Sony ZS-PS20CP

Manual de instruções Sony ZS-PS20CP

(1)
 • ZS-PS20CP.NL,PT.3-878-117-41(1)
  details in verband met het recyclen van dit product,
  neemt u contact op met de gemeentelijke instanties,
  het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van
  huishoudafval of de winkel waar u het product hebt
  gekocht.
  Dit betre de accessoires: Afstandsbediening
  Verwijdering van oude batterijen
  (in de Europese Unie en andere
  Europese landen met afzonderlijke
  inzamelingssystemen)
  Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop
  dat de meegeleverde batterij van dit product niet als
  huishoudelijk afval behandeld mag worden.
  Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren,
  voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die
  zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
  afvalbehandeling. Het recycleren van materialen draagt
  bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen.
  In het geval dat de producten om redenen van veiligheid,
  prestaties dan wel in verband met data-integriteit een
  permanente verbinding met batterij vereisen, dient
  deze batterij enkel door gekwaliceerd servicepersoneel
  vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij
  op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het
  product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd
  te worden aan het desbetreende inzamelingspunt voor
  de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal.
  Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het
  gedeelte over hoe de batterij veilig uit het product te
  verwijderen. Overhandig de batterij bij het desbetreende
  inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen.
  Voor meer details in verband met het recyclen van
  dit product of batterij, neemt u contact op met de
  gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast
  met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar
  u het product hebt gekocht.
  Opmerking voor klanten: de
  volgende informatie geldt enkel
  voor apparatuur verkocht in landen
  waar de EUrichtlijnen van kracht
  zijn
  De fabrikant van dit apparaat is Sony Corporation, 1-7-1
  Konan, Minato-ku, Tokio, Japan. De geautoriseerde
  vertegenwoordiger voor EMC en productveiligheid is
  Sony Deutschland GmbH, Hedelnger Strasse 61, 70327
  Stuttgart, Duitsland. Voor onderhouds- of
  garantiekwesties kunt u de adressen gebruiken die in de
  afzonderlijke onderhouds- of garantiedocumenten
  worden vermeld.
  WAARSCHUWING
  Stel het apparaat niet bloot aan regen
  of vocht. Zo kunt u het risico op brand of
  elektrische schokken verkleinen.
  Open de behuizing niet om elektrocutie te
  voorkomen. Laat alle onderhoud over aan
  bevoegd personeel.
  Dek de ventilatieopeningen van het apparaat niet af met
  bijvoorbeeld kranten, tafelkleden en gordijnen. Zo kunt u
  het risico op brand verkleinen. Plaats ook geen
  brandende kaarsen op het apparaat.
  Stel het apparaat niet bloot aan waterdruppels of spatten
  en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals
  een vaas, op dit apparaat. Zo kunt u het risico op brand of
  elektrische schokken verkleinen.
  Aangezien de stekker wordt gebruikt om het apparaat los
  te koppelen van de netvoeding, moet u het apparaat
  aansluiten op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact.
  Als er een probleem optreedt met het apparaat, moet u de
  stekker van het apparaat onmiddellijk uit het stopcontact
  halen.
  3-878-117-41(1)
  Gebruiksaanwijzing
  NL
  ZS-PS20CP
  Manual de instruções
  PT
  ©2008 Sony Corporation Printed in China
  Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte, zoals een
  boekenkast of inbouwkast.
  Stel de batterijen (geïnstalleerde accu of batterijen) niet
  langdurig bloot aan extreem hoge temperaturen, zoals
  zonlicht, vuur, enzovoort.
  Bij overmatige geluidsdruk van oortelefoons en
  hoofdtelefoons kan gehoorschade optreden.
  MPEG Layer-3 audio-codeertechnologie en -patenten
  gebruikt onder licentie van Fraunhofer IIS en omson.
  Verwijdering van oude elektrische en
  elektronische apparaten (Toepasbaar
  in de Europese Unie en andere
  Europese landen met gescheiden
  ophaalsystemen)
  Het symbool op het product of op de verpakking wijst
  erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag
  worden behandeld. Het moet echter naar een plaats
  worden gebracht waar elektrische en elektronische
  apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat
  dit product op de correcte manier wordt verwijderd,
  voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die
  zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
  afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt
  bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer
  Stroombronnen Technische gegevens
  Map
  MP3/WMA-bestand
  Opmerkingen over MP3/WMA-schijven
  Wanneer een schijf wordt geplaatst, leest het toestel alle bestanden
  op de schijf.
  “READING” wordt weergegeven tijdens het lezen van de bestanden.
  Indien er zich vele mappen of niet-MP3/WMA-bestanden bevinden
  op de schijf, duurt het mogelijk lang voor het afspelen begint of voor
  het volgende MP3/WMA-bestand begint te spelen.
  Sla naast MP3/WMA-bestanden geen onnodige mappen of
  bestanden op op een schijf die u wilt gebruiken voor het luisteren
  naar MP3/WMA-bestanden.
  Een map die geen MP3/WMA-bestand bevat, wordt overgeslagen.
  Maximaal aantal bestanden: 511
  Maximaal aantal mappen: 150
  Maximaal aantal mapniveaus: 8
  Map- en bestandsnamen kunnen worden weergegeven met
  maximaal 32 tekens.
  De tekens A - Z, a - z, 0 - 9 en _ kunnen worden weergegeven op dit
  toestel.
  Andere tekens worden weergegeven als “_”.
  Dit toestel beantwoordt aan versie 1.1 van de ID3-tagindeling.
  Indien een bestand ID3-taginformatie bevat, kunnen “titel van het
  nummer”, “artiest” en “albumnaam” worden weergegeven.
  Zorg ervoor dat u bij het benoemen de extensie “.mp3” of “.wma
  toevoegt aan de bestandsnaam.
  Indien u de extensie “.mp3” of “.wma” toevoegt aan een bestand
  dat geen MP3/WMA is, kan het toestel het bestand niet correct
  herkennen, waardoor een willekeurig geluid zal worden weergegeven
  dat uw luidsprekers kan beschadigen.
  De bestandsnaam komt niet overeen met de ID3-tag.
  Wanneer u een MP3/WMA-schijf afspeelt die meer dan 511
  bestanden bevat, is het mogelijk dat de schijf niet wordt afgespeeld
  zoals weergegeven in de aeelding.
  Luisteren naar de radio
  1 Druk herhaaldelijk op RADIO
  op het toestel
  (BAND
  op de afstandsbediening).
  Bij elke druk op de knop wijzigt de aanduiding als
  volgt:
  “FM
  AM.
  2 Houd TUNE + of –
  ingedrukt tot de
  frequentiecijfers op het scherm beginnen te
  wijzigen.
  Het toestel scant automatisch de radiofrequenties en
  stopt wanneer het een zuivere zender vindt.
  Indien u geen zender kunt ontvangen, drukt u
  herhaaldelijk op TUNE + of –
  om de frequentie
  stap per stap te wijzigen.
  Wanneer een FM-stereo-uitzending wordt ontvangen,
  verschijnt “ST” op het scherm.
  Tip
  Als de FM-uitzending ruis bevat, drukt u op MODE
  tot “MONO
  verschijnt op het scherm. De radio zal vervolgens in monogeluid
  afspelen.
  Het AM-afsteminterval wijzigen
  Voer de volgende stappen uit indien u het AM-
  afsteminterval wilt wijzigen:
  1 Druk op RADIO
  op het toestel tot AM” wordt
  weergegeven.
  2 Druk gedurende 2 seconden op DISPLAY/ENTER
  op het toestel.
  3 Druk gedurende 2 seconden op RADIO
  op het
  toestel.
  “9k STEP” of “10k STEP” knippert.
  4 Druk op PRESET + of –
  op het toestel om “9k
  STEP” te selecteren voor 9 kHz-interval of “10k STEP
  voor 10 kHz-interval.
  5 Druk op DISPLAY/ENTER
  op het toestel.
  Nadat u het afsteminterval hebt gewijzigd, moet u de
  vooraf ingestelde AM-radiozenders resetten.
  De schuiade openen/sluiten
  Een USB-apparaat aansluiten
  1 Druk op
  .
  De schuiade
  wordt uitgeworpen.
  2 Verbind uw USB-apparaat met de
  (USB)-poort
  .
  Tip
  Een digitale muziekspeler wordt automatisch geladen in de USB-
  modus wanneer u een USB-apparaat aansluit op de
  (USB)-poort
  .
  De schuiade sluiten
  1 Verwijder het USB-apparaat (zie “Luisteren naar
  muziek op een USB-apparaat”).
  2 Verschuif het slot
  zoals aangegeven door de pijl.
  Slot
  3 Druk de schuiade
  in het toestel tot u een klik
  hoort.
  Opmerkingen
  Draag het toestel niet wanneer er een USB-apparaat verbonden is.
  Hierdoor kan de werking worden verstoord.
  Zorg ervoor dat de schuiade gesloten is
  voor u het toestel
  verplaatst.
  Luisteren naar muziek op een USB-
  apparaat
  U kunt muziek beluisteren die is opgeslagen op een
  optioneel USB-apparaat (digitale muziekspeler of USB-
  opslagmedium).
  Muziekbestanden in WMA- en MP3-formaat* kunnen
  op dit toestel worden afgespeeld.
  Raadpleeg “Afspeelbare USB-apparaten” op de achterste
  pagina voor een lijst met USB-apparaten die kunnen
  worden aangesloten op dit toestel.
  * Bestanden met copyrightbeveiliging (Digital Rights Management)
  kunnen niet worden afgespeeld op dit toestel.
  1 Druk op USB
  op het toestel.
  2 Verbind het USB-apparaat met de
  (USB)-poort
  (zie “Een USB-apparaat aansluiten”).
  “USB MEMORY” verschijnt op het scherm.
  3 Druk op
  .
  Het toestel start het afspelen.
  Bestandsnummer Na de bestandsnaam wordt de
  speelduur weergegeven
  4 Druk op VOLUME + of – (of VOL + of – op de
  afstandsbediening)
  om het volume aan te
  passen.
  2 naar het stopcontact1 naar AC IN
  Verbind het netsnoer
  of plaats zes R14-batterijen (type C) (niet bijgeleverd) in het batterijvak
  .
  Opmerkingen
  Vervang de batterijen wanneer de OPR/BATT-indicator
  dimt of wanneer het toestel niet langer werkt.
  Vervang alle batterijen. Zorg ervoor dat de cd uit het toestel is verwijderd voor u de batterijen vervangt.
  Om het toestel te gebruiken met batterijen, moet u het netsnoer loskoppelen.
  Wanneer u het toestel gebruikt met batterijen, kunt u het niet inschakelen met de afstandsbediening.
  De afstandsbediening klaarmaken
  Plaats twee R03-batterijen (type AAA) (niet bijgeleverd).
  De batterijen vervangen
  Bij normaal gebruik kunt u de batterijen ongeveer zes maanden lang gebruiken. Wanneer u het toestel niet langer kunt
  bedienen met de afstandsbediening, moet u alle batterijen vervangen.
  Basisbediening
  Verdere bediening
  Actie Druk op
  Afspelen pauzeren
  . Druk nogmaals om het
  afspelen te hervatten*.
  Afspelen stoppen
  .
  Een map selecteren + of –
  .
  Een bestand
  selecteren
  of
  .
  Een punt zoeken in
  een bestand
  Blijf tijdens het afspelen drukken
  op
  of
  en laat de knop
  los bij het gewenste punt.
  Herhaaldelijk
  afspelen selecteren
  Herhaaldelijk afspelen selecteren
  Druk herhaaldelijk op REPEAT
  op het toestel tot “ ” of “ 1”
  verschijnt.
  Het USB-apparaat
  verwijderen
  Blijf drukken op
  tot “NO
  DEV” wordt weergegeven en
  verwijder daarna het USB-
  apparaat.
  * Bij het afspelen van een VBR MP3-bestand is het mogelijk dat het
  toestel begint af te spelen vanaf een ander punt.
  Tips
  Weergave begint vanaf het MP3/WMA-bestand waarmee u het laatst
  gestopt bent (Afspelen hernemen). In de stopstand wordt het MP3/
  WMA-bestandsnummer weergegeven dat zal worden afgespeeld.
  Druk op
  om het hernemen van het afspelen te annuleren (om
  te beginnen afspelen vanaf het begin van het eerste MP3/WMA-
  bestand).
  Opmerking
  Blijf steeds drukken op
  en zorg ervoor dat “NO DEV” wordt
  weergegeven voor u het USB-apparaat verwijdert. Als u het USB-
  apparaat verwijdert terwijl “NO DEV” niet wordt weergegeven,
  kunnen de gegevens op het USB-apparaat of het apparaat zelf
  beschadigd raken.
  De afspeelmodus wijzigen
  Druk herhaaldelijk op MODE
  wanneer het USB-
  apparaat niet speelt. U kunt Normaal afspelen selecteren
  (alle bestanden op het USB-apparaat (of in de
  geselecteerde map terwijl “ ” oplicht) na elkaar),
  Willekeurig afspelen (“SHUF” of “ SHUF”) of
  Programma afspelen (“PGM”).
  Opmerkingen over het USB-apparaat
  U kunt de afspeelmodus niet wijzigen tijdens het afspelen.
  Het duurt even voor het afspelen start wanneer:
  de mapstructuur complex is.
  het USB-apparaat bijna vol is.
  Wanneer een USB-apparaat is aangesloten, leest het toestel alle
  bestanden op het apparaat. Als het apparaat veel mappen of
  bestanden bevat, kan het een tijdje duren om deze te lezen.
  Verbind geen USB-apparaat met het toestel via een USB-hub.
  Wanneer een handeling wordt uitgevoerd op het USB-apparaat, is
  het bij sommige apparaten mogelijk dat er een vertraging optreedt
  voor het toestel deze handeling uitvoert.
  Dit toestel ondersteunt mogelijk niet alle functies van het
  aangesloten USB-apparaat.
  De afspeelvolgorde van het toestel kan verschillend zijn van de
  afspeelvolgorde van het aangesloten USB-apparaat.
  Mappen die geen MP3/WMA-bestanden bevatten, worden tijdens
  het afspelen overgeslagen.
  Dit toestel kan MP3- en WMA-bestanden afspelen met de extensie
  .mp3” of “.wma.
  Als er bestanden op de schijf staan die de extensie “.mp3” of “.wma
  hebben maar geen MP3/WMA-bestanden zijn, is het mogelijk dat
  het toestel ruis produceert of niet werkt.
  Een USB-apparaat mag maximaal 999 MP3/WMA-bestanden en 255
  mappen bevatten.
  Het maximale aantal MP3/WMA-bestanden en mappen kan
  variëren, aankelijk van de bestands-en mapstructuur.
  Compatibiliteit met alle MP3/WMA-codeer/schrijfsoware,
  opnameapparatuur en opnamemedia kan niet worden gegarandeerd.
  Wanneer u een niet-compatibel USB-apparaat gebruikt, is het
  mogelijk dat het geluid hapert of er ruis wordt geproduceerd, of het
  apparaat speelt mogelijk niet af.
  Optionele componenten aansluiten
  U kunt geluid van een optionele component, zoals een
  draagbare digitale muziekspeler, beluisteren via de
  luidsprekers van dit toestel. Zorg ervoor dat elke
  component is uitgeschakeld voordat u de aansluitingen
  uitvoert. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de aan te
  sluiten component voor meer informatie.
  1 Verbind de AUDIO IN-aansluiting
  op het toestel
  met de uitvoeraansluiting van de draagbare digitale
  muziekspeler of een ander component via een
  audiokabel (niet bijgeleverd).
  2 Schakel het toestel en de aangesloten component
  in.
  3 Druk op AUDIO IN
  en start het afspelen van de
  aangesloten component.
  Het geluid van de aangesloten component wordt
  uitgevoerd via de luidsprekers.
  Om het toestel te verbinden met een tv of een
  videorecorder, gebruikt u een verlengkabel (niet
  bijgeleverd) met een stereo-miniaansluiting aan een kant
  en twee tulpstekkers aan de andere kant.
  Een CD/MP3/WMA-schijf afspelen
  1 Druk op CD
  op het toestel.
  (Op de afstandsbediening drukt u op OPERATE
  en vervolgens herhaaldelijk op FUNCTION
  tot
  CD” verschijnt op het scherm.)
  2 Druk op PUSH OPEN/CLOSE
  op het toestel en
  plaats een schijf met de bedrukte zijde naar boven.
  Om het cd-vak te sluiten, drukt u op PUSH OPEN/
  CLOSE
  op het toestel.
  3 Druk op
  .
  Het toestel speelt alle tracks/MP3/WMA-bestanden
  één keer af.
  Wanneer u een MP3/WMA-schijf plaatst, wordt
  “MP3” of “WMA” weergegeven op het scherm nadat
  het toestel de bestandsinformatie hee gelezen.
  Audio CD
  Nummer van de track Speelduur
  MP3/WMA-schijf (bv. wanneer u een MP3-schijf plaatst)
  Bestandsnummer Na de bestandsnaam wordt de
  speelduur weergegeven
  Actie Druk op
  Afspelen pauzeren
  . Druk nogmaals om het
  afspelen te hervatten.
  Afspelen stoppen
  .
  Naar de volgende
  track of het
  volgende MP3/
  WMA-bestand
  gaan
  .
  Naar de vorige
  track of het
  volgende MP3/
  WMA-bestand
  terugkeren
  .
  Een map op een
  MP3/WMA-schijf
  selecteren
  + op het toestel om vooruit te
  gaan
  – om achteruit te gaan
  .
  Een punt
  lokaliseren terwijl
  u naar het geluid
  luistert
  (vooruit) of
  (achteruit)
  op het toestel terwijl het
  afspelen bezig is en houd de knop
  vast tot u het punt vindt.
  Een punt
  lokaliseren terwijl u
  het scherm bekijkt
  (vooruit) of
  (achteruit)
  op het toestel in de pauzestand
  en houd de knop vast tot u het
  punt vindt.
  Cd verwijderen
  PUSH OPEN/CLOSE
  .
  Tips
  Het afspelen start vanaf de track of het MP3/WMA-bestand dat u
  het laatst hebt afgespeeld (Afspelen hervatten). Wanneer het afspelen
  is gestopt, wordt het nummer weergegeven van de track of het
  MP3/WMA-bestand dat zal worden afgespeeld.
  Om Afspelen hervatten te annuleren (om het afspelen te starten
  vanaf het begin van de eerste track of het eerste MP3/WMA-
  bestand), drukt u op
  of opent u het cd-vak in de stopstand.
  Opmerking
  U kunt geen specieke track of een speciek MP3/WMA-bestand
  zoeken indien “SHUF” of “PGM” wordt weergegeven op het scherm.
  Schakel deze aanduiding uit door op MODE te drukken
  .
  Voorbeeld van een mapstructuur en
  afspeelvolgorde
  De afspeelvolgorde van mappen en bestanden verloopt
  als volgt:
  * VOLUME + (VOL + op de afstandsbediening)
  en
  op het
  toestel hebben een reliëfpunt.
  Personal Audio System
  Levensduur van de batterij
  Voor de speler:
  FM-ontvangst
  Sony R14P: ong. 13,5 u
  Sony alkaline LR14: ong. 20 u
  Gebruik cd-speler
  Sony R14P: ong. 2,5 u
  Sony alkaline LR14: ong. 7 u
  Afmetingen
  Ong. 360 × 142 × 234 mm (b/h/d)
  (incl. uitstekende delen)
  Gewicht
  Ong. 2,8 kg (incl. batterijen)
  Bijgeleverde accessoires
  Netsnoer (1)
  Afstandsbediening (1)
  Ontwerp en specicaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden
  gewijzigd.
  Optionele accessoires
  Sony MDR-hoofdtelefoon
  Basisbediening
  Voor u het toestel in gebruik neemt
  Over de werkspanning
  De werkspanning wordt weergegeven aan de onderkant
  van het toestel. Controleer de werkspanning van het
  toestel voor het wijzigen van het AM-afsteminterval, het
  frequentiebereik van de radio en de werking op
  wisselstroom.
  Het toestel in- of uitschakelen
  Druk op OPERATE
  .
  Het volume aanpassen
  Druk op VOLUME +, – (VOL +, – op de
  afstandsbediening)
  .
  Luisteren via de hoofdtelefoon
  Sluit de hoofdtelefoon aan op de -aansluiting
  (hoofdtelefoon)
  .
  De lage tonen versterken
  Druk op MEGA BASS
  op het toestel.
  “MEGA BASS” verschijnt op het scherm.
  Druk nogmaals op deze knop om deze functie uit te
  schakelen.
  Cd-speler
  Systeem
  Compact disc digitaal audiotoestel
  Eigenschappen laserdiode
  Emissieduur: continu
  Laservermogen: minder dan 44,6 µW
  (Dit vermogen wordt bekomen door de waarde te meten op een afstand van
  200 mm van de objectieve lens op het
  onderdeel voor optische pick-up met een opening van 7 mm.)
  Spoelsnelheid
  200 t/min (tpm) tot 500 t/min (tpm) (CLV)
  Aantal kanalen
  2
  Frequentierespons
  20 - 20.000 Hz +1/–2 dB
  Snelheidsuctuaties
  Onder meetbare grens
  Radio
  Frequentiebereik
  FM : 87,5 - 108 MHz
  AM: 531 - 1 611 kHz (stappen van 9 kHz)
  530 - 1 610 kHz (stappen van 10 kHz)
  Antennes
  FM: telescopische antenne
  AM: ingebouwde ferrietantenne
  USB
  Ondersteunde bitsnelheid
  MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
  32 - 320 kbps, VBR
  WMA:
  16 - 320 kbps, VBR
  Bemonsteringsfrequenties
  MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
  32/44,1/48 kHz
  WMA:
  32/44,1/48 kHz
  (USB)-poort
  USB-A (Full Speed)
  Algemeen
  Luidspreker
  Volledig bereik: 8 cm dia., 4 O, conustype (2)
  Ingangen
  (USB)-poort: type A, maximale stroom 500 mA
  AUDIO IN-aansluiting (stereo-miniaansluiting)
  Uitgangen
  Hoofdtelefoonaansluiting (stereo-miniaansluiting)
  Voor een hoofdtelefoon met impedantie 16 - 68 O
  Uitgevoerd vermogen
  1,7 W + 1,7 W (aan 4 O, 10% harmonische vervorming)
  Vermogenvereisten
  Voor de speler:
  Modellen voor Maleisië en Singapore: 230 – 240 V AC, 50 Hz
  Model voor ailand: 220 V AC, 50 Hz
  Koreaans model: 220 V AC, 60 Hz
  Andere modellen: 230 V AC, 50 Hz
  9 V DC, 6 R14-batterijen (type C)
  Voor de afstandsbediening:
  3 V DC, 2 R03-batterijen (type AAA)
  Vermogensverbruik
  AC 13 W
  Bericht over DualDiscs
  Een DualDisc is een tweezijdige disc, waarop aan de ene
  kant DVD-materiaal is opgenomen en aan de andere
  kant digitaal audiomateriaal. Echter, aangezien de kant
  met het audiomateriaal niet voldoet aan de Compact Disc
  (CD)-norm, wordt een juiste weergave op dit apparaat
  niet gegarandeerd.
  Muziekdiscs die zijn gecodeerd met
  copyrightbeveiligingstechnologieën
  Dit product is ontworpen voor het afspelen van
  discs die voldoen aan de CD-norm (Compact Disc).
  Onlangs hebben platenmaastschappijen muziekdiscs
  op de markt gebracht die zijn gecodeerd met
  copyrightbeveiligingstechnologieën. Houd er rekening mee
  dat sommige van deze discs niet voldoen aan de CD-norm
  en wellicht niet met dit product kunnen worden afgespeeld.
  Tratamento de Equipamentos Eléctricos
  e Electrónicos no nal da sua vida
  útil (Aplicável na União Europeia e
  em países Europeus com sistemas de
  recolha selectiva de resíduos)
  Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem,
  indica que este não deve ser tratado como resíduo
  urbano indiferenciado. Deve sim ser colocado num
  ponto de recolha destinado a resíduos de equipamentos
  eléctricos e electrónicos. Assegurandose que este produto
  é correctamente depositado, irá prevenir potenciais
  consequências negativas para o ambiente bem como
  para a saúde, que de outra forma poderiam ocorrer pelo
  mau manuseamento destes produtos. A reciclagem dos
  materiais contribuirá para a conservação dos recursos
  naturais. Para obter informação mais detalhada sobre a
  reciclagem deste produto, por favor contacte o município
  onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua
  área ou a loja onde adquiriu o produto.
  Aplicável aos seguintes acessórios: Telecomando
  Tratamento de pilhas no nal da sua
  vida útil (Aplicável na União Europeia
  e em países Europeu scom sistemas
  de recolha selectiva de resíduos)
  Este símbolo, colocado na pilha ou na sua embalagem,
  indica que estes produtos não devem ser tratados como
  resíduos urbanos indiferenciados. Devem antes ser
  colocados num ponto de recolha destinado a resíduos de
  pilhas e acumuladores.
  Assegurando-se que estas pilhas são correctamente
  depositadas, irá prevenir potenciais consequências
  negativas para o ambiente bem como para a saúde,
  que de outra forma poderiam ocorrer pelo mau
  manuseamento destas pilhas. A reciclagem dos materiais
  contribuirá para a conservação dos recursos naturais.
  Se por motivos de segurança, desempenho ou protecção
  de dados, os produtos necessitem de uma ligação
  permanente a uma pilha integrada, esta só deve ser
  substituída por prossionais qualicados. Acabado o
  período de vida útil do aparelho, coloque-o no ponto de
  recolha de produtos eléctricos/electrónicos de forma a
  garantir o tratamento adequado da bateria integrada.
  Para as restantes pilhas, por favor, consulte as instruções
  do equipamento sobre a remoção da mesma. Deposite
  a bateria num ponto de recolha destinado a resíduos de
  pilhas e baterias.
  Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem
  deste produto, por favor contacte o município onde
  reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a
  loja onde adquiriu o produto.
  ADVERTÊNCIA
  Para reduzir o risco de incêndio ou choque
  eléctrico não exponha o aparelho à chuva
  ou humidade.
  Para evitar choques eléctricos, não abra
  a caixa do aparelho. Remeta a assistência
  apenas para técnicos devidamente
  qualicados.
  Para reduzir o risco de incêndio, não tape os orifícios de
  ventilação do aparelho com jornais, toalhas de mesa,
  cortinas, etc. Também não deve colocar velas acesas em
  cima do aparelho.
  Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não
  exponha o equipamento a pingos ou salpicos e não
  coloque objectos com líquidos, como jarras, em cima do
  equipamento.
  Uma vez que a cha principal é utilizada para desligar a
  unidade da corrente eléctrica, ligue a unidade a uma
  tomada de CA de fácil acesso. Se notar alguma coisa de
  anormal no sistema, desligue imediatamente a cha
  principal da tomada de CA.
  3-878-117-41(1)
  ZS-PS20CP
  Manual de instruções
  PT
  ©2008 Sony Corporation Printed in China
  Não instale o aparelho num espaço fechado como, por
  exemplo, numa estante ou num armário.
  Não exponha as pilhas (bateria ou pilhas instaladas) a
  calor excessivo como o da luz solar directa, fogo ou
  semelhante durante um longo período de tempo.
  A pressão sonora excessiva dos auriculares e
  auscultadores pode provocar perda de audição.
  Tecnologia de codicação de áudio MPEG Layer-3 e
  patentes licenciadas de Fraunhofer IIS e omson.
  Fontes de alimentação Especicações
  Pasta
  Ficheiro MP3/WMA
  Notas sobre discos MP3/WMA
  
  Quando um disco é introduzido, a unidade lê todos os cheiros do disco.
  Durante este período, “READING” é apresentado. Se houver
  demasiadas pastas ou cheiros que não sejam MP3/WMA, poderá
  demorar mais tempo a reproduzir a partir do início ou a iniciar a
  reprodução do cheiro MP3/WMA seguinte.
  Não guarde pastas ou cheiros desnecessários para além dos MP3/
  WMA num disco a ser utilizado para reprodução de MP3/WMA.
  
  Uma pasta que não inclui um cheiro MP3/WMA é ignorada.
  
  Número máximo de cheiros: 511
  
  Número máximo de pastas: 150
  Passos máximos de directório: 8
  
  Os nomes de pastas e de cheiros podem ser apresentados até um
  máximo de 32 caracteres.
  
  Os caracteres A - Z, a - z, 0 - 9 e _ podem ser apresentados nesta unidade.
  Outros caracteres são apresentados como “_”.
  
  Esta unidade está em conformidade com a Versão 1.1 do formato de
  etiqueta ID3. Se o cheiro tiver informações ID3, “título da canção,
  “nome do intérprete” e “nome do álbum” podem aparecer no visor.
  
  Ao atribuir um nome aos cheiros, certique-se de que adiciona a
  extensão “.mp3” ou “.wma” ao nome do cheiro.
  
  Se associar a extensão “.mp3” ou “wma” a um cheiro que não seja
  um MP3/WMA, a unidade não reconhecerá o cheiro correctamente
  e produzirá ruído aleatório passível de danicar os altifalantes.
  
  O nome do cheiro não corresponde à etiqueta ID3.
  
  Se for introduzido um disco MP3/WMA com mais de 511 cheiros,
  o disco não será reproduzido como exibido na ilustração.
  Ouvir rádio
  1 Prima RADIO
  na unidade (BAND
  no controlo
  remoto) repetidamente.
  Cada vez que premir o botão, a indicação altera-se da
  seguinte forma:
  “FMAM”.
  2 Prima sem soltar TUNE + ou –
  até os dígitos de
  frequência começarem a mudar no visor.
  A unidade pesquisa automaticamente as frequências
  de rádio e pára quando localiza uma estação com boa
  recepção.
  Se não conseguir sintonizar uma estação, prima
  TUNE + ou –
  repetidamente para alterar a
  frequência manualmente.
  Quando uma transmissão em estéreo FM é recebida,
  aparece “ST”.
  Sugestão
  Se a transmissão FM for ruidosa, prima MODE
  até “MONO
  surgir no visor e o rádio será reproduzido em mono.
  Alterar o intervalo de sintonização
  AM
  Se necessitar de alterar o intervalo de sintonização AM,
  faça o seguinte:
  1 Prima RADIO
  na unidade até AM” ser
  apresentado.
  2 Prima DISPLAY/ENTER
  na unidade durante 2
  segundos.
  3 Prima RADIO
  na unidade durante 2 segundos.
  “9k STEP” ou “10k STEP” pisca.
  4 Prima PRESET + ou –
  na unidade para seleccionar
  “9k STEP” para um intervalo de 9 kHz ou “10k STEP”
  para um intervalo de 10kHz.
  5 Prima DISPLAY/ENTER
  na unidade.
  Após alterar o intervalo de sintonização, necessita de
  repor as estações de rádio AM predenidas.
  Abrir/fechar o Tabuleiro Deslizante
  Ligar um dispositivo USB
  1 Prima
  .
  O Tabuleiro Deslizante
  é ejectado.
  2 Ligue o dispositivo USB ao
  (USB)
  .
  Sugestão
  Um leitor de música digital é carregado automaticamente no modo
  USB quando ligado à
  Porta (USB)
  .
  Fechar o Tabuleiro Deslizante
  1 Retire o dispositivo USB (consulte “Ouvir música a
  partir de um dispositivo USB”).
  2 Faça deslizar Lock (bloqueio)
  como indicado pela
  seta.
  Lock (bloqueio)
  3 Pressione o Tabuleiro Deslizante
  no sentido da
  unidade até ouvir um clique.
  Notas
  
  Não transporte a unidade com um dispositivo USB introduzido no
  conector.
  Se o zer, pode provocar uma avaria.
  
  Certique-se de que guarda o Tabuleiro Deslizante
  antes de
  transportar a unidade.
  Ouvir música a partir de um
  dispositivo USB
  Pode ouvir música guardada num dispositivo USB (leitor
  de música digital ou suporte de armazenamento USB).
  Os cheiros de música em formato WMA e MP3* podem
  ser reproduzidos nesta unidade.
  Consulte “Dispositivos USB reproduzíveis” no verso para
  uma lista dos dispositivos USB que podem ser ligados a
  esta unidade.
  * Ficheiros com protecção de direitos de autor (Gestão de direitos
  digitais) não podem ser reproduzidos pelo sistema.
  1 Prima USB
  na unidade.
  2 Ligue o dispositivo USB à
  Porta (USB)
  (Consulte “Ligar um dispositivo USB”).
  “USB MEMORY” aparece no visor.
  3 Prima
  .
  A unidade inicia a reprodução.
  Número de cheiro Após o nome do cheiro ser
  apresentado, o tempo de reprodução
  irá surgir
  4 Prima VOLUME + ou – (ou VOL + ou – no controlo
  remoto)
  para ajustar o volume.
  2 à tomada de parede1 a AC IN
  Ligue o cabo de alimentação CA
  ou introduza seis pilhas R14 (tamanho C) (não fornecidas) no compartimento das
  pilhas
  .
  Notas
  Substitua as pilhas quando o indicador OPR/BATT
  diminuir de intensidade ou quando a unidade não funcionar.
  Substitua todas as pilhas por pilhas novas. Antes de substituir as pilhas, certique-se de que retira o CD da unidade.
  Para utilizar a unidade com as pilhas, desligue o cabo de alimentação CA da unidade.
  Ao utilizar a unidade com as pilhas, não poderá utilizar o controlo remoto para ligar o aparelho.
  Preparar o controlo remoto
  Introduza duas pilhas R03 (tamanho AAA) (não fornecidas).
  Substituir as pilhas
  Com uma utilização normal, as pilhas deverão durar cerca de seis meses. Quando o controlo remoto não controlar a
  unidade, substitua todas as pilhas por novas.
  Operações Básicas
  Outras operações
  Para Carregue em
  Interromper a
  reprodução
  . Para retomar a reprodução,
  prima o botão novamente*.
  Parar a reprodução
  .
  Seleccione uma
  pasta
  + ou –
  .
  Seleccione um
  cheiro
  ou
  .
  Localize um ponto
  num cheiro
  Mantenha premido
  ou
  durante a reprodução e solte o
  botão no ponto pretendido.
  Seleccione
  Reprodução
  repetitiva
  REPEAT
  na unidade
  repetidamente até “ ” ou “ 1”
  aparecer.
  Retire o dispositivo
  USB
  Mantenha premido
  até “NO
  DEV” aparecer e, em seguida,
  retire o dispositivo USB.
  * Quando reproduzir um cheiro MP3 VBR, a unidade poderá
  retomar a reprodução a partir de um ponto diferente.
  Sugestões
  
  A reprodução é iniciada a partir do último cheiro MP3/WMA
  reproduzido (Retomar reprodução). Durante o modo de paragem,
  o número do cheiro MP3/WMA a ser reproduzido e o tempo de
  reprodução são apresentados.
  
  Para cancelar retomar reprodução (para iniciar a reprodução a partir
  do início do primeiro cheiro MP3/WMA), prima
  .
  Nota
  Mantenha sempre premido
  e certique-se de que “NO DEV”
  aparece antes de remover o dispositivo USB. Remover o dispositivo
  USB enquanto “NO DEV” não é apresentado pode corromper os
  dados no dispositivo USB ou danicar o próprio dispositivo USB.
  Para alterar o modo de reprodução
  Prima MODE
  repetidamente enquanto o dispositivo
  USB não está a ser reproduzido. Pode seleccionar
  Reprodução normal (todos os cheiros no dispositivo
  USB (ou na pasta seleccionada enquanto “ ” estiver
  aceso) uns após os outros), Reprodução aleatória
  (“SHUF” ou “ SHUF”) ou Reprodução programada
  (“PGM”).
  Notas sobre o dispositivo USB
  
  Não é possível alterar o modo de reprodução durante a reprodução.
  
  Poderá ser necessário algum tempo antes de iniciar a reprodução
  quando:
  a estrutura de pastas é complexa.
  o dispositivo USB está quase cheio.
  
  Quando um dispositivo USB estiver ligado, a unidade lê todos os
  cheiros do dispositivo. Se existirem muitas pastas e cheiros no
  dispositivo, a unidade poderá demorar algum tempo na leitura.
  
  Não ligue um dispositivo USB à unidade através de um hub USB.
  
  Em alguns dispositivos USB, quando uma operação é realizada no
  dispositivo USB, poderá haver um atraso antes de esta ser efectuada
  na unidade.
  
  Esta unidade poderá não suportar todas as funções disponibilizadas
  no dispositivo USB ligado.
  
  A ordem de reprodução desta unidade poderá diferir da ordem de
  reprodução do dispositivo USB ligado.
  
  Durante a reprodução, as pastas que não contêm cheiros MP3/
  WMA são ignoradas.
  
  Esta unidade pode reproduzir cheiros MP3 e WMA com extensão
  .mp3” ou “.wma.
  
  Se houver cheiros no disco com a extensão de cheiro “.mp3” ou
  .wma, mas não houver cheiros MP3/WMA, a unidade poderá
  produzir ruído ou não funcionar correctamente.
  
  Um único dispositivo USB pode conter um máximo de 999 cheiros
  MP3/WMA e 255 pastas.
  O número máximo de cheiros MP3/WMA pode variar,
  dependendo da estrutura de cheiros e pastas.
  
  A compatibilidade com todo o tipo de soware de codicação/
  gravação de MP3/WMA, dispositivos de gravação e suportes
  de gravação não é garantida. Se utilizar um dispositivo USB
  incompatível, o som poderá saltar ou sair distorcido, ou o dispositivo
  poderá não ser reproduzido.
  Ligar componentes opcionais
  Pode desfrutar do som a partir de um componente
  opcional, como um leitor de música digital portátil,
  através dos altifalantes deste aparelho. Certique-se de
  que desliga a alimentação de cada componente antes de
  efectuar qualquer ligação. Para mais informações,
  consulte o manual de instruções do componente a ser
  ligado.
  1 Ligue a tomada AUDIO IN
  do aparelho à tomada
  de saída de linha do leitor de música digital portátil
  ou a outros componentes através de um cabo de
  ligação áudio (não fornecido).
  2 Ligue o aparelho e o componente ligado.
  3 Carregue em AUDIO IN
  e inicie a reprodução do
  som no componente ligado.
  O som do componente ligado é emitido dos
  altifalantes.
  Para ligar a unidade a um televisor ou videogravador,
  utilize um cabo de extensão (não fornecido) com uma
  tomada mini-estéreo num dos lados e duas chas fono do
  outro lado.
  Reproduzir um disco CD/MP3/WMA
  1 Prima CD
  na unidade.
  (No controlo remoto, prima OPERATE
  e, em
  seguida, FUNCTION
  repetidamente até “CD
  aparecer no visor.)
  2 Prima PUSH OPEN/CLOSE
  na unidade e
  coloque um disco com a etiqueta virada para cima
  no compartimento do CD.
  Para fechar o compartimento do CD, prima PUSH
  OPEN/ CLOSE
  na unidade.
  3 Prima
  .
  A unidade reproduz todas as faixas/cheiros MP3/
  WMA de uma só vez.
  Quando introduzir discos MP3/WMA, “MP3” ou
  “WMA” aparece no visor após a unidade ler as
  informações do cheiro.
  CD Áudio
  Número da faixa Tempo de reprodução
  Disco MP3/WMA (Exemplo: Quando introduzir um disco MP3)
  Número de cheiro Após o nome do cheiro ser
  apresentado, o tempo de reprodução
  irá surgir
  Para Carregue em
  Interromper a
  reprodução
  . Para retomar a reprodução,
  volte a premir.
  Parar a reprodução
  .
  Passar para a faixa/
  cheiro MP3/
  WMA seguinte
  .
  Retroceder para a
  faixa/cheiro MP3/
  WMA anterior
  .
  Seleccione uma
  pasta num disco
  MP3/WMA
  + na unidade para avançar
  – para retroceder
  .
  Localize um ponto
  enquanto ouve o
  som
  (avançar) ou
  (retroceder)
  na unidade durante a
  reprodução e mantenha premido
  até localizar o ponto.
  Localize um ponto
  enquanto observa o
  visor
  (avançar) ou
  (retroceder)
  na unidade durante o modo de
  pausa e mantenha premido até
  localizar o ponto.
  Retire o CD
  PUSH OPEN/CLOSE
  .
  Sugestões
  
  A reprodução é iniciada a partir da última faixa/cheiro
  MP3/WMA que reproduziu (Retomar reprodução). Durante o
  modo de paragem, o número da faixa/cheiro MP3/WMA a ser
  reproduzida(o) é apresentado.
  
  Para cancelar Retomar reprodução (iniciar a reprodução a partir do
  início da primeira faixa/cheiro MP3/WMA), prima
  ou abra o
  compartimento do CD no modo de paragem.
  Nota
  Não pode localizar uma faixa/cheiro MP3/WMA especíca(o) se
  “SHUF” ou “PGM” for apresentado no visor. Desligue a indicação
  premindo MODE
  .
  Exemplo da estrutura de pastas e ordem de
  reprodução
  A ordem de reprodução das pastas e cheiros é a seguinte
  * VOLUME + (VOL + no controlo remoto)
  e
  na unidade
  têm um ponto táctil.
  Personal Audio System
  Duração da pilha
  Para leitor:
  Recepção FM
  Sony R14P: aprox. 13,5 h
  Sony alcalina LR14: aprox. 20 h
  Reprodução de CD
  Sony R14P: aprox. 2,5 h
  Sony alcalina LR14: aprox. 7 h
  Dimensões
  Aprox. 360 x 142 x 234 mm (l/a/p)
  (incl. peças salientes)
  Peso
  Aprox. 2,8 kg (incl. pilhas)
  Acessórios fornecidos
  Cabo de alimentação CA (1)
  Controlo remoto (1)
  Design e especicações sujeitos a alterações sem aviso prévio.
  Acessórios opcionais
  Sony MDR headphones series
  Operações Básicas
  Antes de utilizar a unidade
  Sobre a voltagem de funcionamento
  A voltagem de funcionamento da unidade é exibida na
  parte inferior da unidade. Para alterar o intervalo de
  sintonização AM, amplitude de frequência e
  funcionamento CA, verique a voltagem de
  funcionamento da unidade.
  Para ligar/desligar a alimentação
  Prima OPERATE
  .
  Para regular o volume
  Prima VOLUME +, – (VOL +, – no controlo remoto)
  .
  Para ouvir através dos auscultadores
  Ligue os auscultadores à tomada (auscultadores)
  .
  Para reforçar o som de graves
  Prima MEGA BASS
  na unidade.
  Aparece “MEGA BASS” no visor.
  Para regressar ao som normal, prima o botão novamente.
  Secção do leitor de CD
  Sistema
  Sistema compact disc digital audio
  Propriedades do díodo laser
  Duração da emissão: Contínua
  Saída de laser: Inferior a 44,6 µW
  (Esta saída é o valor de medida a uma distância de
  200mm em relação à superfície da lente do
  Bloco de Leitura Óptica com 7mm de abertura.)
  Velocidade de rotação
  200 r/min (rpm) a 500 r/min (rpm) (CLV)
  Número de canais
  2
  Resposta de frequência
  20 - 20 000 Hz +1/–2 dB
  Flutuação de velocidade
  Abaixo do limite mensurável
  Secção de rádio
  Intervalo de frequência
  FM : 87,5 - 108 MHz
  AM: 531 - 1 611 kHz (passo de 9 kHz)
  530 - 1 610 kHz (passo de 10 kHz)
  Antenas
  FM: Antena telescópica
  AM: Antena de barra de ferrite incorporada
  Secção USB
  Velocidade de transmissão suportada
  MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
  32 - 320 kbps, VBR
  WMA:
  16-320Kbps,VBR
  Frequências de amostragem
  MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
  32/44.1/48 kHz
  WMA:
  32/44.1/48kHz
  porta (USB)
  USB-A (Velocidade máxima)
  Geral
  Altifalante
  Intervalo completo: 8 cm dia., 4 Ω, tipo cone (2)
  Entrada
  Porta (USB): Tipo A, corrente máxima 500 mA
  tomada AUDIO IN (mini-cha estéreo)
  Saídas
  Ficha de auscultadores (mini-cha estéreo)
  Para auscultadores com impedância de 16 - 68 Ω
  Potência de saída
  1,7 W + 1,7 W (a 4 Ω, 10% de distorção harmónica)
  Requisitos de potência
  Para leitor:
  Modelos da Malásia e Singapura: 230 – 240 V CA, 50 Hz
  Modelo da Tailândia: 220 V CA, 50 Hz
  Modelo para a Coreia: 220 V CA, 60 Hz
  Outros modelos: 230 V CA, 50 Hz
  Pilhas 9 V CC, 6 R14 (tamanho C)
  Para controlo remoto:
  Pilhas 3 V CC, 2 R03 (tamanho AAA)
  Consumo de energia
  CA 13 W
  Aviso para os utilizadores: a
  seguinte informação só é aplicável
  a produtos comercializados
  em países onde se apliquem as
  Directivas da UE
  O fabricante deste produto e a Sony Corporation, 1-7-1
  Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. O representante
  autorizado para a EMC e a seguranca do produto e a
  Sony Deutschland GmbH, Hedelnger Strasse 61, 70327
  Stuttgard, Germany. Para qualquer assunto relacionado
  com assistencia tecnica ou garantia, contactenos atraves
  dos enderecos apresentados nos respectivos documentos
  em separado.
  Nota sobre DualDiscs
  Um DualDisc é um disco de dois lados que faz
  corresponder o material gravado no DVD num lado
  com o material áudio digital no outro lado. No entanto,
  como o lado de material de áudio não está conforme a
  norma de discos compactos (CD), a reprodução neste
  equipamento não está garantida.
  Discos de música codicados com
  tecnologias de protecção de direitos
  de autor
  Este equipamento destina-se a reproduzir discos
  que respeitem a norma de discos compactos (CD).
  Actualmente, algumas editoras discográcas
  comercializam vários discos de música codicados com
  tecnologias de protecção de direitos de autor. Alguns
  destes discos não respeitam a norma de CD e pode não
  conseguir reproduzi-los neste equipamento.
Sony ZS-PS20CP

Precisa de ajuda?

Número de perguntas: 0

Você tem alguma dúvida sobre o Sony ZS-PS20CP ou precisa de ajuda? Faça sua pergunta aqui. Forneça uma descrição clara e abrangente do problema e sua pergunta. Quanto mais detalhes você fornecer para seu problema e pergunta, mais fácil será para outros proprietários de Sony ZS-PS20CP responderem adequadamente à sua pergunta.

Veja o manual do Sony ZS-PS20CP aqui, de graça. Este manual está na categoria Leitores / gravadores de CD e foi avaliado por 1 pessoas com uma média de 7.8. Este manual está disponível nos seguintes idiomas: Português, Holandês. Você tem alguma dúvida sobre o Sony ZS-PS20CP ou precisa de ajuda? Faça a sua pergunta aqui

Sony ZS-PS20CP especificações

Geral
Marca Sony
Modelo ZS-PS20CP
Produto Leitor / gravador de CD
EAN 4905524483567
Língua Português, Holandês
Tipo de arquivo PDF
Alto-falante
Classificação de Energia RMS 3.4
Altifalantes incorporados
Áudio
Microfone incorporado
Rádio
Sintonizador digital
Banda FM 87.5 - 108
Intervalo de banda AM 531 - 1611
Intervalo de banda LW 153 - 279
Tipos de media
Playback CD-RW
Playback CD-R
Características
Playback MP3
Tipo de unidade Leitor de CD HiFi
Texto CD
Cor do produto Prateado
Monitores
Visor LCD
Funcionalidades de gestão
Controlo do volume Digital
Faixas Programáveis 20
Telecomando
Conectividade
Entrada
Saída
Quantidade de portas USB 2.0 1
Saída de auscultadores 1
Bateria
Tipo de bateria D
Gestão de energia
Número de pilhas 6
Alimentação 230V
Pesos e dimensões
Peso do produto 2700
Outras características
Dimensões do produto (CxLxA) 360 x 234 x 142

Perguntas Frequentes

Abaixo, encontrará as perguntas mais frequentes sobre Sony ZS-PS20CP .

A sua pergunta não está na lista? Faça a sua pergunta aqui

ManualPDF.pt

Procurando um manual? ManualPDF.pt garante que encontrará o manual que está a procurar rapidamente. O nosso banco de dados contém mais de 1 milhão de manuais em PDF de mais de 10.000 marcas. Todos os dias adicionamos os manuais mais recentes para que sempre encontre o produto que procura. É muito simples: basta digitar o nome da marca e o tipo de produto na barra de pesquisa e pode visualizar instantaneamente o manual de sua escolha online gratuitamente.

ManualPDF.pt

© Copyright 2020 ManualPDF.pt. Todos os direitos reservados.

Utilizamos cookies para assegurar que lhe fornecemos a melhor experiência na nossa página web. Se continuar a utilizar esta página pressupomos que está feliz por a utilizar.

Ler mais