Sony NWZ-S774BT manual do usuário

Sony NWZ-S774BT

Visualize aqui o Sony NWZ-S774BT manual. A visualização e download estes manual do é gratuita.

Marca
Sony
Modelo
NWZ-S774BT
Produto
EAN
4905524867398
Língua
Holandês, Português, Norueguês, Grego
Tipo de arquivo
PDF
Site
http://www.sony.com/
Wireless Stereo Headphones
Brukerhåndbok
Manual do utilizador
Οδηγός χρήσης
Gebruikershandleiding
Norsk
Produktnavn: Trådløse stereohodetelefoner
Oversikt
Med dette utstyret (heretter kalt Bluetooth-hodetelefon) kan du lytte til musikken på
Walkman med en trådløs tilkobling.
Bluetooth-hodetelefonene er allerede sammenkoblet med Walkman. De er også
konfigurert slik at de oppretter en Bluetooth-tilkobling når Walkman slås på slik at du ikke
trenger å konfigurere Bluetooth-innstillingen på forhånd.
Se hjelpveiledningen til Walkman når du bruker disse Bluetooth-hodetelefonene.
Lade Bluetooth-hodetelefonene
Det kan hende batteriet til Bluetooth-hodetelefonene ikke er ladet når du kjøper produktet.
Sørg for at batteriet er ladet helt opp før bruk.
Mens Bluetooth-hodetelefonene lades, tennes indikatoren (rødt). Indikatoren slukkes når
ladingen er ferdig.
Dette avsnittet forklarer hvordan du lader batteriet med datamaskinen. Du kan også lade
disse Bluetooth-hodetelefonene fra Walkman (Power share).
Se hjelpveiledningen til Walkman.
Lade Bluetooth-hodetelefonene med datamaskinen (Se fig. )
Micro USB-kabel (inkludert)
1 Åpne dekslet på USB-kontakten til Bluetooth-hodetelefonene.
2 Koble til Bluetooth-hodetelefonene og datamaskinen din med Micro USB-kabelen.
Lade "WALKMAN" og Bluetooth-hodetelefonene på samme tid
(Se fig. )
Micro USB-kabel (inkludert)
Ladekabel (inkludert)
1 Åpne dekslet på USB-kontakten til Bluetooth-hodetelefonene.
2 Koble til Bluetooth-hodetelefonene og Walkman med ladekabelen.
3 Koble til ladekabelen og datamaskinen din med Micro USB-kabelen.
Merknad om lading av Bluetooth-hodetelefonene med datamaskinen din
Du kan ikke lade Bluetooth-hodetelefonene med Micro USB-kabelen og ladekabelen
(inkludert). (Se fig. )
Kontrollere gjenværende batteriladning
Gjenværende batteristrøm kan sjekkes med antall ganger indikatoren blinker når du slår på
Bluetooth-hodetelefonene.
Indikator (rød) Status
3 ganger Full
2 ganger Middels
1 gang Lav (lading er nødvendig)
Merknad
Gjenværende batteristrøm kan ikke sjekkes mens Bluetooth-hodetelefonene er slått på.
Når batteriet er helt tomt, kan du høre en pipelyd og Bluetooth-hodetelefonene slås av
automatisk.
Deler og kontroller (Se fig. )
Hodetelefoner
Spolebryter (/)
Bluetooth-antenne
Ikke dekk til Bluetooth-antennen
med hendene dine e.l. under
Bluetooth-kommunikasjon.
Bluetooth-kommunikasjon kan bli
avbrutt.
Knappen /POWER
Indikator (blå) (rød)
Viser kommunikasjonsstatusen (blå) eller
strømstatusen (rød).
USB-kontakt
Knappen VOL +/–
Knappen RESET
Klemme
Slik kontrollerer du Bluetooth-hodetelefonene
Hvis du vil Gjør dette
Slå på/slå av
Trykk og hold knappen /POWER for
omtrent 2 sekunder. Ved oppstart, blinker
indikatoren og en pipelyd kan høres.
Spille av/pause
Trykk på knappen /POWER.
Utføre sammenkobling
Trykk og hold knappen /POWER for
omtrent 7 sekunder til indikatoren blinker
rødt og blått vekselvis.
Finne begynnelsen av forrige eller gjeldende
sang/finne begynnelsen av neste sang
Drei spolebryteren til /.
Spole fremover/spole bakover
Drei og hold spolebryteren til /.
Skru opp/ned volumet Trykk på knappen VOL +/-.
Skru opp/ned volumet kontinuerlig Trykk og hold knappen VOL +/-.
Tips
Hvis Bluetooth-hodetelefonene ikke fungerer som forventet, trykker du på knappen
RESET med en liten nål e.l. Informasjon om sammenkobling forblir etter nullstilling. Du kan
koble Bluetooth-hodetelefonene til med Walkman via Bluetooth uten sammenkobling.
Merknad
Bluetooth-hodetelefonene er ikke designet til å være vannsikre eller sprutsikre.
Dersom Bluetooth-hodetelefonene utsettes for vann eller svette, kan de interne delene
korrodere og dette kan føre til feilfunksjon på Bluetooth-hodetelefonene.
Du må unngå at Bluetooth-hodetelefonene blir våte, og heller ikke bruke dem på våte
steder.
Ikke ta på kontrollene eller USB-kontakten med våte hender.
Bruk en tørr klut til å tørke vekk fuktighet eller svette fra Bluetooth-hodetelefonene etter
bruk, og før du kobler til datamaskinen din eller lader dem.
Om Bluetooth-indikatoren på Bluetooth-hodetelefonene
Du kan sjekke Bluetooth-statusen med indikatoren på Bluetooth-hodetelefonene.
Status
Blinkende mønstre ( :blå/ :rød)
Sammenkobling
Søker
Kan kobles til
       
Kobler til
     
Tilkoblet
 
Lytter til sanger
 
Lader
Tips
Når gjenværende batteristrøm er lav, endres den blinkende fargen fra blå til rød.
Bruke holderen
Ved å feste holderen til Bluetooth-hodetelefonene kan du forhindre at knapper trykkes ned
ved et uhell under frakt.
Feste holderen (Se fig. )
Hold Bluetooth-hodetelefonene og holderen, og fest dem som vist på figuren.
Ta holderen av (Se fig. )
Hold den øvre delen av klemmen (1), og ta av Bluetooth-hodetelefonene som vist på
figuren (2).
Spesifikasjoner
Kommunikasjonssystem
Bluetooth-spesifikasjon versjon 2.1+EDR*
1
Utgangs-effekt
Bluetooth-spesifikasjon strømklasse 2
Maksimalt kommunikasjonsområde
Rekkevidde ca. 10 meter*
2
Frekvensbånd
2,4000 GHz - 2,4835 GHz
Moduleringsmetode
FHSS
Kompatible Bluetooth-profiler*
3
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Støttet kodek*
4
SBC*
5
Strømkilde
Innebygd, oppladbart litium-ion-batteri
USB-strøm (fra en datamaskin via en USB-
kontakt på Bluetooth-hodetelefonene)
Mål (b/h/d)
Ca. 50,5 mm × 24,5 mm × 11,3 mm
Mål (b/h/d, oppreist posisjon)
Ca. 50,5 mm × 25,5 mm × 19,0 mm
Vekt
Ca. 27 g
Batteriets levetid (kontinuerlig
avspilling)
Ca. 4 timer
Ladetid
Lading med USB
Ca. 2,5 timer
*
1
EDR står for Enhanced Data Rate.
*
2
Området kan variere avhengig av kommunikasjonsmiljøet.
*
3
Bluetooth-profiler er standardisert i henhold til formålet med Bluetooth-enheten.
*
4
Kodek indikerer lydsignalkomprimeringen og konverteringsformatet.
*
5
SBC står for Subband Codec.
Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
Merknad om varemerke
Bluetooth-navnet og logoer eies av Bluetooth SIG, Inc. og bruk av slike merker av Sony
Corporation er under lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
"WALKMAN" og "WALKMAN"-logoen er registrerte varemerker som tilhører Sony
Corporation.
Português
Nome do produto: Auscultadores estéreo sem
fios
Descrição geral
Utilizando este dispositivo (daqui em diante, auscultadores Bluetooth), pode desfrutar da
música existente no Walkman com uma ligação sem fios.
Estes auscultadores Bluetooth já se encontram emparelhados com o Walkman. Estão
também configurados para a ligação automática do Bluetooth quando o Walkman é
ligado, pelo que não necessita de configurar previamente a definição Bluetooth.
Consulte o Guia de ajuda do Walkman quando utilizar estes auscultadores Bluetooth.
Carregar os auscultadores Bluetooth
A bateria dos auscultadores Bluetooth poderá não estar carregada no momento da compra.
Certifique-se de que a bateria é totalmente carregada antes da utilização.
Enquanto os auscultadores Bluetooth estiverem a ser carregados, o indicador (vermelho)
acende-se. Quando o carregamento estiver concluído, o indicador apaga-se.
Esta secção explica como efectuar o carregamento a partir do computador. Pode também
carregar estes auscultadores Bluetooth a partir do Walkman (Partilha de alimentação).
Consulte o Guia de ajuda do Walkman.
Carregar os auscultadores Bluetooth através do computador (Consultar
fig. )
Cabo Micro USB (fornecido)
1 Abra a tampa da tomada USB dos auscultadores Bluetooth.
2 Ligue os auscultadores Bluetooth ao seu computador, utilizando o cabo Micro USB.
Carregar o seu “WALKMAN” e os auscultadores Bluetooth ao mesmo
tempo (Consultar fig. )
Cabo Micro USB (fornecido)
Cabo de carregamento (fornecido)
1 Abra a tampa da tomada USB dos auscultadores Bluetooth.
2 Ligue os auscultadores Bluetooth e o seu Walkman, utilizando o cabo de
carregamento.
3 Ligue o cabo de carregamento ao seu computador, utilizando o cabo Micro USB.
Nota sobre o carregamento dos auscultadores Bluetooth através do computador
Não pode carregar os auscultadores Bluetooth com o cabo Micro USB e o cabo de
carregamento (fornecidos). (Consultar fig. )
Verificar a carga restante da bateria
É possível verificar a carga restante da bateria através do número de vezes que o indicador
pisca quando liga os auscultadores Bluetooth.
Indicador (vermelho) Estado
3 vezes Cheia
2 vezes Média
1 vez Baixa (carregamento necessário)
Nota
A carga restante da bateria não pode ser verificada enquanto os auscultadores Bluetooth
se encontram ligados.
Quando a bateria estiver totalmente gasta, é emitido um sinal sonoro e os auscultadores
Bluetooth desligam-se automaticamente.
Peças e controlos (Consultar fig. )
Auscultadores
Interruptor bidireccional
(/)
Antena Bluetooth
Não tape a antena Bluetooth com
as mãos, etc., durante a
comunicação Bluetooth. A
comunicação Bluetooth poderá ser
interrompida.
Botão /POWER
Indicador (azul) (vermelho)
Indica o estado da comunicação (azul) ou o
estado da alimentação (vermelho).
Tomada USB
Botão VOL +/–
Botão RESET
Mola
Para controlar os auscultadores Bluetooth
Para Faça o seguinte
Ligar/desligar
Carregue sem soltar no botão /POWER
durante cerca de 2 segundos. Ao iniciar, o
indicador pisca e ouve-se um sinal sonoro.
Reproduzir/pausa
Carregue no botão /POWER.
Realizar o emparelhamento
Carregue sem soltar no botão /POWER
durante cerca de 7 segundos até que o
indicador pisque alternadamente a
vermelho e a azul.
Localizar o início da música anterior ou
actual/localizar o início da música seguinte
Rode o interruptor bidireccional para
/.
Recuar rapidamente/avançar rapidamente
Rode e mantenha o interruptor
bidireccional na posição /.
Aumentar/diminuir o volume Carregue no botão VOL +/-.
Aumentar/diminuir o volume
continuamente
Carregue sem soltar no botão VOL +/-.
Sugestão
Se os auscultadores Bluetooth não funcionarem conforme esperado, carregue no botão
RESET com um instrumento pontiagudo de pequenas dimensões, etc. As informações de
emparelhamento não serão eliminadas com a reposição. Pode ligar os auscultadores
Bluetooth com o seu Walkman por Bluetooth sem emparelhar.
Nota
Os auscultadores Bluetooth não foram concebidos para serem à prova de água nem à
prova de salpicos.
Se os auscultadores Bluetooth forem expostos à água ou a suor, as peças internas
poderão ficar corroídas e provocar uma avaria nos auscultadores Bluetooth.
Evite que os auscultadores Bluetooth fiquem molhados e não os utilize em ambientes
húmidos.
Não toque nos controlos nem na porta USB com as mãos molhadas.
Utilize um pano seco para limpar humidade ou suor dos auscultadores Bluetooth após a
utilização e antes de os ligar ao seu computador ou de os recarregar.
Sobre o indicador Bluetooth dos auscultadores Bluetooth
Pode verificar o estado do Bluetooth através do indicador dos auscultadores Bluetooth.
Estado
Padrões de intermitência ( : azul/ : vermelho)
A emparelhar
A pesquisar
Ligável
       
A ligar
     
Ligado
 
A ouvir músicas
 
A carregar
Sugestão
Quando a carga restante da bateria é baixa, a cor intermitente muda de azul para
vermelho.
Como usar o Suporte
A fixação do Suporte aos seus auscultadores Bluetooth irá impedir a operação acidental do
botão quando carregá-los.
©2012 Sony Corporation Printed in Malaysia
MDR-NWBT10

Pergunte sobre o Sony NWZ-S774BT?

Se tiver umaquestão sobre o "Sony NWZ-S774BT" ​ pode perguntar aqui. Forneça uma descrição clara do problema de modo a que possa permitir aos outros utilizadores a elaboração de uma resposta adequada

Para Venda em