Manual de instruções Speed-Link TriDock

Speed-Link TriDock
9.4 · 1
PDF manual de instruções
 · 2 páginas
Espagnol
manual de instruçõesSpeed-Link TriDock
© 2011 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK, the SPEEDLINK word mark and the SPEEDLINK
swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. Sony, PlayStation and PS3 are registered trade-
marks of Sony Computer Entertainment Inc. All trademarks are the property of their respective owners.
Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for any errors that may appear in this manual. Information
contained herein is subject to change without prior notice.
JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
Technical support
Having technical problems with this product? Get in touch with our Support team – the quickest way is via
our website: www.speedlink.com. Alternatively, you can email them at:
eu-support@speedlink.com.
SL-4313-BK // Vers. 1.0
SL-4313-BK // Vers. 1.0

TRIDOCK

Quick Install Guide

1
2
TO 230V AC
OUTLET
100-240V
50-60HZ~
LEDS
LED RED
=
CHARGING
LED GREEN
=
FULLY CHARGED
FI

1. Liitä latausasema mukana

tulevaan verkkolaitteeseen ja

liitä se 230V:n pistorasiaan.

2. Aseta PS3

®

-ohjain

vastaavaan liitäntäpaikkaan.

Samanaikaisesti voidaan

ladata korkeintaan kolmea

laitetta. Varmista tällöin

oikea sijoittelu. Taaempaan

liitäntäpaikkaan mahtuu

PS3
®

-Gamepad*, molemmat

etummaiset liitäntäpaikat

on tarkoitettu Motion- tai

Navigation-ohjaimille

haluttuna yhdistelmänä.

Lataustapahtuman aikana

vastaava LED palaa punaisena.

Kun lataustapahtuma on

päättynyt, se palaa vihreänä.

NO

1. Forbind ladestasjonen med

den vedlagte nettdelen og

stikk nettdelen inn i en

230V-stikkontakt.

2. Sett din PS3

®

-Controller på

den tilsvarende kortplass.

Opptil tre enheter kan lades

samtidig. Pass her på riktig

posisjonering: den bakre

kortplassen opptar PS3

®
-

Gamepaden*, de begge

fordre kortplassene er

bestemt for Motion- eller

Navigation-Controller i

vilkårlig kombinasjon. I løpet

av ladeprosessen lyser hver

LED rødt; er ladeprosessen

avsluttet, lyser den grønt.

* SONY
®
: SCPH-98040/CECHZC1, 98050/CECHZC2, 98051, 98052, 98053, 98055
SPEEDLINK
®
: SL-4443-xxx, SL-4443-xxx-01, SL-4445-BK,
SL-6565-SBK, SL-6565-SBK-01
SE
FÖRESKRIVEN ANVÄNDNING
Den här produkten ska bara användas
inomhus för att ladda upp de PS3
®
-kontroller
som anges. Jöllenbeck GmbH tar inget ansvar
för skador på produkt eller person som är
ett resultat av ovarsamhet, slarv, felaktig
användning eller att produkten använts för
syften som inte motsvarar tillverkarens
anvisningar.
INFORMATION OM FUNKTIONSSTÖRNINGAR
Starka statiska, elektriska och högfrekventa
fält (radioanläggningar, mobiltelefoner,
urladdningar från mikrovågsugnar) kan
påverka apparatens/apparaternas funktion.
I så fall ska du försöka öka avståndet till den
apparat som stör.
TEKNISK SUPPORT
Om du får tekniska problem med produkten
kan du vända dig till vår support via vår
webbplats www.speedlink.com. Alternativt
kan du nå vår support via e-post på
eu-support@speedlink.com.
DK
BESTEMMELSESMÆSSIG ANVENDELSE
Dette produkt er kun beregnet til opladning
af de PS3
®
-controllere, som angives i
vejledningen, og brugen i lukkede rum.
Jöllenbeck GmbH er ikke ansvarligt for
skader på produktet eller personskader på
grund af uforsigtig, uhensigtsmæssig og
ukorrekt anvendelse eller anvendelse til et
formål, som ikke svarer til producentens
anvisninger.
OVERENSSTEMMELSESHENVISNING
Under påvirkning af stærke statiske,
elektriske felter eller felter med høj
frekvens (radioanlæg, mobiltelefoner,
mikrobølge-afladninger), kan der opstå
funktionsforstyrrelser af enheden
(enhederne). I dette tilfælde bør du prøve på,
at forstørre afstanden til forstyrrende enheder.
TEKNISK SUPPORT
Ved tekniske problemer med dette produkt,
kontakt venligst vores support som du finder
på vores webside www.speedlink.com .
Alternativ kan du kontakte os via e-mail til
eu-support@speedlink.com.
PL
UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM
Produkt służy wyłącznie do ładowania
kontrolerów PS3® określonych w instrukcji i
użytkowania w zamkniętych pomieszczeniach.
Jöllenbeck GmbH nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za uszkodzenia produktu
lub obrażenia u ludzi na skutek nieuważnego,
nieprawidłowego, niewłaściwego lub
niezgodnego z określonym przez producenta
użytkowania produktu.
INFORMACJA O ZGODNOŚCI
Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub
elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości
(urządzenia radiowe, telefony przenośne,
telefony komórkowe, mikrofalówki,
rozładowania elektryczne) mogą być
przyczyną zakłóceń w działaniu urządzenia
(urządzeń). W takim wypadku należy
zachować większą odległość od
źródeł zakłóceń.
POMOC TECHNICZNA
W razie problemów technicznych z tym
produktem należy zwrócić się do naszej
pomocy technicznej. Najszybszy sposób
kontaktu to nasza strona internetowa
www.speedlink.com. Alternatywnie można
napisać wiadomość e-mail na adres
eu-support@speedlink.com.
HU
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
A termék a leírásban felsorolt PS3
®
vezérlők
töltésére és zárt helyen való használatra való.
A Jöllenbeck GmbH nem vállal felelősséget
a termékben keletkezett kárért vagy vagy
személyi sérülésért, ha az figyelmetlen,
szakszerűtlen, hibás, vagy nem a gyártó által
megadott célnak megfelelő
használatból eredt.
MEGFELELŐSÉGI TUDNIVALÓK
Erős statikus, elektromos vagy
nagyfrekvenciájú mezők (rádióberendezések,
mobiltelefonok, vezetékmentes telefonok,
mikrohullámú sütők, kisülések) hatására a
készülék (a készülékek) működési zavara
léphet fel. Ebben az esetben próbálja meg
növelni a távolságot a zavaró készülékekhez.
MŰSZAKI TÁMOGATÁS
Ha a termékkl kapcsolatban műszaki gondjai
lennének, forduljon támogatásunkhoz,
melyet leggyorsabban honlapunkon, a
www.speedlink.com címen érhet el. Akár
e-mailben is kapcsolatba léphet velünk az
eu-support@speedlink.com címen.
CZ
POUŽITÍ PODLE PŘEDPISŮ
Tento výrobek je určen pouze pro nabití PS3
®
controllerů, uvedených v návodu a pro použití
v uzavřených prostorách. Firma Jöllenbeck
GmbH nepřebírá ručení za poškození výrobku
nebo zranění osob, vzniklé v důsledku
nedbalého, neodborného, nesprávného použití
výrobku, nebo v důsledku použití výrobku k
jiným účelům, než byly uvedeny výrobcem.
INFORMACE O KONFORMITĚ
Za působení silných statických, elektrických,
nebo vysokofrekvenčních polí (rádiová
zařízení, mobilní telefony, mikrovlnné výboje)
může dojít k omezení funkčnosti přístroje
(přístrojů). V takovém případě se pokuste
zvětšit distanci k rušivým přístrojům.
TECHNICKÝ SUPPORT
V případě technických problémů s tímto
výrobkem kontaktujte náš suport, který
nejrychleji dosáhnete prostřednictvím našich
webových stránek www.speedlink.com.
Případne ho kontaktujte e-mailem
eu-support@speedlink.com.
GR
ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΦΝΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ
Αυτό το προϊόν ενδείκνυται όνο για τη
φόρτιση των αναφερόενων στις οδηγίες,
ελεγκτών PS3
®
και για τη χρήση σε κλειστούς
χώρους. Η Jöllenbeck GmbH δεν αναλαβάνει
καία ευθύνη για ζηιές στο προϊόν ή για
τραυατισούς ατόων λόγω απρόσεκτης,
ακατάλληλης, εσφαλένης χρήσης ή χρήσης
του προϊόντος για διαφορετικό από τον
αναφερόενο από τον κατασκευαστή, σκοπό.
ΥΠΟΕΙΞΗ ΣΥΜΜΟΡΦΣΗΣ
Υπό την επίδραση δυνατών στατικών,
ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων υψηλής
συχνότητας (ασύρατες εγκαταστάσεις,
κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών
ικροκυάτων) ίσως υπάρξουν επιδράσεις
στη λειτουργία της συσκευής (των συσκευών).
Σε αυτή την περίπτωση δοκιάστε να
αυξήσετε την απόσταση προς τις συσκευές
που δηιουργούν παρεβολή.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Σε περίπτωση τεχνικών δυσκολιών ε αυτό το
προϊόν απευθυνθείτε στο τήα υποστήριξης,
στο οποίο πορείτε να έχετε πολύ γρήγορη
πρόσβαση έσω της ιστοσελίδας ας
www.speedlink.com. Εναλλακτικά
επικοινωνήστε ε αυτό το τήα έσω E- Mail
στη διεύθυνση eu-support@speedlink.com.
FI
MMÄÄRÄYSTEN MUKAINEN KÄYTTÖ
Tämä tuote on soveltuu ainoastaan ohjeessa
ilmoitettujen PS3
®
-ohjainten lataamiseen
ja käyttöön suljetuissa tiloissa. Jöllenbeck
GmbH ei ota minkäänlaista vastuuta
tuotteeseen syntyvistä vaurioista tai
henkilöiden loukkaantumisista, jotka johtuvat
tuotteen huolimattomasta, asiattomasta,
virheellisestä tai valmistajan ohjeiden
vastaisesta, käyttötarkoituksesta
poikkeavasta käytöstä.
VAATIMUSTENMUKAISUUTTA KOSKEVA
HUOMAUTUS
Voimakkaat staattiset, sähköiset tai
korkeataajuuksiset kentät (radiolaitteistot,
matkapuhelimet, mikroaaltopurkaukset)
voivat vaikuttaa laitteen (laitteiden) toimintaan.
Laite on silloin yritettävä siirtää kauemmas
häiriön aiheuttavista laitteista.
TEKNINEN TUKI
Jos kohtaat tätä tuotetta koskevia
teknisiä vaikeuksia, käänny tukemme
puoleen. Tukemme tavoitat nopeimmin
verkkosivumme kautta, osoitteessa
www.speedlink.com. Vaihtoehtoisesti voit
ottaa tukeemme yhteyttä sähköpostitse
osoitteessa eu-support@speedlink.com.
NO
BRUK I HENHOLD TIL BESTEMMELSENE
Dette produktet er kun egnet for opplading
av den PS3
®
-Controller som er oppført i
veiledningen og for bruk i lukkede rom.
Jöllenbeck GmbH overtar intet ansvar for
skader på produktet eller skader på personer
på grunn av skjødesløs, ikke forskriftsmessig,
uriktig bruk av produktet, eller anvendelse av
produktet som ikke tilsvarer den hensikt som
er angitt av produsenten.
KONFORMITETSHENVISNING
Under påvirkning av sterke statiske,
elektriske eller høyfrekvente felt (radioanlegg,
mobiltelefoner, mikrobølge-utladninger)
kan det komme til skadelig påvirkning av
apparatets (apparatenes) funksjoner. Forsøk
i dette tilfellet å forstørre avstanden til
apparatene som forstyrrer.
TEKNISK STØTTE
Ved tekniske vanskeligheter med dette
produktet henvend deg vennligst til vår
support, denne når du raskest via vår
hjemmeside www.speedlink.com. Alternativt
kann du ta kontakt med supporten pr. e-post
til eu-support@speedlink.com.
SE

1. Koppla ihop

laddningsstationen med

medföljande nätdel och sätt

den i ett 230V-uttag.

2. Sätt PS3

®

-kontrollen i

motsvarande laddningsfack.

Du kan ladda upp till tre

apparater samtidigt. Var noga

med att placera dem rätt:

Det bakre facket är avsett

för en PS3

®

gamepad* och

de båda främre för motion-

eller navigationskontroller

i valfri kombination. Under

laddningen lyser motsvarande

indikatorlampa rött; när

laddningen är färdig lyser den

grönt.

DK

1. Forbind opladestationen med

den vedlagte strømforsyning

og sæt den ind i en

230-V-stikdåse.

2. Sæt dine PS3

®

-controllere på

den tilsvarende position. Op

til tre enheder kan oplades

samtidigt. Hold herved øje på

den korrekte positionering:

Det bageste slot holder din

PS3
®

-gamepad*, de forreste

slotte er beregnet til Motion-

eller Navigation-controllere

i vilkårlig sammensætning.

Under opladningen lyser den

pågældende LED rødt; hvis

opladningen er afsluttet lyser

den grøn.

PL

1. Połącz stację ładowania z

dowolnym zasilaczem, a

następnie podłącz go do

gniazdka zasilania 230V.

2. Umieść kontroler PS3

®

we właściwym gnieździe.

Jednocześnie możesz ładować

nawet trzy urządzenia.

Zwróć uwagę na właściwe

podłączenie: Tylne gniazdo

jest przeznaczone do

gamepada PS3

®

*, natomiast

dwa przednie do kontrolerów

ruchu i nawigacji w dowolnej

kombinacji. W czasie

ładowania świeci się czerwona

dioda; po zakończeniu

ładowania dioda zmienia kolor

na zielony.

HU

1. Csatlakoztassa a töltőállomást

a mellékelt tápegységgel és

dugja be a tápegységet egy

230 V-os konnektorba.

2. Helyezze a PS3

®

vezérlőt a

megfelelő felvevő helyre.

Egyszerre akár három

készülék is tölthető.

Közben ügyeljen a pólusok

megfelelő elhelyezkedésére.

A hátsó felvevő hely a PS3

®

játékpadhoz* való, az első két

felvevő hely pedig a Motion

vagy Navigation vezérlőhöz

való tetszés szerinti

kombinációban. Töltés közben

az adott LED pirosan világít.

Ha a töltés befejeződött, akkor

zölden világít.

CZ

1. Přiložený adaptér zapojte do

nabíječky a zastrčte tuto do

230-V zásuvky.

2. Postavte Váš PS3

®

controller

do odpovídajícího zásuvného

místa. Současně lze nabíjet

až tři zařízení. Dbejte při

tom na správnou polohu: Do

zadního zásuvného místa se

postaví PS3

®

-Gamepad*, obě

přední zásuvná místa jsou

určena v libovolné kombinaci

pro Motion controller nebo

Navigation controller. Během

nabíjení svítí odpovídající

LED červeně; je-li nabíjení

ukončeno, svítí zeleně.

GR

1. Συνδέστε το σταθό φόρτισης

ε το εσώκλειστο τροφοδοτικό

και εισάγετε το τελευταίο σε

ια πρίζα 230-V.

2. Τοποθετήστε τον ελεγκτή PS3

®

στην αντίστοιχη υποδοχή.

Μπορούν να φορτίζονται

ταυτόχρονα έως και δύο

συσκευές. Προσέξτε εδώ για

τη σωστή τοποθέτηση.Στην

πίσω υποδοχή τοποθετείται

το PS3

®

-Gamepad*, οι

δύο έπροσθεν υποδοχές

προβλέπονται για ελεγκτές

Motion ή Navigation στον

επιθυητό συνδυασό. Κατά

τη διάρκεια της διαδικασίας

φόρτισης, ανάβει το

εκάστοτε LED κόκκινο. Μόλις

τερατιστεί η διαδικασία

φόρτισης, το LED ανάβει

πράσινο.

Manual de instruções

Veja o manual do Speed-Link TriDock aqui, de graça. Este manual está na categoria Acessórios para computadores e foi avaliado por 1 pessoas com uma média de 9.4. Este manual está disponível nos seguintes idiomas: Espagnol, Inglês. Você tem alguma dúvida sobre o Speed-Link TriDock ou precisa de ajuda? Faça a sua pergunta aqui

Precisa de ajuda?

Tem alguma pergunta sobre o Speed-Link TriDock e a resposta não está no manual? Faça a sua pergunta aqui Apresente uma descrição clara e completa do problema e da sua pergunta. Quanto melhor descrever o seu problema e a sua pergunta, mais fácil será para outros proprietários da Speed-Link TriDock dar-lhe uma resposta adequada.

Número de perguntas: 0

Speed-Link TriDock especificações

Abaixo encontrará as especificações do produto e as especificações do manual do Speed-Link TriDock.

Geral
Marca Speed-Link
Modelo TriDock | SL-4313-SBK
Produto Acessório de computador
EAN 4027301143133, 4027301043136
Língua Espagnol, Inglês
Tipo de arquivo Manual do utilizador (PDF)
Características
Compatibilidade Sony Playstation 3
Distância máxima de operação 1.8 m
Cor do produto Preto
Conectividade
Tecnologia de conetividade Com fios
ver mais

Perguntas Frequentes

Não consegue encontrar a resposta à sua pergunta no manual? Pode encontrar a resposta à sua pergunta nas Perguntas Frequentes sobre o Speed-Link TriDock abaixo.

A sua pergunta não está na lista? Faça a sua pergunta aqui

Sem resultados