptor
  bidireccional na posição /.
  Aumentar/diminuir o volume Carregue no botão VOL +/-.
  Aumentar/diminuir o volume
  continuamente
  Carregue sem soltar no botão VOL +/-.
  Sugestão
  Se os auscultadores Bluetooth não funcionarem conforme esperado, carregue no botão
  RESET com um instrumento pontiagudo de pequenas dimensões, etc. As informações de
  emparelhamento não serão eliminadas com a reposição. Pode ligar os auscultadores
  Bluetooth com o seu Walkman por Bluetooth sem emparelhar.
  Nota
  Os auscultadores Bluetooth não foram concebidos para serem à prova de água nem à
  prova de salpicos.
  Se os auscultadores Bluetooth forem expostos à água ou a suor, as peças internas
  poderão ficar corroídas e provocar uma avaria nos auscultadores Bluetooth.
  Evite que os auscultadores Bluetooth fiquem molhados e não os utilize em ambientes
  húmidos.
  Não toque nos controlos nem na porta USB com as mãos molhadas.
  Utilize um pano seco para limpar humidade ou suor dos auscultadores Bluetooth após a
  utilização e antes de os ligar ao seu computador ou de os recarregar.
  Sobre o indicador Bluetooth dos auscultadores Bluetooth
  Pode verificar o estado do Bluetooth através do indicador dos auscultadores Bluetooth.
  Estado
  Padrões de intermitência ( : azul/ : vermelho)
  A emparelhar
  A pesquisar
  Ligável
         
  A ligar
       
  Ligado
   
  A ouvir músicas
   
  A carregar
  Sugestão
  Quando a carga restante da bateria é baixa, a cor intermitente muda de azul para
  vermelho.
  Como usar o Suporte
  A fixação do Suporte aos seus auscultadores Bluetooth irá impedir a operação acidental do
  botão quando carregá-los.
  ©2012 Sony Corporation Printed in Malaysia
  MDR-NWBT10

Precisa de ajuda?

Número de perguntas: 0

Você tem alguma dúvida sobre o Sony NWZ-S774BT ou precisa de ajuda? Faça sua pergunta aqui. Forneça uma descrição clara e abrangente do problema e sua pergunta. Quanto mais detalhes você fornecer para seu problema e pergunta, mais fácil será para outros proprietários de Sony NWZ-S774BT responderem adequadamente à sua pergunta.

Veja o manual do Sony NWZ-S774BT aqui, de graça. Este manual está na categoria Leitores de mp3 e foi avaliado por 1 pessoas com uma média de 6. Este manual está disponível nos seguintes idiomas: Português, Holandês, Norueguês, Grego. Você tem alguma dúvida sobre o Sony NWZ-S774BT ou precisa de ajuda?

Sony NWZ-S774BT especificações

Marca Sony
Modelo NWZ-S774BT
Produto Leitor de mp3
EAN 4905524867398
Língua Português, Holandês, Norueguês, Grego
Tipo de arquivo PDF

Produtos relacionados Sony NWZ-S774BT

  Manuais de produtos relacionados

  Leitor de mp3 Sony

  Adicionar manual

  Você tem um manual que gostaria de adicionar?